دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، دی 1400 

پژوهشی

ادراک ذی‌نفعان کلیدی از میزان انطباق دانشگاه با مؤلفه‌های آموزش عالی ناب

صفحه 1-24

فاطمه نارنجی ثانی؛ جواد پورکریمی؛ فاطمه دهقانی؛ سمانه سادات حجازی


الگوی راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 25-48

محمدرضا تقوا؛ رامین دهقانی؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان


پیشایندها و پسایندهای نوسازی راهبردی

صفحه 103-122

مهدیه ویشلقی؛ علیرضا مقدم؛ عادل آذر؛ رضا سپهوند


پشایندهای شکل‌گیری روابط هم‌رقابتی

صفحه 123-143

مینو صاحب الداری؛ مرتضی سلطانی؛ اسداله کرد نائیج


ارایه مدل تصمیم به صادرات در صنعت فولاد

صفحه 191-205

رسول ثانوی فرد؛ محمد احمدی؛ علی حمیدی زاده


راهبرد‌های اثر شلاقی در زنجیره‌های تأمین حلقه بسته

صفحه 207-223

علی صفاری دربرزی؛ پوریا مالکی نژاد؛ مهران ضیائیان


تبیین الگوی رشد کیفی انسان

صفحه 225-248

علی محقر؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مجتبی امیری؛ علیرضا احمدی


فهم پدیدۀ شایستگی شغلی در سازمان تأمین اجتماعی

صفحه 249-268

محسن گلشنی؛ عادل صلواتی؛ کیومرث احمدی