پدیدارشناسی سرمایه اجتماعی و نقش آن در تبیین راهبرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی با توجه به نقش میانجیگری اخلاق سازمانی

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار، دانشکده مدیریت واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در شرایط اقتصادی کنونی تمام سازمان‌ها سعی دارند از توانمندی‌های استراتژیک خود برای تبیین نقش و جایگاه خود در بین ذینفعان و مشتریان استفاده نمایند. در این جهت هر سازمان سعی می‌کند تا در تدوین برنامه‌های خود جایگاه مناسبی برای محیط و جامعه در نظر بگیرد. بانک‌ها ارتباط بسیار نزدیک و تأثیر قابل توجهی در اقتصاد و جامعه داشته و نقش ارزنده‌ای در تحقق برنامه‌های کلان جامعه ایفا می‌کنند، لذا به استقرار رویکرد مناسبی برای توجه به ذینفعان و مشتریان نیاز دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه‌ اجتماعی در تبیین راهبرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی با نقش میانجیگری اخلاق سازمانی در بانک‌های ملی و ملت است. روش تحقیق آمیخته مورد استفاده قرار گرفت. از رویکرد کیفی فراترکیب برای ساخت مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و از رویکرد کیفی پدیدارشناسی برای ساخت مدل سرمایه اجتماعی استفاده شد. مدل اخلاق سازمانی سونسون و وود(2004) به عنوان متغیر میانجی وارد شده و از رویکرد کمی با تأکید بر رگرسیون برای تحلیل نهائی استفاده شد. نتایج نهائی حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی تأثیر مستقیم و مثبت دارد که با افزوده شدن اخلاق سازمانی، میزان این تأثیر افزایش یافته است. پیشنهاد می‌شود در تدوین برنامه‌های راهبردی مرتبط با مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی بانک‌ها از شاخص‌های اخلاقی و تجارب مدیران در حوزه تعامل با محیط، اجتماع و دولت استفاده شود تا بتوان از ظرفیت بانک‌ها برای تحقق اهداف جامعه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Phenomenology of Social Capital and Its Role in Explaining Corporate Social Responsibility Strategy Given the Mediating Role of Organizational Ethics

نویسندگان [English]

  • ali mir 1
  • farshid namamian 2
  • fakhredin maaroofi naqadehi 3
  • alireza moradi 4
1 Ph.D. Student, Faculty of management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor, Faculty of management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In the current economic situation, all organizations are trying to use their strategic capabilities to explain their role and position among stakeholders and customers. In this regard, every organization strives to provide a suitable place for the environment and society in formulating its plans. Banks have a very close relationship and significant impact on the economy and society and play a vital role in the realization of large-scale community plans, so they need to adopt an appropriate approach to addressing stakeholders and customers. The purpose of this study is to investigate the role of social capital in explaining corporate social responsibility strategy by mediating the role of organizational ethics in MELLI and MELLAT banks. The mixed research method was used. A Meta- Synthesis qualitative approach was used to construct a corporate social responsibility model and a phenomenological qualitative approach was used to construct a social capital model. The organizational ethics model of Svenson and Wood (2004) was introduced as a mediating variable and a quantitative approach with emphasis on regression was used for the final analysis. The final results indicated that social capital had a direct and positive impact on corporate social responsibility, which increased as organizational ethics increased. It is suggested that the development of strategic plans related to corporate social responsibility of banks use ethical indicators and managers' experiences in interacting with the environment, society and government in order to utilize the capacity of banks to achieve community goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • corporate social responsibility
  • organizational ethics