تاثیر منطقه گرایی بر گردشگری سلامت در کشورهای مسلمان

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران غرب

2 مدیر گروه اقتصاد پیام نور واحد پاکدشت

3 کارمند

4 دانش آموخته

چکیده

تحولات سریع در تکنولوژی ها و فرآیندهای سازمانی، پیشرفت دانش و توسعه علم مدیریت در حوزه خدمات سلامتی از یک سو و افزایش هزینه های تدارک و ارائه مراقبت از سوی دیگر باعث شده‌اند تا نگرش سیاستگذاران و دولت‌مردان به بخش سلامت و فناوری‌های ارائه خدمات در این حوزه تغییری بنیادین یابد، به گونه ای که در طراحی و اجرای برنامه های توسعه با رویکردی تعاملی و استراتژیک به نظام سلامت نگریسته شود.
در واقع استراتژیست‌ها و سیاست‌گذاران بخش بهداشت و درمان با بهره گیری از قابلیت‌های گوناگون تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، فرآیندهای طرح ریزی، ارائه و ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی را اثر بخش‌تر و کارآتر می‌نمایند. بدین دلیل است که موضوع گسترش حوزه عملیات استراتژی تجارت الکترونیک و کاربرد آن در بخش سلامت به‌منظور تدارک و ارایه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در دو دهه اخیر در اولویت برنامه‌های کلان توسعه در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است.
در این راستا تحقیق حاضر گردشگری سلامت و تجارت این نوع خدمات را بر اساس مزیت نسبی کشورهای مسلمان، در دوره زمانی 1370 تا 1398 با روش پانل دیتا، مورد بررسی قرار داده است.
نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که :
با افزایش یک درصدی در اندازه اقتصادی موثر، بهبود گردشگری سلامت در حدود 1/0 درصد افزایش خواهد یافت. ضریب منفی به دست آمده متغیر فاصله مرزی، نشان از تاثیر 17 درصدی این متغیر بر بهبود گردشگری سلامت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Regionalism on Health Tourism in Muslim Countries

نویسندگان [English]

  • Hassan Makhmali 1
  • Samira Motaghi 2
  • azar Safari 3
  • farzaneh sadeghi 4
1 Payam Noor University, Economics Department, College of Tehran-West
2 management Group in Pakdasht
3 Enterprise
4 دانش آموخته
چکیده [English]

Abstract

Rapid developments in organizational technologies and processes, the advancement of knowledge and the development of management science in the field of health services on the one hand, and the increase in the cost of providing and providing care on the other hand have led to the attitude of policymakers and governments to health and technology. Services in this area should be fundamentally changed, so that the health system is viewed in the design and implementation of development programs with an interactive and strategic approach.
In fact, strategists and policy makers in the health sector by using the various capabilities of e-commerce and information technology, the processes of planning, providing and evaluating health services are more effective and efficient. This is why the issue of expanding the scope of e-commerce strategy operations and its application in the health sector to provide and provide health care in the last two decades has been a priority in macro-development programs in different countries.
In this regard, the present study has examined health tourism and trade of this type of services based on the comparative advantage of Muslim countries in the period 1370 to 1398 by the data panel method.
results :With a one percent increase in effective economic size, the improvement in health tourism will increase by about 0.1 percent. The obtained negative coefficient of the border distance variable shows the 17% impact of this variable on the improvement of health tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: health tourism
  • Convergence
  • OIC