تدوین استراتژی ارتقای بهره‌وری سازمان‌های دولتی

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

امروزه در سازمانهای دولتی کشور موضوع بهره‌وری و ارتقای سطح آن چندان مورد توجه قرار ندارد و کارکنان اغلب در پی انجام وظایف روزمره خود می‌باشند که از طرف مدیران به آنها الزام می‌گردد. با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد و پرداخت پاداش / تنبیه کارکنان صرفاً بر مبنای روش‌های سنتی تأثیر بسزایی در ارتقای کارایی و بهره‌ وری ندارد، در این پژوهش با هدف ارتقای سطح بهره‌وری، در ابتدا از فناوری بلاکچین خصوصی و تحلیل پوششی داده‌ها جهت تفکیک واحدهای کارا و غیر کارا در یک سازمان دولتی استفاده شده است و در ادامه با کاربرد مباحث و قضایای تئوری بازی، انواع استراتژی‌ها و عملکردهای مدیریت سازمان و کارکنان به عنوان دو بازیگر اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که بکارگیری راهکارهای ارائه شده بر مبنای نقطه تعادل و بهینه تعیین شده می‌تواند در راستای ارتقای سطح بهره‌وری مورد توجه مدیران سازمان‌های دولتی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategies for Productivity Improvement in Government Organizations

نویسندگان [English]

  • Mehdi Alimohammadi 1
  • Javad Behnamian 2
1 PhD student, Department of Industrial Engineering, Bu-Ali Sina University
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

Today, in government organizations, the issue of productivity and improving its level is not given much attention and employees often seek to perform their daily tasks that are required of them by managers. Considering that performance appraisal and reward / punishment of employees based solely on traditional methods does not have a significant effect on improving efficiency and productivity, in this study, with the aim of improving productivity, first organizational blockchain technology and data envelopment analysis to separate units Efficient and inefficient have been used in a government organization and then by applying the topics and theorems of game theory, various strategies and management practices of the organization and employees as the two main actors of the research have been examined. The results show that the application of the proposed solutions based on the equilibrium and optimal point can be considered in order to improve the level of productivity of managers of government organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operation strategy
  • Government Organizations
  • Productivity
  • game theory
  • Blockchain