تحلیل پویایی نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک‌های علم و فناوری ایران

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / موسسه آموزش عالی امام جواد یزد

2 استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد تمام دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

4 پژوهشگر پسادکتری پویایی شناسی سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، مدیر گروه پژوهشی پویایی شناسی سیستم‌ها در

5 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی و پژوهشگر گروه پژوهشی پویایی شناسی سیستم‌ها در موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار پویای نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک‌های علم و فناوری با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها و مدل‌سازی گروهی است. تحقیق حاضر بر مبنای رویکرد پویاییهای سیستمی و از روش مدل‌سازی گروهی انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر روش انجام، یک پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) و از نظر هدف نیز، یک پژوهش کاربردی است. به‌منظور انجام پژوهش حاضر، با استفاده از نظر خبرگان در مصاحبه‌های عمیق مدل‌سازی گروهی، بازتعریف مسئله و همچنین تدوین فرضیه پویا و مدل‌های مختلف پویایی‌های سیستمی (شامل نمودار رفتار در طول زمان، تصویر غنی، نمودارهای علت و معلولی و جریان) طراحی گردید. برای این منظور طبق نظر Winz and Gary (2007) از گروه 8 نفره که اعضای آن به‌صورت هدفمند در دسترس انتخاب شدند که شامل دو مدیر از ستاد پارک، دو مدیر از شرکت‌های فناور، دو کارمند از شرکت‌های فناور و دو فارغ‌التحصیل دانشگاه بودند. یافته‌های این پژوهش در قالب گام‌های مدل‌سازی پویایی‌شناسی سیستم‌ها با استفاده از نرم‌افزار ونسیم تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج حاصل از مدل‌سازی سبب شناسایی سه راهکار میراشدن حمایت‌های پارک در کنار توسعه خدمات پارک، ایجاد کانون ارزیابی و توسعه نیروی انسانی و توسعه نهادها و فرآیندهای آموزشی پارک‌های علم و فناوری گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamics Analysis of the Support System in the Structure of Human Resources of Iranian Science and Technology Parks

نویسندگان [English]

 • Dariush Poursarrajian 1
 • Mohammad Saeed Taslimi 2
 • Alinaghi Mashayekhi 3
 • Ali Haji Gholam Saryazdi 4
 • Mojgan Soltani 5
1 Faculty member of IJU
2 Professor
3 Professor
4 System Dynamics PostDoc Researcher at Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Director of the System Dynamics Research Group in Imam Javad University College
5 MSa
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the dynamic structure of the support system in the human resource structure of science and technology parks using systems dynamics and group modeling. This research is a mixed method research (qualitative and quantitative) and in terms of purpose, it is an applied research. In order to conduct the present study, using expert opinion in in-depth group modeling interviews, problem redefining as well as dynamic hypothesis and various models of system dynamics (including behavior diagrams over time, rich picture, cause and effect diagrams and flow) were designed. For this purpose, according to Winz and Gary (2007) from a group of 8 people whose members were purposefully selected, which included two managers from the park headquarters, two managers from technology companies, two employees from technology companies and two university graduates. The findings of this study were analyzed in the form of system dynamics modeling steps using Vensim software. The results of modeling led to the identification of three strategies for reducing park support along with the development of park services, the establishment of a center for evaluation and development of human resources and the development of institutions and educational processes of science and technology parks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Group Model Building
 • System dynamics approach
 • support system
 • human resources
 • Science and Technology Parks in Iran
 • تاریخ دریافت: 08 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 31 خرداد 1401