تصمیم‌گیری راهبردی پایدار سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 پیام نور

چکیده

پایداری از جمله مباحثی است که در همه عرصه‌های فنی و مدیریتی عصر حاضر آثار آن دیده می‌شود. دستیابی به اهداف پایداری نیازمند به دیدگاهی فراگیر و بلندمدت است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تصمیم‌گیری راهبردی معیارهای پایدار سازمانی انجام شده است. این مطالعه به‌صورت کاربردی در شرکت تولید روی بندرعباس انجام شده است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها در دسته مطالعات پیمایشی-مقطعی قرار می‌گیرد. جامعه آماری شامل مدیران شرکت تولید روی بوده که با روش‌های غیراحتمالی و به‌صورت هدفمند 30 نفر از افراد واجد­شرایط در این مطالعه شرکت کرده‌اند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه خبره است که روایی آن با نظر اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز نرخ ناسازگاری تمامی مقایسه‌ها محاسبه گردیده است. برای تحلیل داده‌های گردآوری­‌شده از روش­های دلفی فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی استفاده شده است. یافته‌های حاصل تحلیل داده‌ها نشان داده است عوامل زیست‌محیطی از بیشترین اهمیت برخوردار است. عوامل مربوط به مشتریان، عملیات سازمان، حقوق جامعه، حاکمیت شرکتی، کارکنان و فعالیت‌های بشردوستانه در اولویت‌های بعدی قرار دارند. بنابراین نتیجه گرفته می‌شود مدیران شرکت تولید روی بندرعباس در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت باید مقوله پایداری را در برنامه‌ریزی راهبردی شرکت مدنظر قرار دهند. همچنین این شرکت با استفاده از منابع پایدار قادر خواهد بود از آسیب‌های زیست‌محیطی جلوگیری نموده و مواردی از این دست را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Achieving Sustainable Organizational Strategic Decision Making

نویسندگان [English]

 • Maryam Soleimani 1
 • Atefeh Rasteh 2
1 Assistant professor
2 Payam noor
چکیده [English]

