الگوی راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای رشته مدیریت فناوری در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ایران در بازار رقابتی با ناکامی مواجه شده‌اند. یکی از دلایل اصلی این ناکامی ضعف مدیریتی در این شرکت‌ها می‌باشد. فقدان یک الگوی جامع و علمی برای توسعه مدیریتی یکی از چالش‌های کلیدی پیش‌روی پرورش مدیران در شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود. فقدان چنین الگویی امر توسعه مدیریت در این شرکت‌ها را با دشواری فراوان رو‌به‌رو می‌کند. این پژوهش به چالش مزبور پرداخته و با استفاده از رویکرد ترکیبی کارکرد-شایستگی الگویی برای طراحی راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه داده است. به این منظور، ابتدا کارکردهای‌مدیریتی مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان، شایستگی‌های مدیریتی و راه‌های توسعه هر شایستگی به عنوان مولفه‌های اصلی مدل پیشنهادی شناسایی گردید و سپس شایستگی‌های مربتط با هر کارکرد و راه‌های مناسب برای ارتقا هر شایستگی از طریق اخذ نظرات خبرگان و سپس ادغام آن‌ها به روش کپ‌لند مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان باید شش کارکرد اصلی را ایفا نمایند که عبارتند از برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی، تیم‌سازی و توانمند‌سازی تیم‌ها، راهبری پرسنل، برانگیختن انگیزه کارکنان، ارزیابی روند‌های تکنولوژی و برقراری ارتباط با خارج سازمان، و نظارت و کنترل عملکرد کارکنان. به منظور ارتقا عملکرد مدیریتی مدیران ارشد، مدل پیشنهادی این پژوهش برای هر یک از کارکردها پنج شایستگی ضروری و برای ارتقا هر یک از شایستگی‌ها دو راه توسعه پیشنهاد داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementation of a Model for devising the Strategy of Management Development in Knowledge-Based Companies

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Taghva 1
 • Ramin Dehghani 2
 • Seyed Habib alah Tabatabaiyan 3
1 School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 PhD Student, Allameh Tabataba'i University
3 Associate Professor, Faculty Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Abstract
In recent years, many Iranian knowledge-based companies have failed to achieve their pre-determined goals. One of the critical obstacles impeding these companies is their managerial deficiency. The lack of a comprehensive and scientific model for management development is one of the essential challenges of management nurturing in knowledge-based companies. The lack of such a model makes the management development in these companies very difficult. This study addressed this issue and developed a model for devising a strategy for nurturing senior managers in knowledge-based companies using a combined function-competency approach. To this end, managerial functions, managerial competencies, and the way to enhance each competency, as the main constructs of the model, have been identified. Then the competencies related to each function and the way appropriate for each competency development have been assessed.by mixing the comments acquired by relevant experts’ comments through the Copeland method. s. The results reveal that the managers of knowledge-based companies have to conduct six main functions, including planning and organizing, teams building and empowering them, leading personnel virtually, motivating staff, evaluating technological trends and communicating with the outside of the organization, monitoring and controlling staffs’ performance. The proposed model introduced five essential competencies for each function to be conducted properly and specified two ways for enhancing each competency.
In recent years, many Iranian knowledge-based companies have failed to achieve their pre-determined goals. One of the critical obstacles impeding these companies is their managerial deficiency. The lack of a comprehensive and scientific model for management development is one of the essential challenges of management nurturing in knowledge-based companies. The lack of such a model makes the management development in these companies very difficult. This study addressed this issue and developed a model for devising a strategy for nurturing senior managers in knowledge-based companies using a combined function-competency approach. To this end, managerial functions, managerial competencies, and the way to enhance each competency, as the main constructs of the model, have been identified. Then the competencies related to each function and the way appropriate for each competency development have been assessed.by mixing the comments acquired by relevant experts’ comments through the Copeland method. s. The results reveal that the managers of knowledge-based companies have to conduct six main functions, including planning and organizing, teams building and empowering them, leading personnel virtually, motivating staff, evaluating technological trends and communicating with the outside of the organization, monitoring and controlling staffs’ performance. The proposed model introduced five essential competencies for each function to be conducted properly and specified two ways for enhancing each competency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management Development Strategy
 • Senior Managers
 • Knowledge-Based Companies
 • Copeland Method
 1. Aazami, M. (2020). Analysis of dimensions and components affecting the commercialization of knowledge base products in the market. Strategic Management Studies, 11(42), 141–154. http://www.smsjournal.ir/article_106584.html
 2. Afsharfar, F., & Abbaspour, A. (2017). The impact of human resource competencies on performance of knowledge- based companies. Management Tomorrow, 54(17), 19–34.
 3. Ahmadzadeh, S., Siyadi, S., Salajgheh, S., & Sheikhi, A. (2017). Designing a model for developing manager as a coach in the government sector in Iran: A Synergic Approach. Transformation Management Journal, 9(18), 117–141.
 4. Allahyari Fard, N., & Abbasi, R. (2011). Assessment of an approperiate model for organitional structure in knowledge-based companies. Incubators and Parks, 8(29), 47–54.
