شناسایی و ارتقای الگوهای ذهنی کارایی دانش‌آموختگان از منظر مدیران (مورد مطالعه دانشگاه تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین الگوهای ذهنی کارایی مدیران گروه‌ها و ارائه راه حل‌هایی برای آن انجام شده است. روش پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت دارای رویکرد کیفی و کمی است. روش کیو از منظر رؤسای گروه‌های آموزشی، دانشکده‌های دانشگاه تهران نسبت به کارایی دانش‌آموختگان اجرا شد. برای این کار تعداد 11 نفر از رؤسای گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و اعضای هیئت علمی سه دانشکده منتخب روانشناسی و علوم تربیتی، مدیریت و اقتصاد دانشگاه تهران از بین افرادی انتخاب گردید که به دلیل داشتن فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه اشراف کامل‌تری به کارایی دانش‌آموختگان داشته‌اند. این افراد به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و با آنها مصاحبه متنی صورت گرفت. ابتدا کارت‌های مربوط به گزاره‌های کیو در بین مشارکت‌کنندگان توزیع شد. بر اساس کارت های توزیع شده در بین مشارکت کنندگان از میان 47 گزاره 42 گزاره نهایی شناسایی شدند و در نهایت بر اساس یافته‌ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، پنج الگوی ذهنی مختلف نسبت به کارایی دانش‌آموختگان در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران مشخص گردید. مواردی همچون کاربردی کردن آموزش، تناسب دانشجو با نیاز جامعه، جذب بازارکار، پژوهش در دانشگاه، مشارکت و رشد حرفه ای دانشجو به عنوان عوامل کلیدی شناسایی گردید. این عوامل با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی محاسبه شد. بر اساس نتیجه‌گیری نهایی می‌توان چنین تفسیر کرد که درصد زیادی از گزاره‌ها و الگوهایی شناسایی شده گواه بر ناکارایی دانش‌آموختگان دانشگاهی است که در بین گزاره‌ها ذهنیت شرکت‌کنندگان از کاربردی کردن آموزش بیشترین تأثیر را در کارایی آنان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and promoting mental performance models of graduates from the perspective of managers (Case study of Tehran University)

نویسنده [English]

  • fatemeh Ordoo
Educational Management and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to determine the mental patterns of group managers' performance and provide solutions for it. The research method is applied in terms of purpose and in terms of exploratory nature (qualitative and quantitative approach). The Q method was implemented from the perspective of the heads of departments, faculties and professors of the University of Tehran in relation to the efficiency of graduates. For this purpose, 11 heads of departments, faculties and faculty members of the three selected faculties of Psychology and Educational Sciences, Management and Economics of the University of Tehran were selected from among those who had more complete knowledge of the efficiency of graduates due to their cultural and extracurricular activities. These individuals were selected by purposive sampling and text interviewed. Based on the cards distributed among the participants, 42 final propositions were identified among 47 propositions, and finally, based on the findings and results of Q factor analysis, five different mental patterns of graduate performance were identified among the faculty members of the University of Tehran. Items such as the application of education, the student's suitability to the needs of society, labor market attraction, university research, student participation and professional growth were identified as key factors. Based on the final conclusion, it can be interpreted that a large percentage of the propositions and patterns identified are evidence of the inefficiency of university graduates, among the propositions, the participants' mentality of applying education had the greatest impact on their efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Patterns
  • Graduates' efficiency
  • University of Tehran
  • Q Method
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 08 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401