تبیین الگوی رشد کیفی انسان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

2 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی

4 دانشجوی دکتری مدیریت پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده

متفاوت بودن شرایط هر کشور در مبانی فلسفی و معرفتی، ضرورت طراحی الگویی متناسب با نیاز جامعه در راستای حل مسائل آن، با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی را ایجاب می‌نماید. باورها و ارزش‌ها بویژه در جوامع مذهبی، نگرش‌ها و رفتارها را اصلاح و تعدیل کرده و آنها را شکل می‌دهد. هدف این پژوهش تبیین الگوی رشد کیفی انسان، به‌عنوان زیربنا و شالوده باورها و ارزش‌های انسان است. این تحقیق درصدد پاسخ به این سه سؤال است. 1) رشد کیفی انسان دارای چه سازه‌ها و مؤلفه‌هایی است؟ 2) تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این مولفه‌ها بر یکدیگر چگونه است؟ 3) و درنهایت مدل پویای رشد کیفی انسان چگونه است؟ ازاین‌رو، روش تحقیق در این مقاله از نوع روش کیفی تحلیل محتوی، معرفت شناسی تفسیری و پدیدارشناسی است. جامعه آماری این تحقیق سی‌وپنج پژوهش مرتبط و معتبر است. سیستم پویای رشد انسان یک مفهوم چندبعدی است، شاخص‌های تشکیل‌دهنده آن، با دارا ‌بودن روابط پویا، اثر متقابل و تشدید شونده بر یکدیگر دارند. هر چه انسان از باورها و ارزش‌های سالم‌تری بر برخوردار باشد، فهم و درک او نیز شایسته‌تر بوده، زاویه نگاه به مسائل و جهت‌گیری‌های او در تحلیل محیط و مؤلفه‌های یک مسئله، از کیفیت بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the model of human qualitative growth

نویسندگان [English]

 • Ali Mohaghar 1
 • Mohammad Reza Hamidizadeh 2
 • Mojtaba Amiry 3
 • Alireza Ahmadi 4
1 Full Professor Management department, Tehran university
2 Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti Gniversity, Tehran, Iran.
3 Governmental Management Department, Tehran University
4 Student Management, Alborz Campus,Tehran University
چکیده [English]

