تبیین الگوی توسعه رویکرد استاد-شاگردی در تسهیم دانش ضمنی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

3 گروه آموزشی علوم تربیتی، کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین امکان‌سنجی رویکرد استاد-شاگردی برای انتقال و تسهیم دانش ضمنی در تربیت مدرسین، دانشگاه شهید بهشتی است: لذا با استفاده از روش مدل‌سازی پویا به بررسی وضعیت مؤلفه‌های تسهیم دانش با رویکرد استاد-شاگردی پرداخته شده است. مدل شامل 3 حلقه است؛ حلقه اول: تولید دانش، نشر دانش، سازماندهی دانش و کاربرد دانش؛ حلقه دوم: فرهنگ‌سازی، سیاست‌گذاری، ساختاردهی رویکرد استاد-شاگردی، منابع (مالی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، ICT) و منابع انسانی؛ حلقه سوم: اعتماد، مهارتهای ارتباطی، هدف‌گذاری، ارزیابی عملکرد، تعهد عاطفی، خودکارآمدی برای دانایی مدار کردن نظام آموزشی و پژوهشی می‌باشد. نمونه پژوهش مشتمل بر 265 نفر از اعضای هیأت علمی و 248 نفر از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی که به روش طبقه‌بندی انتخاب شده‌اند: نوع تحقیق توصیفی پیمایشی است. در چارچوب مدل مفهومی تحقیق 15 فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. جهت روایی پرسشنامه، از نظرات و پیشنهادات صاحب‌نظران متخصص در حوزه علوم تربیتی استفاده گردید. همچنین با محاسبه پایایی پرسشنامه از روش برآورد ضریب آلفای کرونباخ، اساتید مقدار عددی 899/0 و دانشجویان دکتری 890/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه بود. شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها مبتنی بر استفاده از آزمون‌های استنباطی آماری از قبیل آزمون کولموگراف- اسمیرنف، تی تک نمونه‌ای و تحلیل اکتشافی بوده است.
نتایج تحقیق نشان داد، امکان پیاده‌سازی رویکرد استاد-شاگردی فرد به فرد برای انتقال و تسهیم دانش در دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری وجود دارد(001/0 = p). همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که مؤلفه‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the pattern of development of the teacher-student approach in sharing tacit knowledge

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hamidizadeh 1
  • Akbar goldasteh 2
  • elaheh soleimanzadeh 3
1 Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti Gniversity, Tehran, Iran.
2 Faculty member of the University of Science and Culture
3 Department of Educational Sciences, Master of Education and Improvement of Human Resources, Tehran University of Science and Culture
چکیده [English]

The aim of this study is to explain the feasibility of the teacher-student approach for the transfer and sharing of tacit knowledge in teacher education, Shahid Beheshti University: Therefore, using dynamic modeling method, the status of knowledge sharing components with the teacher-student approach Has been. The model consists of 3 rings; The first circle: knowledge production, dissemination,organization and application of knowledge; The second: culture-building, policy-making, structuring the teacher-student approach, resources (finance, software and hardware, ICT) and human resources; The third is trust, communication skills, goal setting, performance appraisal, emotional commitment, self-efficacy for knowledge-based educational and research system. The sample consists of 265 faculty members and 248 doctoral students of who have been selected by classification method: The type is descriptive survey. In the framework of the conceptual model of the research, 15 hypotheses have been tested. For the validity of the questionnaire, the opinions and suggestions of experts in the field of educational sciences were used.by calculating the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha coefficient, the numerical value of 0.899 professors and 0.890 doctoral students was obtained, which showed the acceptable reliability of the questionnaire. The data analysis method was based on the use of statistical inferential tests such as Kolmograph-Smirnov test, one-sample t-test and exploratory analysis.
The results showed that it is possible to implement a person-student approach to transfer and share knowledge in from the perspective of faculty members and doctoral students (p = 0.001). The research findings also showed that the components were in good condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tacit Knowledge Sharing
  • Knowledge base
  • teacher-student approach
  • human resources
  • Shahid Beheshti University