Sustainability is one of the topics that its effects can be seen in all technical and managerial fields of the present era. Achieving sustainability goals requires a comprehensive and long-term perspective. Therefor, the present study was conducted with the aim of strategic decision making of sustainable organizational criteria. This study has been applied in Bandar Abbas Zinc Production Company and in terms of method and data collection, time is in the category of survey-cross-sectional studies. The statistical population includes the managers of the Zinc production company who participated in this study by non-probabilistic methods and purposefully by 30 qualified people. The main tool for data collection is an expert questionnaire that its validity was confirmed by university professors. To measure the reliability, the incompatibility rate of all comparisons has been calculated.  Fuzzy hierarchical analysis process method was used to analyze the collected data. Findings of data analysis show that environmental factors are the most important.  Factors related to costumers, organizational operations, community law, corporate governance, staff and humanitarian activities are the next priority. Therefore, it is concluded that the managers of Bandar Abbas Zinc production Company in line with the company's social responsibility should consider the issue of sustainability in the company's strategic planning. The company  will also be able to prevent environmental damage and reduce such  sustainable sources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sustainability
 • social responsibility
 • strategic decision making
 • zinc production company
 1. Achrash, H., Mehrabi, A., & Rahimi, F. (2017). Designing and formulating of company strategies using AHP technique (case study of Khuzestan Auxin Steel Company), the first national conference of modern research in Iran and the world in management, economics and accounting and humanities, Shiraz. (In Persian)
 2. Ahmed, M. D., & Sundaram, D. (2012). Sustainability modelling and reporting: From roadmap to implementation. Decision Support Systems, 53(3), 611-624.
 3. Akbarpur, M., & Kordi, Z. (2017). Explaining the role of sustainable development approach in the villages of the metropolitan area (Case study of the metropolis of Tehran), the first conference of new ideas and technologies in geographical sciences, Zanjan, Department of Geography, Zanjan University. (In Persian)
 4. Alidadyani, F., & Soleiman Pouromran, M. (2019). The relationship between Environmental Behavior and Systemic Thinking and Social Responsibility (Case Study: Environmental Workers in North Khorasan), Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(3), 89-102. (In Persian)
 5. Alizadeh, H., Firoozi, M.A., Ajzashkoohi, M., & Naqibi Rokni S.N. (2013). Assessing and evaluating the sustainability indicators of the tourism industry in the city of Ahvaz. Planning and arranging space. 17(2), 145-172. (In Persian)
 6. Asheghi, H. (2017). Managers' professional development club: a strategic approach to the sustainable development and profitability of Iran's banking industry, Fifth National Conference on Human Capital Training and Development, Tehran, Scientific Association of Human Resources Training and Development. (In Persian)
 7. Azapagic, A. (2003). Systems approach to corporate sustainability: a general management framework. Process Safety and Environmental Protection, 81(5), 303-316.
 8. Azar, A., rajabzadeh ghatromi, A., & akhavan, A. (2017). Mapping sustainable production model using ism and fuzzy demateL, Industrial Management Studies, 15(46), 1-26. (In Persian)
 9. Bryson, J. (2016). Strategic planning in governmental, public and non-profit organizations, translated by Mehdi Khademi and Ghorban Barania, Arayana Ghalam Publications.
 10. Cairns, G., Goodwin, P., & Wright, G. (2016). A decision-analysis-based framework for analysing stakeholder behaviour in scenario planning. European Journal of Operational Research249(3), 1050-1062.‏
 11. Calabrese, A., Costa, R., Levialdi, N., & Menichini, T. (2019). Integrating sustainability into strategic decision-making: A fuzzy AHP method for the selection of relevant sustainability issues. Technological Forecasting and Social Change, 139, 155-168.
 12. Carè, R. (2018). Exploring the role of banks in sustainable development. In Sustainable banking(pp. 39-64). Palgrave Pivot, Cham.‏
 13. Elbanna, S. (2016). Managers' autonomy, strategic control, organizational politics and strategic planning effectiveness: An empirical investigation into missing links in the hotel sector. Tourism Management, 52, 210-220.
 14. Galbreath, J. (2009). Building corporate social responsibility into strategy. European business review.‏
 15. Ghaemi Asl, M, Manzoor, D., Mousavi Barrodi, M. (2019). On-grid simulation of distributed generation (dg) of renewable electricity in urban lighting in the context of sustainable urban management (Case: Mashhad). IUESA.7 (26), 79-92.
 16. Ghasemi, A.R., & Rayatpisheh, M.A. (2015). Presenting a model for assessing of supply chain sustainability with meta synthesis approach, Journal of Executive Management, 7(14), 91-112. (In Persian)
 17. Ghodsipour, H. (2011). Analytical hierarchy process, Amirkabir University, Tehran. (In Persian)
 18. Govindan, K. (2018). Sustainable consumption and production in the food supply chain: A conceptual framework. International Journal of Production Economics, 195, 419-431.
 19. Hahn, R. (2013). ISO 26000 and the standardization of strategic management processes for sustainability and corporate social responsibility. Business Strategy and the Environment, 22(7), 442-455.
 20. Iivonen, K. (2018). Defensive responses to strategic sustainability paradoxes: Have your coke and drink it too! Journal of Business Ethics, 148(2), 309-327.
 21. Iraji, M., Ghasemi, A.R., Farsijani, H., & Sanavi Fard, R. (2018). Presenting a Sustainable Strategy Production Model by Meta-Synthesis Approaches, Strategic Management Studies, 9(33), 75-96. (In Persian)
 22. Johnston, A. (2011). Constructing sustainability through CSR: A critical appraisal of ISO 26000. University of Oslo Faculty of Law Research Paper, 33.‏
 23. Mehregan, M. (2014). Advanced operational research, First Edition, University Book Publishing. Tehran. (In Persian)
 24. Merad, M., Dechy, N., Serir, L., Grabisch, M., & Marcel, F. (2013). Using a multi-criteria decision aid methodology to implement sustainable development principles within an organization. European Journal of Operational Research, 224(3), 603-613.‏
 25. Michelon, G., Boesso, G., & Kumar, K. (2013). Examining the link between strategic corporate social responsibility and company performance: An analysis of the best corporate citizens. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 20(2), 81-94.
 26. Nawaz, W., & Koç, M. (2018). Development of a systematic framework for sustainability management of organizations. Journal of cleaner production, 171, 1255-1274.
 27. Papulova, Z., & Gazova, A. (2016). Role of strategic analysis in strategic decision-making. Procedia Economics and Finance, 39, 571-579.
 28. Parsapur, S., Barati, J., & Rasolzadeh, M. (2017). Investigating the factors affecting the sustainability of small firms and entrepreneurs (Case Study of Industrial Firms of Mashhad), Journal of Entrepreneurship Development, 10(1), 41-60. (In Persian)
 29. Pearce, D. (2014). Blueprint 3: Measuring sustainable development. Routledge.‏
 30. Pormohammadi, M., Naeimi, K., & Irani, A. (2015). Evaluation and formulation of sustainable tourism development strategies using SWOT and IEA techniques (Case study: Baneh city), Journal of Urban Tourism, 2(2), 305- 319. (In Persian)
 31. Pulido, M. P. (2017). Ethics management in libraries and other information services. Chandos Publishing.‏
 32. Shen, Z., & Fitriaty, P. (2018). Overview: Green city planning and practices in Asian cities. In Green City Planning and Practices in Asian Cities, 1-16. Springer, Cham.‏
 33. Tafreshi motlagh, A., olfat, L., Jahanyar Bamdad, S., & Amiri, M. (2017), Iranian Journal of Trade Studies, 21(82), 67-94. (In Persian)
 34. Taleghani, M., Shahroudi, K., & Sanaei, F. (2011). Comparison between AHP and FAHP in Buyer Perferences Ranking (Case study: House Hold Industry), Journal of Research in Operations and its Applications, 1(32), 81-91. (In Persian)
 35. Villamil, C., Nylander, J., Hallstedt, S., Schulte, J., & Watz, M. (2018). Additive manufacturing from a strategic sustainability perspective. In 15th International Design Conference, DESIGN 2018; Dubrovnik,3, 1381-1392. The Design Society.‏
 36. Wollmann, D., & Tortato, U. (2019). Proposal for a model to hierarchize strategic decisions according to criteria of value innovation, sustainability and budgetary constraint. Journal of cleaner production, 231, 278-289.
 37. Wu, F. G., Lee, Y. J., & Lin, M. C. (2004). Using the fuzzy analytic hierarchy process on optimum spatial allocation. International Journal of Industrial Ergonomics33(6), 553-569.‏
 38. Yeganeh, L., Yeganeh, R., Nori, R., & Jafarinia, S. (2016). Analysis of the sustainability stability of economic enterprises, Strategic Management Studies, 29, 249-270. (In Persian)
 39. Yip, A. W., & Bocken, N. M. (2018). Sustainable business model archetypes for the banking industry. Journal of Cleaner Production174, 150-169.‏