 5. Arani Ghorbani, S., & Monemi Bidgoli, M. (2016). Management of motivating staffs. Conference of Iran’s Management Studies and Hiumanities.
 6. Arman, M., & Shafiei, M. (2017). Competitive capabilities in the knowledge-based companies, a model to explain the role of strategic agility and strategic learning. Journal of Management Studies, 25(83), 25–50.
 7. Arrow, K. J. (1951). Social Choice and Individual Values. Wiley.
 8. Caillaux, M. A., Santanna, A. P., Meza, L. A., & Correia, J. C. (2011). Container logistics in Mercosur: Choice of a transhipment port using the ordinal Copeland method, data envelopment analysis and probabilistic composition. Maritime Economics & Logistics, 13(4), 355–370.
 9. Coolivand, A., & Hezar Jaribi, J. (2018). Successor-nurturing with emphasis on Talent finding and competence. Resource Management in Police, 6(3), 107–132.
 10. De Villiers, R. (2013). 7 Principles of highly effective managerial feedback: Theory and practice in managerial development interventions. International Journal of Management Education, 11(2), 66–74. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2013.01.002
 11. Dorri, B., Aarabi, S. M., & Moghaddam, A. (2012). The model for “management development” (MD). Public Administration Perspaective, 3(4), 35–63. http://jpap.sbu.ac.ir/article_94778.html
 12. Dragoni, L., Tesluk, P., & Oh, I. (2009). Understanding managerial development: Integrating developmental assignments, learning orientation and access to developmental opportunities in predicting managerial competencies. Academy of Management Journal, 52(4), 377–385. https://doi.org/10.1108/dlo.2010.08124bad.005
 13. Edwards, D. J. (1992). Models of management development: Functional and competency. Engineering Management Journal, 2(6), 294–296. https://doi.org/10.1049/em:19920075
 14. Fakhari, H., & Salmani, D. (2013). Leadership in engineering; an approach to improve management in new-stablished knowledge-based companies. Roshde Fanavari, 9(35), 52–58. https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=202976
 15. Favardin, P., Lepelley, D., & Serais, J. (2002). Borda rule, Copeland method and strategic manipulation. Review of Economic Design, 7(2), 213–228. https://doi.org/10.1007/s100580200073
 16. Ghazi Nouri, Soroosh, Bamdad Soofi, J., & Radaei, N. (2017). A framework for selecting financing instruments based on knowledge-based firms clustering. Journal of Science and Technology Policy, 9(2), 13–30. http://jstp.nrisp.ac.ir/article_12978.html
 17. Ghazi Nouri, S., Mokhtarzadeh, N., Abooyee, M., & Rashidi Astaneh, M. (2020). The emergence of dynamic capabilities in a knowledge -based SME for Fintech. Innovation Management Journal, 9(1), 101–138. http://www.nowavari.ir/article_102631.html
 18. Ghlichlee, B., Ezzati, N., & Rahmati, H. (2020). Knowledge-based leadership and knowledge sharing. Strategic Management Studies, 11(43), 63–79. http://www.smsjournal.ir/article_113804.html
 19. Gholipour, M., Vahdat Zad, M. A., Owlia, M. S., & Khademi Zare, H. (2015). Identify and clustering challenges of knowledge-based enterprises using ann and bpms approaches; case study: Yazd KBEs. Roshde Fanavari, 11(44), 51–60.
 20. Goudarzvand Chegini, M., & Tahery, E. (2012). Studies on the importance of management training in engineering for training managers on the basis of merit. Iranian Journal of Engineering Education, 14(53), 1–18. https://doi.org/10.22047/ijee.2012.2298
 21. Groves, K. S. (2007). Integrating leadership development and succession planning best practices. In Journal of Management Development, 26(3), 239–260. https://doi.org/10.1108/02621710710732146
 22. Haghighifard, A., Moradi, M., Khalil Zadeh, M., & Nobakht, J. (2009). Assessment of working teams performance in an organization and its determinants. Police Organizational Development, 5(20), 23–44. http://pod.jrl.police.ir/article_9438.html
 23. Harrison, J. S., & St. John, C. H. (1996). Managing and partnering with external stakeholders. Academy of Management Executive, 10(2), 46–59. https://doi.org/10.5465/ame.1996.9606161554
 24. Hill, L. A. (2014). New Manager Development for the 21st Century. The Academy of Management Executive, 18(3), 121–126.
 25. Israel, G. D. (2003). Determining Sample Size. In PEOD6.
 26. Jahanikia, A. H., Hozoori, J., Yadollahi, M., & Azar, A. (2020). Explaining and identifying factors affecting knowledge based firms decision-making in uncertainity. Researches of Management Organizational Resources, 10(1), 21–43. http://ormr.modares.ac.ir/article-28-23262-fa.html
 27. Jahanikia, A. H., Hozoori, M. J., Yadollahi, M., & Azar, A. (2018). Identifying the intuitive decision making model in Challenge of Uncertainty of Innovation (case of study:knowledge-based companies). Journal of Management of Governmental Organizations, 7(25), 57–72.
 28. Jazani, N., Taheri, N., & Abili, K. (2010). Human resource development strategy: an employee knowledge development approach. Strategic Management Studies, 1(2), 15–29. http://www.smsjournal.ir/article_88678.html
 29. Kapur, R. (2016). Managerial functions and job satisfaction within an organization. International Journal of Information Management, 8(4), 179–180. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2006.01.003
 30. Khyatyan, M. S., Tabatabaeian, H., Amiri, M., & Eliasi, M. (2015). Content analysis of knowledge-based firms characteristics. Researches of Management Organizational Resources, 5(2), 21–47. http://ormr.modares.ac.ir/article-28-7537-fa.html
 31. Kim, S., Egan, T. M., Kim, W., & Kim, J. (2013). The impact of managerial coaching behavior on employee work-related reactions. Journal of Business and Psychology, 28(3), 315–330. https://doi.org/10.1007/s10869-013-9286-9
 32. Mahmood Zadeh, E., Dehghani, M., & Alizadeh, D. (2013). Management of managers based on leadership pipeline. Management of Standard and Quality, 26–41.
 33. Mashhadi Haji Ali, F., Rafiee, M., & Ali Miri, M. (2013). The decision making models of knowledge-based small and medium enterprises in complex situation and deep uncertainty. Innovation Management Journal, 2(2), 121–150. http://www.nowavari.ir/article_14636.html
 34. Mirsepasci, N., & Gholamzadeh, D. (2009). Competency modeling for public sector managers (middle managers of industrial section). Future Study Management, 20(83), 1–16. http://jmfr.srbiau.ac.ir/article_5067.html
 35. Mokhtari Dehkordi, S. (2018). Assessment of the role of human resource strategic management in entrepreneurship activities of knowledge-based companies. Conference of Management and Accounting and Entrepreneurship and Open Innovation.
 36. Mowlaie, S., Shakeri, R., & Yaghoubi, M. (2019). Personal knowledge management influence on innovative culture and performance in knowledge based companies. Management Research in Iran, 22(4), 130–150. http://mri.modares.ac.ir/article-19-17892-fa.html
 37. Pool, S., & Pool, B. (2007). A management development model: Measuring organizational commitment and its impact on job satisfaction among executives in a learning organization. Journal of Management Development, 26(4), 353–369. https://doi.org/10.1108/02621710710740101
 38. Powell, K. S., & Yalcin, S. (2010). Managerial training effectiveness. Personal Review, 39(2), 227–241. https://doi.org/10.1108/00483481011017435
 39. Rahimpour, M., Yahyazadeh Far, M., Aghajani, H., & Azar, A. (2020). A paradigm model for financing strategies of innovative startups using a multi-grounded theory. Strategic Management Studies. http://www.smsjournal.ir/article_118619.html
 40. Ranjbar Kaboutarkhani, M., & Hassanpoor, A. (2020). Designing a successful team-building pattern in public sector. Management Researches, 13(48), 241–264. https://doi.org/10.22111/jmr.2020.33419.4999
 41. Rastegar, A. A., & Golshahi, B. (2019). The challenges of relationship between inividuals and organization in knowledge based companies. Management Studies in Development and Evolution, 28(92), 115–133. https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10107
 42. Rekonen, S., & Björklund, T. A. (2016). Perceived managerial functions in the front-end phase of innovation. International Journal of Managing Projects in Business, 9(2), 414–432. https://doi.org/10.1108/IJMPB-03-2015-0024
 43. Safaie, N., Taleghani Nia, F., & Kiamanesh, A. (2017). Identification and ranking of key factors in knowledge management success in knowledge-based companies (Case Study: Science and Technology Park of University of Tehran). Roshde Fanavari, 13(50), 21–28. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=282815
 44. Sarafi Zade Ghazvini, A., & Mahdizadeh Aghdam, S. (2016). Financial management in knowledge-based comapanies. International Conference of Management and Accounting.
 45. Seemiller, C., & Murray, T. (2013). The common language of leadership. In Journal of Leadership Studies, 7(1), 33–45. https://doi.org/10.1002/jls.21277
 46. Smith, P., Hampson, L., Scott, J., & Bower, K. (2011). Introducing innovation in a management development programme for a UK primary care organisation. Journal of Health Organization and Management, 25(3), 261–281.
 47. Vice-Presidency for Science and Technology. (2020).
 48. Zebardast, E. (2017). Exploratory factor analysis in urban and regional planning. Honar – ha – ye – Ziba-Memari-Va-Shahrsazi, 22(2), 5–18. https://doi.org/10.22059/jfaup.2017.240054.671801
 49. Zeynoddini Bidmeshki, Z., Abolghasemi, M., Rezaizade, M., & Khorasani, A. (2019). Identifying the methods for manager’s learning in ntbfs: a qualitative approach. Journal of Science and Technology Policy, 11(3), 63–76. https://doi.org/10.22034/jstp.2019.11.3.1026