عوامل محیطی مؤثر بر تدوین راهبردهای مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی (مورد مطالعه؛ ارتش جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 استاد گروه عملیات و تاکتیک دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ا

2 استاد گروه مدیریت دولتی، رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

پیشرفت و ارتقاء در زمینه داشتن نیروی کار متخصص و فناوری‌های پیشرفته در پیشبرد مأموریت و ارتقاء سطح توان رزمی و بهبود عملکرد آن‌ها نیازمند بهره‌گیری از مدیریت دانش و وجود سامانه‌ای است که در آن دانش سازمانی بتواند به‌راحتی خلق، کسب و ذخیره‌سازی شود و در جریان فعالیت‌های مختلف سازمان‌های نظامی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس ارتش جمهوری اسلامی نیز برای پیشبرد اهداف خود در خصوص مدیریت دانش، نیازمند الگویی جامع، کامل، کاربردی و متناسب با اهداف راهبردی خود است که در این پژوهش در نظر است بر مبنای چشم‌انداز و مأموریت خود این مهم تحقق یابد. بنابراین مقاله حاضر به دنبال تبیین عوامل محیطی مؤثر بر تدوین راهبردهای مدیریت دانش سازمان‌های نظامی است. این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آن بر مبنای روش توصیفی- پیمایشی با رویکرد تحلیل آمیخته داده‌ها انطباق دارد. برای این منظور، با بررسی ادبیات و پیشینه مرتبط با این حوزه، به بررسی تدوین چشم‌انداز و مأموریت مدیریت دانش، تدوین عوامل محیط داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبرد مدیریت دانش و اولویت‌بندی آن‌ها در سازمان‌های نظامی از طریق تحلیل سوات ((SWOT، ماتریس تاپسیس (TOPSIS) و با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که وضعیت فعلی مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی در حالت تهاجمی بوده که بر اساس آن راهبردهای مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی تدوین و اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental factors affecting the development of knowledge management strategies in military organizations (Case study: Army of the Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

 • amir niazmand 1
 • Hasan Zarei matin 2
 • Mohammad Rahmati 3
1 Professor of Operations and Tactics, University of Command and Staff of the Army of the Islamic Republic of Iran
2 2. Profe, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
3 3. Assistant Profe, Department of business management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract
Advancement in the field of having a specialized workforce and advanced technologies in advancing the mission and improving the level of combat capability and improving their performance requires the use of knowledge management and the existence of a system in which organizational knowledge can be easily created, acquired and stored. Use the flow of various activities of military organizations. Accordingly, the Army of the Islamic Republic of Iran, in order to advance its goals regarding knowledge management, needs a comprehensive, complete, practical and appropriate model in line with its strategic goals, which in this study intends to achieve this based on its vision and mission. Therefore, the present article seeks to explain the environmental factors affecting the development of knowledge management strategies of military organizations. This research is of applied type and in terms of nature and method of conducting it based on descriptive-survey method, it is consistent with the mixed data analysis approach. For this purpose, by reviewing the literature and background related to this field, to study the development of vision and knowledge management mission, development of internal and external environmental factors affecting the development of knowledge management strategy and their prioritization in military organizations through SWOT analysis. The TOPSIS matrix was developed using SPSS software.The results show that the current state of knowledge management in military organizations is aggressive, based on which knowledge management strategies in military organizations were developed and prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internal and external environmental factors
 • Knowledge management strategies
 • military organizations
 • Army of the Islamic Republic of Iran
 • تاریخ دریافت: 24 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 07 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 23 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 31 خرداد 1401