طراحی مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیر با رویکردتحلیل پوششی داده ها و سیستم استنتاج فازی(مورد مطالعه؛ موسسات آموزش عالی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 مدیریت صنعتی،استاد،دانشگاه علامه طباطبایی

4 مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه بین المللی امام خمینی،قزوین

چکیده

محیط پیچیده امروز سازمانها را با چالش مداوم در رسیدن به اهداف خود مواجه می کند. لذا وجود نظام ارزیابی عملکرد برای پایش عملکرد سازمان در دستیابی به اهداف اجتناب ناپذیر است. سازمانهایی در محیط رقابت امروزی موفقند که ارزیابی عملکرد خود را بادقت و صحت بالا در دستور کار قرار داده باشند. بنابراین هدف اصلی این مقاله ارائه مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیر با قدرت تفکیک پذیری مناسب است. پژوهش از حیث روش جنبه توصیفی- تبیینی دارد. از لحاظ جهت گیری تحقیق توسعه ای بوده و از استراتژیهای پیمایشی بهره گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی شهر سمنان می باشند که 57 نفر آنها به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوا و سازه آنها به استناد نظر خبرگان و تحلیل عاملی و پایایی آنها به استناد مقدارآلفای کرونباخ بیشتر از 0.7مورد تایید قرار گرفته است.قوانین استنتاج فازی نیز بر اساس نظر پنج نفر از خبرگان منتخب دانشگاهی تدوین شد. همچنین برای ارزیابی عملکرد رویکرد برنامه ریزی ریاضی " تحلیل پوششی داده ها" مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد قدرت تفکیک پذیری واحدهای تصمیم گیر در مدل ارائه شده نسبت به رویکردهای مرسوم ادغام شاخص ها مناسبتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for evaluating the performance of decision maker units with a combined approach of data envelopment analysis and fuzzy inference system (Case study: higher education institutions)

نویسندگان [English]

 • navid sharifi 1
 • maghsood amiri 2
 • laaya olfat 3
 • amir yousefli 4
1 PhD student in Industrial Management, Allameh Tabatabai University
2 Faculty of Allameh Tabatabai University, Faculty of Management and Accounting, Tehran
3 Industrial Management, Professor, Allameh University
4 Industrial Management, Faculty of Management, Imam Khomeini International University, Qazvin
چکیده [English]

Today's complex environment confronts organizations with the constant challenge of achieving their goals. The existence of a performance appraisal system to monitor the performance of the organization in achieving goals is inevitable. Organizations in today's competitive environment are successful in putting their performance appraisal on the agenda with high accuracy. Therefore, the main purpose of this paper is to provide an integrated model to evaluate the performance of decision-making units with appropriate resolution. The research has a descriptive-explanatory aspect in terms of method. In terms of research orientation, it is developmental and has used survey strategies. The statistical population includes university experts in Semnan, 57 of whom were randomly selected. Data collection tool has made two researcher-made questionnaires whose content validity and structure based on experts' opinion and factor analysis and their reliability based on Cronbach's alpha value more than 0.7 have been confirmed. Fuzzy inference rules based on the opinion of five experts University selection was compiled. "Data Envelopment Analysis" was also used to evaluate the performance of the mathematical planning approach. Findings show that the resolution of decision-making units in the proposed model is more appropriate than conventional approaches to integrating indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • performance appraisal
 • data envelopment analysis
 • fuzzy inference
 • higher education institutions
 • تاریخ دریافت: 15 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 31 خرداد 1401