مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار ، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار و رئیس مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

امروزه فناوری نوین مالی بانکی یا فین تک با توجه به گستردگی استفاده از اینترنت و فناوری اطلاعات اهمیت زیادی در دنیا دارد پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی انجام گردیده است. این مطالعه در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان توسط نمونه گیری قضاوتی و سطح اشباع به عنوان نمونه آماری و انجام مصاحبه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها توسط روش تحلیل محتوا انجام گردید و مقوله‌های مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی شناسایی شدند. بدین ترتیب تعداد 77 مقوله فرعی، 16 مقوله اصلی و تعداد 10 سند نهایی از تحلیل بخش کیفی حاصل گردید. در بخش کمی، پرسشنامه‌ای از مقوله‌های شناسایی شده طراحی گردید و در اختیار 384 نفر از مشتریان بانک‌ها و موسسات مالی که توسط فرمول کوکران انتخاب شدند قرار گرفت. مقوله‌های شناسایی شده توسط روش آنتروپی شانون، وزن‌دهی و اولویت بندی شدند تا مهم‌ترین مقوله‌ها برای پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی مشخص گردند. نتایج نشان داد که زیرمقوله‌های راهبردهای سازمانی با وزن 0231/0، ایجاد سرعت در پذیرش نوآوری با وزن 0222/0 و سرمایه گذاری و چالش‌ها با وزن 0222/0 بالاترین اهمیت را در میان سایر زیرمقوله‌های شناسایی شده دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Acceptance model of new financial and banking technologies

نویسندگان [English]

  • Hossein Khazaei 1
  • Farshad Faezy Razi 2
  • Younos Vakil Alroaia 3
1 PhD student, Department of Business Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Department of Industrial Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Assistant Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Today, new banking financial technology is very important in the world due to the widespread use of the Internet and information technology. The present study was conducted with the aim of presenting a model for accepting new financial and banking technologies. This study was performed in two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative section, 15 experts were selected by judgmental sampling and saturation level as a statistical sample and interview. The interviews were analyzed by content analysis method and the categories of the model of acceptance of new financial and banking technologies were identified. Thus, 77 sub-categories, 16 main categories and 10 final documents were obtained from qualitative section analysis. In the quantitative part, a questionnaire of the identified categories was designed and given to 384 customers of banks and financial institutions selected by the Cochran's formula. The categories identified by Shannon entropy method were weighted and prioritized to identify the most important categories for the adoption of new financial and banking technologies. The results showed that the indicators of organizational strategies with a weight of 0.0231, creating speed in accepting innovation with a weight of 0.0222 and investment and challenges with a weight of 0.0222 are the most important among the other identified indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "New Technologies"
  • " Financial"
  • "Banking"
  • تاریخ دریافت: 13 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 آبان 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 29 آبان 1399