دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، دی 1401 
ارائه مدل فرآیندیِ پیاده‌سازی سازمان آراسته

10.22034/smsj.2022.151640

رضا نجاری؛ بهرام دستان؛ محمدجواد حضوری؛ سید علی اکبر احمدی


عارضه پردازی بی‌حسی سازمانی سرمایه‌های انسانی

10.22034/smsj.2022.163800

محمدامین آئینی؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری