سناریو نویسی راه‌کارهای بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 پژوهشگر و کارشناس بازاریابی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تحلیل سناریوهای امکان بهبود رتبه کل کشور در شاخص سهولت انجام کسب‎وکار بود. تحقیق حاضر از منظر هدف جز تحقیقات کاربردی بوده و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها جز تحقیقات توصیفی می‌باشد. برای انجام تحلیل، ابتدا داده‌های شاخص سهولت انجام کسب‎وکار سال 2019 برای تمامی کشورها مورد استفاده قرار گرفت. سپس روش شناسی شاخص DB در گردآوری اطلاعات و نیز تعیین امتیاز و رتبه کشورها مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، بر اساس روش‌شناسی سهولت انجام کسب‌وکار در تعیین امتیازات هر یک از زیرشاخص‌ها، داده‌ها مجدداً فرمول‌بندی گردید و در نهایت، با استفاده از روش تکاملی، سه سناریوی مختلف در محیط اکسل مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌ها، نشان می‌دهد که با تغییر جزیی در پارامترهای اصلی این شاخص بویژه رویه و زمان می‌توان به اهداف رتبه‌ای فوق دست یافت. به عنوان نمونه، برای رسیدن به رتبه 100 در شاخص کل، باید رتبه زیرشاخص‌های شروع کسب‌وکار، مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت دارایی و تجارت فرامرزی به ترتیب 20، 63، 38، 33 و 34 جایگاه بهبود یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Scenario Writing Strategies for Improving Iran's Rank in the Ease of Doing Business Index

نویسندگان [English]

  • hamid padash 1
  • bahman khodapanah 2
  • Mehdi Ebrahimzadeh 3
  • Allahyar beigi firoozi 4
1 faculty of entrepreneurship. university of tehran
2 university of tehran
3 university of Tehran
4 Faculty member of Payame Noor university
چکیده [English]

To perform the analysis, the 2019 Business Ease Index data were first used for all countries. Then, based on the methodology of ease of doing business in determining the scores of each of the sub-indices, the data were reformulated and finally, using the evolutionary method, three different scenarios (targeting Iran ranks 120-110 and 100 in the overall index) in Excel environment was tested. Findings show that by slightly changing the main parameters of this index, especially procedure and time, the goals of the above rankings can be achieved. For example, to reach 100th in the overall index, the rankings of business start-ups, building permits, access to electricity, asset registration, and cross-border trade must improve by 20, 63, 38, 33, and 34, respectively. To do this, you need 4 steps under the business start-up index, the required time of 14 days and the number of procedures; In the sub-index of construction permits, the number of procedures is 6 steps and the time is 45 days; In the electricity access index, the number of procedures is 1 step and the time is 49 days; In the asset registration sub-index, the number of procedures is 3 steps and the time is 14 days, and in the cross-border trade sub-index, the time for accepting documents and the border acceptance of exports are reduced by 7 and 37 hours, respectively, and the time for accepting documents and the border acceptance of imports by 22 and 95 hours, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Bank Ease of doing business index
  • script writing
  • operations research
  • Iran rank