ارزیابی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر توسعه مالی با رویکرد پویایی سیستمها

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی4697-19395، تهران ، ایران

چکیده

چکیده

در سالهای اخیر روند رو به رشد استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی در سیستم بانکی کشور قابل توجه است.

بهگونهای که کلیهی امور بانکی از قبیل پرداختها و برداشتها و... به صورت الکترونیکی و اینترنتی انجام میگیرد. از آنجایی

که بانکها نقش مهمی در مثلث توسعه مالی ایفا میکنند، در این پژوهش سعی شده است با طراحی مدل سیستمی نقش

بانکداری الکترونیکی بر روی توسعه مالی بررسی گردد. نتایج این پژوهش به طور خاص برای توسعه نظام بانکی و بازار مالی

کاربرد دارد. به این منظور با استفاده از نرمافزار ونسیم 1 به شبیهسازی مدل سیستمی توسعه مالی در ایران برای بانکها پرداخته

شده است. در این پژوهش از روش کتابخانهای برای جمعآوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده شده است.

همچنین از مطالعات پیشین برای تدوین مدلهای ذهنی و به دست آوردن معادلات و روابط بین متغیرها استفاده شده و دادههای

مورد نیاز از آمارهای بانک مرکزی و دادههای وزارت اقتصاد استخراج شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عادت

به سیستم جدید )بانکداری الکترونیکی( و استفاده از پرداخت الکترونیکی سبب افزایش داراییها در بانکداری و نهایتاً

بهکارگیری آن سبب رشد شاخصهای توسعه مالی و نقدینگی میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Impact of E-Banking on Financial Development–Approach System Dynamics

نویسندگان [English]

 • Leila Torki 1
 • Saeed Jahanian 2
 • Njmeh Kamyab 3
 • Sanaz Shafiee 4
1 Assistant Professor, Department of Economics, University of Isfahan
2 Assistant Professor, Department of Management, University of Isfahan,
3 Ms, Department of Economics, University of Isfahan,
4 Assistant Professor, Department of Information Technology Management, Payame Noor University, Tehran, Ian
چکیده [English]

In recent years, the growing trend of using new electronic payment tools in the country's banking system is significant. In such a way that all banking affairs such as payments, withdrawals, etc. are done electronically and online. Since banks play an important role in the financial development triangle, in this study, we have tried to investigate the role of electronic banking on financial development by designing a system model of financial development. The results of this study are specifically used for the development of the banking system and the financial market. In fact, with the help of simulations performed in this research, among the identified factors, the most influential factors on financial development can be identified and improve the organization's decisions. For this purpose, using Vensim software, the system model of financial development in Iran for banks has been simulated. In this research, the library method has been used to collect information in the field of literature and research background, and by studying relevant articles, books and researches and searching the Internet, desired information has been collected. Previous studies have also been used to develop subjective models and obtain equations and relationships between variables, and the required data have been extracted from central bank statistics and data from the Ministry of Economy. The results indicate that the habit of the new system (electronic banking) and the use of electronic payment increases the income of commercial banks and ultimately its use leads to the growth of financial development and liquidity index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Electronic Commerce
 • Electronic banking
 • Financial Development
 • System dynamics approach
 • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 05 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 09 مهر 1400