تبیین و بررسی ارتباط میان استراتژی‌های مراکز رشد دانشگاهی در جهت جهش تولید (مورد مطالعه: استان‌های دریایی جنوبی کشور)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، آدرس پستی: یزد-صفائیه- دانشگاه یزد- دانشکده اقتصاد،

3 کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی،

4 کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

مراکز رشد به عنوان یکی از بخش های کمک کننده به جهش تولید همواره مدنظر قرار دارد. از سوی دیگر استراتژی در هر سازمان و نهادی به عنوان کارراهه ای روشن به سازمان ها کمک می نماید تا بتوانند ضمن دستیابی به اهداف خود در قالب چارچوب های تعیین شده پیش روند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان استراتژی های مراکز رشد استان های ساحلی جنوبی می باشد. این پژوهش از حیث هدف، نحوه انجام و نحوه جمع‌آوری اطلاعات در زمره پژوهش های کاربردی، توصیفی، پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش به منظور شناسایی استراتژی های مراکز رشد دانشگاهی در استان‌های دریایی جنوبی، از تکنیک SWOT استفاده گردید. بدین منظور با استفاده از نظرات 13 تن از خبرگان این حوزه به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اقدام گردید. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل‌سازی ساختاری - تفسیری اقدام به بررسی ارتباط میان استراتژی‌های تدوین شده، پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از قرار گیری سه استراتژی "حمایت از طرح‌های زود بازده"، "استفاده از ظرفیتهای مردمی و کمک های نهادی" و "به کارگیری واحدهای کوچک صنعتی" از 13 استراتژی شناسایی شده به عنوان زیربنای مدل می‌باشد. از نتایج این پژوهش مدیران مراکز رشد استان های دریایی جنوبی می توانند به عنوان چراغ راه تصمیم‌گیری کلان استفاده نمایند تا ضمن دستیابی به جهش تولید، امکان اشتغال افراد تحصیل کرده در استان های مربوطه فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain and examine the relationship between the strategies of university incubators in order to production mutation (Case study: Southern coastal provinces of the country)

نویسندگان [English]

  • Pooria Malekinejad 2
  • Mehran Ziaeian 3
  • Milad Ziaeian 4
2 PhD student in Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
3 Master of Industrial Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Shahid Ashrafi University of Isfahan
4 Master of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Isfahan
چکیده [English]

Incubators have always been considered as one of the contributors to the production mutation. On the other hand, strategy in any organization and institution as a clear path helps organizations to be able to achieve their goals while moving forward in the framework of defined frameworks. The purpose of this study is to investigate the relationship between the incubators strategies of the southern coastal provinces. In terms of purpose, method and method of data collection, this research is among the applied, descriptive, survey research. In this study, SWOT technique was used to identify the strategies of university incubators in the southern coastal provinces. For this purpose, using the opinions of 13 experts in this field, strengths, weaknesses, opportunities and threats were identified. In the following, using structural-interpretive modeling technique, the relationship between the developed strategies is investigated. The results of the research indicate the placement of three strategies: "Support of quick-return projects", "Utilization of public capacities and institutional assistance" and "Employment of small industrial units" from the 13 strategies identified as the basis of the model. The results of this study can be used by managers of university incubators in the southern coastal provinces as a beacon for macro-decision-making in order to achieve a mutation in production, the possibility of employment of educated people in the relevant provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Academic Growth Centers
  • SWOT
  • Strategic Map
  • structural-interpretive modeling