نگاهی راهبردی به شکوفایی در محل کار کارکنان: شناسایی پیشایندها در اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

راهبردهای شکوفایی درمحل کار برای حفظ سرمایه‌های انسانی، بکارگیری ظرفیت‌های نهفته آنان و ارتقای عملکرد فردی و سازمانی مهم هستند. پژوهشگران سعی بر شناسایی عواملی دارند تا بتوانند زمینه شکوفایی کارکنان در سازمان‌ها را فراهم آورند. هدف از پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای موثر بر شکوفایی کارکنان در محل کار است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و نمونه آماری پژوهش 180 نفر از کارکنان اداره‌کل امورمالیاتی استان سمنان می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه و برای تحلیل آنان از رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون در مدل نهایی نشان می‌دهد که متغیرهای استقلال شغلی، اعتماد سازمانی، حمایت‌سازمانی ادارک‌شده، مدنیت درمحیط کار و شخصیت‌کنشگر پبش‌بینی کننده‌های معناداری برای رشد درمحل‌کار هستند. براساس نتایج پژوهش می‌توان بیان نمود که حمایت و اعتماد به کارکنان در کنار استقلال عمل‌دادن به آنان توام با روابط محترمانه و مودبانه کارکنان با یکدیگر و تقویت روحیه ایده‌پردازی و نوآوری در آنان می‌تواند موجب شکوفاشدن کارکنان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Strategic Look at thriving at work: Identifying antecedents in the Employees of the General Department of Taxation of Semnan Province

نویسندگان [English]

 • Abbas ali Rastgar 1
 • Sajad Alikarami 1
 • Eghbal Jabari 2
1 Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The thriving at work strategies are important for preserving human capital, utilizing their latent capacities, and enhancing individual and organizational performance. Researchers are trying to identify the factors that can provide the basis for thriving at organizations. The purpose of the present study is to investigate the antecedents affecting employee thriving at work. The present study is a descriptive-correlational. The statistical sample of the study is 180 employees of the General Department of Taxation of Semnan Province who were selected by simple random sampling. Questionnaires and stepwise regression were used to collect data. The results of regression analysis in the final model showed that variables of Job autonomy, organizational trust, perceived organizational support, civility at workplace and proactive personality were significant predictors of thriving at work. Based on the results of the research, it can be stated that support and trust of the employees in addition to their autonomy, acting in a respectful and polite way with the employees and enhancing the spirit of ideation and innovation in them can lead the employees to thrive in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thriving at work
 • perceived organizational support
 • job autonomy
 • Civility at workplace
 • and Proactive personality
 • تاریخ دریافت: 04 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 19 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 25 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 25 خرداد 1400