الگوی کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه حرکت به سوی شیوه‌های نوین بانکداری در قالب تحول دیجیتال همسو با پیشرفت‌های فناورانه، جهت ایجاد مزیت رقابتی، ضرورتی غیر قابل ‌انکار است. به منظور هدایت صحیح و اثربخش چنین تحول بزرگ و اثرگذار بر کل جامعه، نیاز به الگوی کنترل راهبردی است تا اطمینان از اثربخش ماندن سند تحول دیجیتال در طول زمان، اطمینان از پیاده‌سازی نقشه‌راه تحول دیجیتال همراستا با اسناد بالادستی و اجرای صحیح گام‌های نقشه‌راه تحول دیجیتال توسط نظام بانکی حاصل گردد. پژوهش حاضر که با هدف این مهم انجام شده‌است، از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی با راهبرد تحقیق میدانی است. داده‌های مورد نیاز با اخذ نظر 202 نفر از بین 300 نفر خبره در قالب پرسشنامه محقق‌ساز پس از اطمینان از روایی و پایایی آن گردآوری گردید. مدل‌سازی معادلات ساختاری تاییدی به کمک نرم افزار Smart PLS انجام شد که بیانگر نیکویی برازش الگوی ارائه شده و تایید فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Control model for implementing Digital Banking in Iranian Banking System

نویسندگان [English]

  • fateme anisi 1
  • Seyyed Kazem Chavoshi 2
1 Faculty of Management Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor , Faculty Member. Department of Business management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Banking industry today is moving toward newer banking methods to get in line with technological improvements in order to create competitive advantages which is an undeniable necessity. In order to correctly and effectively guide such huge transformation with deep effects over the society, it is necessary to have some strategic model. The model ensures the effectiveness and quality of the digital transformation strategy, its long-term effectiveness, the follow up of the banking system to run the road map of digital transformation according to higher ranking documents, step by step implementation of the road map and achievement of predetermined targets. This research is considered as a Descriptive correlation with fieldwork strategy which is to assess this very goal. the data inputs are gathered through 300 reliable and valid researcher-made questionnaires which was only answered by 202 experts. The data was then analyzed by Smart PLS application with SEM model which shows a strong GOF formula and it also supports the main hypothesis along with six other sub hypotheses of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Banking
  • Strategic Control
  • digital transformation
  • Digital Banking Road map
  • تاریخ دریافت: 16 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 26 تیر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 26 تیر 1400