فرا ترکیب علامت دهی موثر به ذینفعان درونی و بیرونی

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 عصو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، فراترکیب علامت‌دهی موثر به ذینفعان درونی و بیرونی می‌باشد. پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای، از نظر ماهیت داده‌ها کیفی و از منظر گردآوری داده‌ها اسنادی- فراترکیب است. برای ارزیابی مقاله‌ها از برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی CASP استفاده شده است. برای 72 مقاله انتخاب شده از پایگاه داده‌های علمی معتبر، فرآیند استخراج اطلاعات از نتایج و تحلیل‌های آن‌ها انجام شد که بعد از ارزیابی، 48 مقاله مورد تایید نهایی قرار گرفت و غربال-گری شد. با بررسی پیشینه‌ها و مدل‌های مقالات تایید شده، مدل مفهومی با چهار مقوله علامت‌ها، ویژگی‌های علامت، ذینفعان بیرونی و درونی استخراج شد. این تحقیق به‌دنبال شناسایی علامت‌هایی بود که شرکت به ذینفعان خود ارسال می‌کند. با توجه به اهداف شرکت از علامت‌دهی، گیرندگان علامت‌های ارسالی می‌توانند گروهی از ذینفعان شرکت باشند. در نتیجه تحلیل‌های صورت‌گرفته دیده شد تمرکز بر برخی علامت‌ها و هم‌چنین ذینفعان به‌‌عنوان گیرنده، بیشتر است؛ برای مثال عموماً شرکت‌ها ذینفعان بیرونی خود به‌ویژه مشتری و رقیب را هدف علامت‌دهی قرار می‌دهند. این در حالی است که علامت‌دهی به ذینفعان درونی در بین مطالعات کمتر تکرار شده است. تاکید این پژوهش بر علامت‌دهی موثر بر ذینفعان می‌باشد، چرا که به‌واسطه علامت‌دهی موثر است که شرکت تلاش می‌کند پیامی که قصد علامت‌دهی آن به ذینفع را دارد در مرحله اول، نمودی از کیفیت واقعی آن بوده و در مرحله بعدی با پیام ادراکی از سمت وی بیشترین تطابق را داشته باشد. ویژگی‌های علامت و به ‌صورت کلی‌تر فرایند علامت‌دهی می‌تواند اثربخشی علامت‌ها و علامت-دهی را تعیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The meta-synthesis of effective signaling to internal and external stakeholders

نویسندگان [English]

 • Atefe Fathi 1
 • Shahriar Azizi 2
 • Manijhe Gharache 3
1 PhD student at management and accounting faculty, Shahid Beheshti university
2 associate professor, management and accounting faculty, Shahid Beheshti university
3 Faculty member, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The main purpose of this study is the meta-synthesis of effective signaling to internal and external stakeholders. This is developmental research that is qualitative in terms of data nature, and documentary- meta-synthesis in terms of data collection. The CASP- Critical Assessment Skills Program is used for evaluating articles. For 72 selected articles from valid scientific databases, the process of extracting information from the results and analysis of these articles was performed, Finally, 48 articles were approved and screened. By examining the backgrounds and models of the approved articles, a conceptual model is resulted based on the achieved codes and categories. The company gives different signals to its target audience with its different actions and chosen signaling mix. Receivers of signals can be a group of internal and external stakeholders of the company depending on the company's signaling goals and signals sent by the company’s signaling mix. According to research articles, the focus is more on some kind of signals and also some stakeholders as receivers; For example, companies generally target their external stakeholders, especially the customer and competitor. On the other hand, the repetition of signaling to internal stakeholders is less among the studies. The emphasis of this study is on effective signaling to stakeholders, because the company tries to signal the true quality of itself and also decreases the gap between intended signals and perceived signals by receivers. The characteristics of the signals and the signaling process, in general, can determine the effectiveness of the signals and signaling itself.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Signaling Theory
 • effective signaling
 • signaling mix
 • Stakeholders
 • Meta-Synthesis
 • تاریخ دریافت: 26 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 05 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 15 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 31 خرداد 1401