فهم پدیدۀ شایستگی شغلی در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا،گروه مدیریت،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران

2 استادیار،گروه مدیریت،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، فهم ماهیت شایستگی شغلی و تأثیر آن در افزایش بهره‌وری سازمانی است. روش به کار رفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش‌های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمّی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد و بخش کمّی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بوده که متن آنها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن بررسی شد. با توجه به کدهای احصاشده از مصاحبه‌ها و استخراج کدها، تعداد 122 کد باز، 23 مفهوم،10 طبقه فرعی و در نهایت 6 مقوله اصلی استخراج شدند. از این میان بُعد مدل‌های شایستگی به‌عنوان پدیده محوری و ابعاد تدوین قوانین و مقررات مؤثر و مدیریت نوین به‌عنوان پدیده علّی شناسایی شدند. با توجه به یافته‌های بخش کیفی، برای تأیید ارتباط ابعاد با متغیرها و مدل مفهومی پژوهش از نرم‌افزار PLS استفاده گردید، مشخص شد کلیه ابعاد به دست آمده با ضریب اثر و ضریب معناداری قابل‌قبول، بر بهره‌وری سازمانی اثرگذار هستند و مقادیر محاسبه شده برای معیار نیکویی برازش مدل پژوهش، نیز محاسبه که مقادیر مجاز و قابل‌قبولی داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the phenomenon of job competence and its impact on productivity in the Social Security Organization

نویسندگان [English]

