تدوین مقیاس هویت ملی مصرف‌کننده در مصرف کالای داخلی: مطالعه صنعت پوشاک ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه اکثر مصرف‌کنندگان هویت‌های محلی و جهانی دارند. هویت محلی شامل بازنمایی‌های ذهنی است که مصرف-کنندگان به اعتقادات و سنت‌ها و آداب و رسوم محلی احترام می‌گذارند، به رویدادهای محلی علاقمند هستند و جوامع محلی را منحصر به فرد تشخیص می‌دهند. از آنجاییکه هویت ملی می‌تواند به عنوان یک عامل اثرگذار در مصرف کالاهای داخلی باشد، این مطالعه بدنبال تدوین مقیاس هویت ملی مصرف کننده است. مطالعه حاضر که به روش آمیخته انجام شده است به دنبال شناسایی ابعاد و مولفه‌های هویت ملی است که باعث اثرگذاری بر مصرف کالاهای داخلی در صنعت پوشاک می‌شود. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل خبرگان صنعت پوشاک ایران بودند که نمونه ای 20 نفره از آنان به روش قضاوتی انتخاب شد. در مرحله کمی، جامعه آماری را مصرف کنندگان پوشاک در ایران تشکیل می داد که با روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. جهت انجام این پژوهش، پس انجام مصاحبه با خبرگان صنعت و استفاده از روش تحلیل تم، مولفه‌های اصلی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مولفه‌های شناسایی شده، در قالب ابعاد تقسیم‌بندی و صحت آنها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مقیاس هویت ملی که در خرید کالاهای داخلی موثر هستند، شناسایی و پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a scale for consumer national identity in consuming domestic products: Study of clothing industry of Iran

نویسندگان [English]

 • Morteza Maddah
 • Majid Mohammad Shafiee
 • Hosein Rezaei Dolatabadi
Department of management, Faculty of administrative sciences and economics, University of Isfahan
چکیده [English]

