ارزیابی راهبردها در یک شرکت فناورانه دانشگاهی بر پایه رویکرد پویایی‌های سیستم (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها

2 پژوهشکده آماد، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

در محیط رقابتی امروز، پیچیدگی‌های زیادی برای سازمان‌های مختلف ایجادشده است. از‌این‌رو تحلیل و در نظرگیری این پیچیدگی‌ها در تصمیم‌گیری‌های راهبردی با استفاده از روش‌های مختلف شبیه‌سازی سیستمی انجام می‌شود. هدف این مقاله ارزیابی راهبردهای منتخب برای یک شرکت فناورانه دانشگاهی با استفاده از شبیه‌سازی پویایی‌های سیستم است. باتوجه به روش‌شناسی تحقیق می‌توان این پژوهش را از نظر پارادایم تفسیری، نوع هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی، رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی)، گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی دسته‌بندی کرد. برای طراحی مدل سیستمی مناسب در این پژوهش، ابتدا مدل‌های پویای سیستمی مختلف بررسی شدند و روابطی اولیه برای شرکت موردمطالعه پیشنهاد شد. روابط مدل اولیه طراحی‌شده با استفاده از نظرات خبرگان در چارچوب پرسشنامه‌هایی ارزیابی گردید. همچنین مهم‌ترین عوامل برای بررسی خروجی‌های این شرکت نیز در پرسشنامه‌ای دیگر بررسی ‌شدند. لازم به ذکر است که پیش از توزیع پرسشنامه‌ها بین نمونه‌های جمعیتی شناسایی‌شده در این شرکت، روایی و پایایی پرسشنامه‌ها براساس روش‌های لاوشه و آلفای کرونباخ بررسی گردید. براساس نتایج به‌دست‌آمده از مراحل ذکرشده، مدل پویای سیستم برای این شرکت طراحی شد و اعتبارسنجی آن در ابعاد مختلف بررسی گردید. درنهایت اثرات طرح‌های راهبردی منتخب بر مدل طراحی‌شده باتوجه به مهم‌ترین معیارهای شناسایی‌شده برای این شرکت مشخص شد. باتوجه به نتایج، هر معیار در بازه‌های زمانی مختلف نوسان‌های مختلفی دارد که اعمال هر راهبرد موجب تغییر در نوسان‌ها می‌شود. لذا انتخاب راهبرد باتوجه به اهمیت هرمعیار از دیدگاه مدیران شرکت موردمطالعه و بازه‌های زمانی متفاوت انجام شد و اثربخش‌ترین راهبرد بین راهبردهای منتخب برای این شرکت معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Strategies in a University Technology Company Based on System Dynamics Approach (Case Study of Amirkabir University of Technology)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Ershadi 1
  • Hanif Kazerooni 2
1 No. 350, Hafez Ave, Valiasr Square, Tehran, Iran
چکیده [English]

In today's competitive environment, many complexities have been created for different organizations. Therefore, the analysis and consideration of these complexities in strategic decision-making are done using different systems simulation methods. The purpose of this paper is to evaluate the selected strategies for an academic technology company using simulations of system dynamics. To design an appropriate system model in this study, the first dynamic system models were investigated and initial relationships were proposed for the selected company. The relationships of the designed model were evaluated using experts' knowledge in the form of questionnaires. Also, the most important factors for examining the outputs of this company were examined in other questionnaires. The validity and reliability of the questionnaires were evaluated based on Lauche and Cronbach's alpha methods before distributing the questionnaires among the demographic samples identified in this company. Based on the results obtained from the mentioned steps, a dynamic system model was designed for this company and its validation in different dimensions was examined. Finally, the effects of the selected strategic plans on the designed model were determined according to the most important criteria identified for this company. According to the results, each criterion has different fluctuations in different periods that the application of each strategy causes changes in the fluctuations. Therefore, the strategy was selected according to the importance of each criterion from the perspective of the managers of the selected company in different periods. The most effective strategy was introduced for this company based on results, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategies
  • System Modeling
  • Validation
  • Output Criteria
دوره 13، شماره 49
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 18 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1400