 • Mohsen Golshani 1
 • Adel Salavati 2
 • Kumars Ahmadi 2
1 PhD Student, Department of Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to understand the nature of job competence and its impact on increasing organizational productivity.
Methods: The method used in the research was a mixed method. Mixed methods have two parts, qualitative and quantitative. The qualitative part has been done using the foundation data theorizing method and the quantitative part has been done using structural equation modeling. Data collection tools were in the qualitative part of semi-structured interviews, the text of which was done in three stages of open, central and selective coding. In the quantitative part, a questionnaire was made by the researcher and its validity and reliability were examined.
Results: According to the codes obtained from the interviews and code extraction, 122 open codes, 23 concepts, 10 subcategories and finally 6 main categories were extracted. Among these, competency models were identified as a central phenomenon and the dimensions of effective laws and regulations and new management were identified as a causal phenomenon.
Conclusion: According to the findings of the qualitative section, which confirmed the relationship between dimensions and variables and the conceptual model of the research was done using PLS software, it was found that all dimensions obtained with an effective coefficient and a significant coefficient of impact on organizational productivity Are in transition And the calculated values for the GOF of the research model were also calculated, which had acceptable and acceptable values.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity
 • Job Competence
 • Efficiency
 • Effectiveness
 • Organizational Justice
 1. Abili, K., & et al. (2011). Human resource management (with emphasis on new approaches), Industrial Management Organization Publications, Tehran (In Persian)
 2. Abol Alaei, B., & others (2005). Meritocracy is the bedrock of presence in the world arena, Tadbir Monthly, 155, 2 (In Persian)
 3. AF Ragab, M., & et al (2018). Research methodology in business: a starter's Guide, Journal of Management and organizational studies, 5.
 4. Ansari Renani, Gh., & Tabatabai, A. (2006). Competence and competence development in the perspective of development plan, Proceedings of the First Conference on the Development of Competence in Organizations, Tehran: Method (In Persian)
 5. Bergman, L., Ferrer-Wreder, L., & Zualauskiene, R. (2015). Career outcomes of adolescents with below average IQ: who succeeded against the odds? Intelligence, 52, 9-17.
 6. Boyatzis, R.E. (2009). Competencies as a behavioral approach to emotional intelligence, Emerald-Journal of Management Development, 28(9), 749-770.
 7. Danaeifard, H., & Eslami, A. (2011). Making theories of organizational indifference: applying the research strategy of data foundation theory in practice, Imam Sadegh University Press (In Persian)
 8. Dehghanian, H. (2007). Competence based management, Journal of Parliament and Research, 13(53), Research Center of the Islamic Consultative Assembly (In Persian)
 9. Delavar, A., & et al., (2015). Identifying the main dimensions of job competence of employees based on multi-dimensional scaling, Basij Strategic Studies Quarterly, 21(78), 172-151. (In Persian)
 10. Dori, B., & et al. (2005). Design and development of competence through design and establishment of a replacement and management development system, Proceedings of the First Conference on the Development of Competence in Organizations, Department of Industrial and Organizational Psychology, University Jihad, University of Tehran (In Persian)
 11. Dubois, D.D., Rothwell, W.J., Stern, D.J., & Kemp, L.K. (2004). Competency-based human resource management. Palo Alto, CA: Davies-Black publishing.
 12. Dubois, D. D., & Rothwell, W. J. (2004). Competency-based human resource management, Mountain View, CA: Davies-Black.
 13. Farasatkhah, M. (2017). Qualitative research methodology in social sciences with emphasis on based theory (Fourth Edition), Tehran: Agah Publishing (In Persian)
 14. Farhadinejad, M., & et al. (2017). A comparative study of competent police characteristics from the perspective of police force and citizens, Quarterly Journal of Resource Management in Law Enforcement, 1, 94-65. (In Persian)
 15. Garavan, T. N. (2007). A strategic perspective on human resource development. Advances in Developing Human Resource. 11-30.
 16. Gholipour, A., & Aghaz, A. (2011). Advanced human resource management, Tehran: Industrial Management Organization Publications (In Persian)
 17. Haghighi, M. A., & et al. (2014). Human resource competence: a strategic factor to improve organizational performance, Strategic Management Quarterly, 19, 15-37 (In Persian)
 18. Hanson, T. (2016). Efficiency and productivity in the operational units of the armed forces: A Norwegian example. International Journal of Production Economics. 1, 12-23.
 19. Haunestein, P. (2000). Competency modeling approaches and strategies
 20. Javaherizadeh, E., & et al. (2011). Organizational talent management: identifying indicators and characteristics of key employees, Quarterly Journal of Organizational Culture Management, 21(1), 171-149. (In Persian)
 21. Javanmard, H., & Mohammadian, F. (2009). Effective indicators in measuring human capital, Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Second Year, 1, 87-86. (In Persian)
 22. Khanbashi, M., & Bostan Manesh, Gh. (2015). Decent work and decent human resources, social, economic, Scientific and Cultural Monthly of Work and Society, 182, 26-34 (In Persian)
 23. Liz Zeny, M., & Faroman, S. (2017). The effect of empowerment, employee engagement and organizational commitement towards performance of governmental-employee of financial-management, International Journal of Human Capital Management, 1(1), 152-163.
 24. Mitaree, R. (2007). An evaluation of a competency model developed and implemented for executives at Thai service business state enterprise. RU international journal, 1, 165-184.
 25. Orei, K. (2014). Productivity from concept to action, Tehran, Amirkabir University Press (In Persian)
 26. Pourabedi, M. R. (2016). Designing a master model in scientific and technological organizations based on data foundation theorizing, Public Management Quarterly, 8(1), 22-53-54 (In Persian)
 27. Rahimnia, Gh., & Hoshyar, V. (2012). Analysis of dimensions and components of dimensions of managers' competencies in the banking system, Journal of Tomorrow's Management, 11(31), 117-138 (In Persian)
 28. Rasouli, Z. (2012). The relationship between job stress and burnout with productivity in pilots, Journal of Army University of Medical Sciences, 10, 137-133. (In Persian)
 29. Saadat, E. (2004). Human Resources Management, Tehran: Samat Publications, 23-25 (In Persian)
 30. Safari, J., & Mehdizadeh, I. (2015). Designing a model based on basic criteria for selecting qualified employees and estimating the performance of the organization, Quarterly Journal of Human Resource Management Research, 7(4), 166-141 (In Persian)
 31. Shabani Bahar, Gh., & et al. (2019). Designing a staff empowerment model based on the components of talent management and organizational intelligence in the general departments of sports and youth, 6(24), 106-93. (In Persian)
 32. Shirazi, A., & Ajdari, G. (2014). A model for designing and evaluating the job competencies of scholars, Quarterly Journal of Human Resource Management Research, 4(2). (In Persian)
 33. Shultz, K.S., Whitney, D.J., & Zickar, M.J. (2013). Management theory in action: Case studies and exercise. Routledge
 34. Singh, S., & Wassenaar, D.R. (2016). Contextualising the role of the gatekeeper in social science research. South African Journal of Bioethics and Law, 9(1), 42 –46.
 35. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines, Journal of Business Research, 104, 333-339.
 36. Teymouri, H., et al. (2015). Designing a merit-based performance evaluation system with a succession-building approach, Quarterly Journal of Management of Government Organizations, 6(2).(In Persian)