تأثیر تغییر استراتژیک بر عملکرد سازمانی باتوجه‌به نقش میانجی یادگیری سازمانی و اثر تعدیلگر پویایی محیطی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام رضا

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا

چکیده

با گسترش شبکه بانکی کشور، رقابت شدیدی در این صنعت حاکم شده است و در این فضای رقابتی بانک‌‌ها در جستجوی شناسایی عواملی هستند تا در جهت بهبود عملکردشان مؤثر واقع گردد. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی روابط میان تغییر استراتژیک، یادگیری سازمانی و پویایی محیطی و تأثیر آن‌ها بر عملکرد سازمانی بانک ملت مشهد و نیز تحلیل نقش میانجیگری یادگیری سازمانی و اثر تعدیلگری پویایی محیطی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های میدانی محسوب می‌شود. در این مطالعه بر اساس جدول کرجسی - مورگان از میان جامعه آماری 180 نفری از معاونین و رؤسای شعب و مدیران ادارات سازمان مرکزی بانک، تعداد 118 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و سنجش پایایی آن با محاسبه‌ی ضرایب آلفای‌کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تغییر استراتژیک بر دو متغیر یادگیری سازمانی و بر عملکرد سازمانی می‌باشد. همچنین پویایی محیطی نیز بر دو متغیر عملکرد سازمانی و تغییر استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرفی علاوه بر تأیید اثر مثبت و معنادار یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی، نقش میانجیگری جزئی یادگیری سازمانی در رابطه‌ میان تغییر استراتژیک و عملکرد سازمانی تأیید شد. در انتها اثر تعدیلگری پویایی محیطی بر رابطه‌ میان تغییر استراتژیک و عملکرد سازمانی مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strategic change on Organizational performance; Considering the mediating role of organizational learning and moderating effect of environmental dynamism.

نویسندگان [English]

  • Elias Laalkazemian 1
  • Saeed Jafari Titkanloo 2
1 Imam Reza International University
2 Faculty of Management, Department of Management and Accounting, Imam Reza International University, Iran.
چکیده [English]

The competitive environment in the banking industry makes it necessary for all the banks to identify factors for better performance. Therefore the purpose of this study is to examine the relationship among strategic change, organizational learning and environmental dynamism and their effects on organizational performance of Mellat bank in Mashhad by considering the mediating role of organizational learning and moderating effect of environmental dynamism. The population of this study consists of both directors and vice directors of all the branches and management staff of the central office of Mellat bank in Mashhad. The minimum sample size is 118, which was determined according to Krejcie and Morgan’s table. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts in the faculty of management and the reliability of the instrument was confirmed based on both Cronbach's alpha and Composite reliability. The findings reveal that strategic change has a significant effect on both organizational learning and organizational performance, additionally, the results show the relationship between organizational learning and organizational performance is significant and organizational learning partially mediates the relationship between strategic change and firm performance. Finally, The effect of environmental dynamism on both strategic change and organizational performance is significant and the moderating effect of environmental dynamism is not supported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental dynamism
  • organizational learning
  • Strategic Change
  • organizational performance
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 30 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 09 مهر 1400