Objective: Experience has shown that for the development and growth of any country in different dimensions, imitation of many non-indigenous models does not meet the needs of that society. The different conditions of each country in philosophical and epistemological foundations, reveal the need to design an appropriate model, taking into account social, cultural, scientific, economic and political conditions. Beliefs and values, especially in religious societies, modify and shape attitudes and behaviors. The purpose of this study is to design and explain the model of human qualitative growth as the foundation of human beliefs and values. Research Method: This research tries to answer these three questions. 1- What structures and components does human quality development have? 2- What is the effect of these components on each other? 3- And finally, what is the dynamic model of human quality growth? Therefore, the research method in this article is a qualitative method of content analysis and interpretive epistemology and phenomenology. The statistical population of this research is thirty-five relevant and valid researches. Results: By conducting this research, the effective components on human qualitative growth and how they are affected and effective, and then the dynamic model governing the dynamic system of human qualitative growth have been developed. The dynamic system of human development is a multidimensional concept, the components of which, wi
th their dynamic relationships, interact and intensify. The phenomenon of human qualitative development organizes the system of beliefs and values of the individual and shapes beliefs and values.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Qualitative Development
 • System Dynamics
 • Content Analysis
 • Man in the Qur'
 • an
 • Beliefs and Values
 1. Ismaili Givi, H., & Khatir, S. M. (2018). Identifying strategies to promote the Islamic-Iranian model of progress. Islamic Management Quarterly, 26(4), 51-77.(In Persian)
 2. Akvan, M. (2008). Man and the factors of the structure of his social life in the interpretation of Al-Mizan. Religious Studies, 16, 83–98. (In Persian)
 3. Amini, E. (2015). Self-improvement or self-cultivation. Shafaq Printing 17, 106. (In Persian)
 4. Aminian, M. (2007). Fundamentals of Islamic ethics. Qom: Sahife Kherad. 4, 69. (In Persian)
 5. Iman, M. T., & Noshadi M. R. (2011). Qualitative content analysis, research, 2, autumn and winter. (In Persian)
 6. Amadi, Abd al-Wahd bin M. (1987). Tasnif Gharr al-Hakam wa Darr al-Kalam. Qom: Advertising Office. 1, 239. (In Persian)
 7. Bahonar, M. J. (1998). Men and self-creation, Islamic Culture Publishing Office, 7th edition, 172. (In Persian)
 8. Baraparpour K., & others (2014). Business dynamics. Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books, Tehran. (In Persian)
 9. Behboodi, M. R., Banshi, E., & Nabizad, M. (2019). Recognition of the concept of human resources self-efficacy from the perspective of Nahj al-Balagheh, Management in Islamic University 18(2), 422-43. (In Persian)
 10. Tavakoli, M. J. (2014). Methodology for compiling the index of human progress based on Quranic discourse, economic knowledge, 2(2), 56-31. (In Persian)
 11. Jafari, M., & Nezamirad, S. (2018). Investigating the effect of cultural intelligence and trust on the temporal tendency of public sector decision makers. Islamic Management, 26(3), 15–36. (In Persian)
 12. Nourbakhsh, J. (1969), Divan of Shah Nematollah Vali, Tehran, Nematollahi Monastery, 24. (In Persian)
 13. Javadi, M., & Ganjali, A. (2018).The role and functions of intention in Islamic management.Islamic Management, 26(2), 157–182. (In Persian)
 14. Javadi Amoli, A. (2008). Principles of ethics in the Qur'an. Qom: Tebyan Cultural and Information Institute, 363. (In Persian)
 15. Hosseini, S. J. (2002). Self-improvement and self-purification. Dar al-Thaqalin, first edition, 138. (In Persian)
 16. Hamidizadeh, M. R. (2020). New organizational decision making: theories and models, Termeh Publications. (In Persian)
 17. Hamidizadeh, M. R. (2013). Explaining the software method of strategic knowledge to promote organizational health. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 4(13), 125-161. (In Persian)
 18. Hamidizadeh, M. R. (2011).Theory of time and futures studies based on the theory of understanding. Quarterly Journal of Strategic Management Studies, 2(6), 81-101. (In Persian)
 19. Khalilian, M. J., Joshaghani Naeini, S. H., Askari, Q., & Awake. M. (2014). Principles and criteria of human progress from the perspective of Islam, Knowledge of Islamic Economics, 4(2), 102-77. (In Persian)
 20. Khomeini, R. (1992). Explanation of forty hadiths.Tehran: Imam Khomeini Publishing House, 6. (In Persian)
 21. Davani, A. (2008). Translation of Nahj al-Balaghah by Seyyed Razi, Nahj al-Balaghah Foundation, 1st edition. (In Persian)
 22. Ramin, F. (2010). Human free will from the perspective of Sadra and Jaspers. Journal of Wisdom and Philosophy, 6(3), 7–32. (In Persian)
 23. Rahimian, M. H., & Leader, M. T. (2001). Cultivation rite. Qom: Islamic Propaganda Office Publications. 1, 197. (In Persian)
 24. Rostamzadeh Ganji, A., & Dhamahni, M. (2017). Designing a value-based organization model with an Islamic approach. Journal of Islamic Management, 26(1), 9–37. (In Persian)
 25. Rezaei Manesh, B., & Pourbehrozan, A. (2017). Designing a social capital model based on religious teachings. Islamic Management, 26(3), 87–103. (In Persian)
 26. Rezaian, A., & Abdollahi, N. (2013). Presenting and explaining the systemic model of human behavior from the perspective of the Holy Quran. Public Management Outlook, 16 (4), 89–113. (In Persian)
 27. Zaribaf, S. M., Issavi, M., & Khadem Alizadeh, A. (2019). Components of economic decision making system in the framework of the Iranian Islamic model. Advancement of Islamic Economic Studies, 12(1), Fall and Winter, 372-345. (In Persian)
 28. Forozande Dehkordi, L.A. (2015). Identifying the factors and components of intuition in decision making from the perspective of the Holy Quran. Management of Government Institutions, 12 (3), 90. (In Persian)
 29. Ghaedi, M. R., & Golshani, A. (2016). Content analysis methods, from quantitative to qualitative, methods and psychological models, 7(23). (In Persian)
 30. Laithi, W., Ali Ibn, M. (1997). Eyes of judgment and sermons. Qom: Dar al-Hadith. 1. 254. (In Persian)
 31. Mobasheri, M. (2017). Attributes of a perfect human being from the perspective of Quran and narrations. Sahaba Noor, 3(2), 13–23. (In Persian)
 32. Mohammadi Ray Shahri, (2007). Selected wisdom with Persian translation by Hamid Reza Sheikhi; summary Hamid Hosseini. Qom Dar al-Hadith Scientific and Cultural Institute. (In Persian)
 33. Momeni, H. (2018). The role of trust and self-confidence; In Islamic Management, Islamic Studies and Management, 4(8), 117-142. (In Persian)
 34. Nejati, M., & Othman, A. A. (1993). Quran and psychology, Astan Quds Razavi. Islamic Research Foundation, Third Edition, 402. (In Persian)