طراحی مدل آوای سازمانی در سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 استادیارگروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران ‏

2 دکترای مدیریت منابع انسانی، مدرس دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرج، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران

چکیده

مشارکت‎ ‎و‎ ‎اظهار عقیده کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های سازمانی همواره به‌عنوان یک استراتژی موفق در رقابت‌پذیری سازمان‌ها ‏مورد توجه بوده است و نیازمند بسترسازی‎ ‎مناسب‎ ‎برای کارکنان می‌باشد. ازاین‌رو پژوهش حاضر سعی در طراحی مدل آوای سازمانی و ‏شناسایی عوامل‎ ‎منابع‎ ‎انسانی‎ ‎مؤثر بر آوای سازمانی با‎ ‎ماهیت‎ ‎توصیفی و‎ ‎رویکرد‎ ‎کیفی دارد تا بسترسازی مناسب برای اظهارنظر کارکنان ‏صورت گیرد. اعضای پانل دلفی پژوهش شامل خبرگان‎ ‎دانشگاهی‎ ‎و مدیران سازمان‌های دولتی بوده است که با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی ‏و از طریق مصاحبه و پرسشنامه مورد پیمایش قرار گرفتند. گردآوری داده‌ها از طریق مطالعه کتابخانه‌ای (جهت شناسایی عوامل‎ ‎منابع انسانی‎ ‎مؤثر‎ ‎بر‎ ‎آوای سازمانی) و مطالعه میدانی (جهت تکمیل‎ ‎و‎ ‎تأیید عوامل پژوهش) انجام گرفت و از طریق نرم‌افزار ‏SPSS‏ اقدام به ‏تجزیه‌وتحلیل آن‌ها گردید. نتایج نشان داد که نتایج واریانس معیارهای ارزیابی مدل در دور سوم در فاز دوم نسبت به دور دوم کاهش‌یافته ‏است و صحت مدل پژوهش با ضریب واریانس 48/0 بیشترین و قابلیت بسط آن با ضریب واریانس 19/0 کمترین تغییر را داشته‌اند. قابلیت ‏فهم مدل نیز بدون تغییر بوده است. درنهایت نتایج نشان می‌دهد مهم‌ترین مؤلفه‌های آوای سازمانی، آوای نوع‌دوستانه، آوای مطیع و آوای ‏تدافعی است و این سه مؤلفه می‌توانند آوای سازمانی را پیش‌بینی کنند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an organizational phonetic model in government ‎organizations ‎

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ali YazdanPanah 1
  • Amir Ehsani 2
  • Inallah Khaghani 3
1 Assistant Professor, Department of Statistic Researches & Information Technology, Institute for ‎Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran ‎
2 PHD of Human Resource Management, Professor, Faculty of Management, Azad University, ‎Karaj, Iran
3 Master of Public Administration, Allameh Tabataba'i University. Tehran. Iran
چکیده [English]

Employee participation and expression in organizational decisions and ‎activities has always been considered as a successful strategy in the ‎competitiveness of organizations and requires a proper platform for ‎employees. Therefore, the present study tries to design the ‎organizational voice model and identify the factors of human resources ‎affecting the organizational voice with descriptive nature and qualitative ‎approach in order to create a suitable platform for employees to ‎comment. The members of the Delphi Research Panel included ‎academic experts and managers of government organizations who were ‎surveyed using the non-probabilistic sampling method and through ‎interviews and questionnaires. Data collection was done through library ‎study (to identify human resource factors affecting organizational voice) ‎and field study (to complete and validate research factors) and through ‎SPSS software. They were analyzed and analyzed. The results showed ‎that the variance results of the model evaluation criteria in the third ‎round in the second phase decreased compared to the second round and ‎the accuracy of the research model with a variance coefficient of 0.48 ‎was the highest and its expandability with a variance coefficient of 0.19 ‎had the least change. The ability to understand the model has also been ‎unchanged. Finally, the results show that the most important ‎components of organizational voice are altruistic voice, obedient voice ‎and defensive voice, and these three components can predict ‎organizational voice.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‎ Organizational voice
  • prosocial voice
  • acquiescent voice
  • and defensive ‎voice