تاثیر سازوکارهای یادگیری سازمانی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری د انشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تغییر ودگرگونیِ با شتاب از ویژگی های این هزاره است. لازمه ایجاد تغییر آگاهی و دانش است تا بتوان از طریق آن به خلق ارزشی جدید مبادرت نمود تا در میان رقبا سهمی کسب نماییم. هدف یادگیری سازمانی توانمند سازی مدیران و کارکنان سازمانها برای مقابله با محیط پرتلاطم تجاری و برتری رقابتی و پویایی سازمان است.تنها منبع قدرت و ماندگاری سازمان ها، یادگیری بهتر و سریع تر نسبت به رقباست.هدف اولیه یادگیری سازمانی افزایش کمیت و کیفیت عملکرد می باشد که قابلیت های استراتژیک را افزایش می دهند و شرکت را به تقویت یک موقعیت مزیت رقابتی و بهبود نتایج قادر می سازد.
با توجه به نقش و اهمیت نوآوری استراتژیک در توسعه و بهبود سازمانی و به دلیل اهمیتی که نوآوری استراتژیک در کسب مزیت رقابتی پایدار دارد، این تحقیق بر آن است که به بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک بپردازد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت های دانش بنیان حوزه نانو می باشد که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه آماری 164 نفر تخمین زده شد. تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل به منظور ارزیابی مدل معادلات ساختاری و PLS برای تحلیل رگرسیون صورت گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای تحقیق وجود داشته و سازوکارهای یادگیری سازمانی در ظرفیت نوآوری استراتژیک تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational learning mechanisms on strategic innovation capacity

نویسندگان [English]

  • Zeinab Chavoshi 1
  • Vahid Khashei 2
2 Associate Professor at Faculty of Management and Accounting Allame Tabatabaie Univercity Tehran Iran
چکیده [English]

Changing and rapid alteration is the feature of this century. For revolution we need knowledge and wisdom that able us to create new values in which take share among competitors. The purpose of organizational learning is to enable manegers and staffs for countering turbulent environment and aiming competitive advantages.The only organization power source and stability is fast learning. The primary purpose of organizational learning is increasing quality and quantity of performance which growth the strategic capabilities and make the firm to gain competitive advantages.
According to the importance of strategic innovation in organizational development and improvement and the importance of strategic innovation in sustainable competitive advantage, this paper tries to examine the relationship between organizational learning and strategic innovation capacity. The statistical society are employees of Nano technology firms which are 164 according to Cochran formula. We made the analysis by the Spss and PLS. Results showed a significant positive correlation among the research variables, so learning mechanisms have impact on strategic innovation capacity

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • Innovation
  • strategic innovation capacity
  • absorptive capacity
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 23 مرداد 1400