Introduction and Aim: Since national identity can be an influential factor in the consumption of domestic goods, this study seeks to develop a scale of national consumer identity. So far, limited studies have identified a close relationship between national identity and the consumption of domestic goods. These studies have stated that consumer ethnicity is a consequence of the attitude of national identity in the field of economic exchanges. A person's national identity can create a deep value in him / her, while consumer ethnicity is a special expression of that value. Thus, national identity is a prerequisite for consumer ethnicity. Considering the gap of studies in the field of national identity, this study examines the position of national identity in the consumption of domestic goods by identifying the main components of national identity among Iranian clothing consumers, which distinguishes this study from other similar studies. In this regard, this study examines the most important components of national identity that affect the consumption of domestic goods.
Methodology: The aim of this study was to identify the components of national identity that affect the consumption of domestic goods. The study was conducted by a mixed method. First, a review of theoretical literature has been done. Then, the research questions were designed and interviewed with experts in the clothing industry. After interviewing and identifying the components using the thematic analysis method, the fuzzy Delphi method has been used to prioritize the components and examining the adequacy of the data. In the following, the identified items from the qualitative method are subjected to factor analysis. The main factors have been identified using exploratory factor analysis and their accuracy has been investigated using confirmatory factor analysis. In the qualitative method, the research population consisted of 20 individuals, including experts in the clothing industry. In the quantitative phase, the consumers of this industry were part of the research population, which were 310 individuals.
Finding: In this study, through in-depth interviews with academic and executive experts of Iranian clothing industry and using the methodology of thematic analysis and fuzzy Delphi technique, the components of national consumer identity in the consumption of domestic goods have been identified. After identifying these factors, using exploratory factor analysis technique, these variables have been classified and their accuracy has been examined by confirmatory method. In this way, 20 in-depth interviews were conducted. During the interviews, as much as possible, an attempt was made to ask questions in a way that did not cause the respondent to be biased. It should be noted that after each interview, the researcher reviewed the text of the interview several times and discovered the basic concepts, extracted and coded them. After identifying the themes, we validated the extracted themes using CVR and CVI tests. 15 experts were used for this section, which in both tests shows the approval of research indicators. This study sought to investigate and identify the dimensions and components of national identity in the consumption of domestic brands. For this purpose, first, interviews with industry and academic experts have been conducted to identify the mentioned dimensions, and then its identification has been identified using the thematic analysis method, their priority by fuzzy Delphi method, and data saturation has been investigated. Therefore, identifying and prioritizing the dimensions of national identity, exploratory and confirmatory factor analysis methods were used to divide the identification items into the dimensions of national identity. These items are divided into three dimensions of national identity in the individual and family, national identity-based communication, and social homogeneity and cohesion. The main features that were identified in the form of national identity in the individual and family are: the presence of high sweat in the family, the feeling of unity and membership of a nation, the feeling of a single identity with compatriots, the desire to join national groups. Key aspects of national identity-based communication include: advertising to preserve national identity, social media, and the support of celebrities. In terms of uniformity and social cohesion, different aspects were identified, the most important of which are: strengthening national cohesion, common descent, loyalty to the country and a common sense of destiny among the people.
Discussion and Conclusion: A close relationship has been identified between national identity and the consumption of domestic consumer goods. National identity can increase the consumption of domestic goods by native consumers and is seen as a driving force for consumer ethnicity. The stronger the sense of belonging to a group, the more adherence to the values, norms and traditions of that group, and therefore the greater the impact of these traits on the behavior of the individual purchaser, as a result of the use of local goods that Increases the sense of belonging and increases ethnic identity. According to the items identified in this study, such as high sweat in the family, a sense of unity and membership of a nation, a sense of unity with compatriots, strengthening national cohesion, common ancestry, loyalty to the country and a sense of common destiny among people, It is clear that these factors lead to the growth of ethnicity among consumers and ultimately the use of domestic goods by domestic consumers.
According to the research results, it is suggested that efforts be made by decision makers to strengthen nationalism and national identity of individuals. Also, in designing clothes and apparel, according to the Iranian and Islamic identity, action should be taken to preserve this identity. Also, considering the valuable role of families in the development of patriotism and national identity of individuals, it is suggested that while expressing this valuable role to families through advertising and media programs, this important issue should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National Identity
 • Domestic Consumption
 • Thematic Analysis
 • Factor Analysis
 • Clothing Industry
 1. Amirshahi, M. A., & Mazhary, Sh. (2007). Consumer ethnocentrism in small appliances industry of Iran. Marketing Management, 2(3), 72-87. (In Persian)
 2. Anet, Z., Sajjadi, N., & Khabiri, M. (2015). Consumer nationalism and its relation with patriotism and world mindedness in assessment of domestic and foreign sporting Goods. Research in Sport Management and Motor Behavior Journal, 5 (9), 47-59. (In Persian)
 3. Berry, J. W. (2008). Globalization and acculturation. International Journal Intercultural Relations, 32(4), 328–336.
 4. Bojadziev, G. (2007). Advances in fuzzy systems - applications and theory - Vol. 2: Fuzzy Logic for Business, Finance, and Management. Singapore: World Scientific Publishing Co. Ltd.
 5. Bove, L. L., Pervan, S. J., Beatty, S. E., & Shiu, E. (2009). Service worker role in encouraging customer organizational citizenship behaviors. Journal of Business Research, 62(7), 698-705.
 6. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology,3(2), 77-101.
 7. Casado-Aranda, L. A., Sánchez-Fernández, J., Ibáñez-Zapata, J.A., & Liébana-Cabanillas, F. (2020). How consumer ethnocentrism modulates neural processing of domestic and foreign products: A neuroimaging study. Journal of Retailing and Consumer Services, 52(11/12), 427-449.
 8. Cheng, Ch.-H., Lin, Y. (2002). Evaluating the best mail battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation, European Journal of Operational Research, 142(1), 174-186.
 9. Chong, K. M. (2013). The controversy over national education and identity: A case study of Hong Kong secondary school teachers. Asian Education and Development Studies, 2(3), 241-262.
 10. Cleveland, M., Rojas-Méndez, J.I., Laroche, M., & Papadopoulos, N. (2016). Identity, culture, dispositions and behavior: A cross-national examination of globalization and culture change. Journal of Business Research, 69(3), 1090-1102.
 11. Cumberland, F., Solgaard, H.S., & Nikodemska-Wolowik, A.M. (2010). The effects of consumer ethnocentrism and country of origin on polish consumers' evaluation of foreign manufactured products. Journal of East-West Business, 16(3), 231-252.
 12. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 13. George, J., & Anandkumar, V. (2018). Dimensions of product brand personality. The Journal of Business Perspective, 22(4), 377-386.
 14. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Talthem, R. L. (2012). Multivariate data analysis. New Delhi: Pearson.
 15. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. (2010). Multivariate data analysis: pearson education. Upper Saddle River, New Jersey.
 16. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. (2006). Multivariate data Analysis. Upper saddle River.
 17. He, B.G. & Guo, Y.G. (2000), Nationalism, National Identity and Democratization in China, Ashgate, Aldershot.
 18. Henderson, G.R., Guzman, F., Huff, L. & Motley, C.M. (2013). The Ian’s pizza tribe: re-conceptualizing cross-cultural research in the digital age, Journal of Business Research, 66, 283-287.
 19. Jiang, Y.H. (2006). Is Taiwan a nation? On the current debate over Taiwanese national identity and national recognition”, in Chien, S.Y.S. and Fitzgerald, J. (Ed.). The Dignity of Nations –Equality, Competition, and Honor in East Asian Nationalism, 141-163.
 20. John, A. V., & Brady, M. P. (2011). Consumer ethnocentrism and attitudes toward South African consumables in Mozambique. African Journal of Economic and Management Studies, 2(1), 72–93.
 21. Josiassen, A. (2017). Consumer dis-identification and its effects on domestic product purchases: an empirical investigation in the Netherlands. Journal of Marketing, 75(2), 124-140.
 22. Karoui, , & Khemakhem, R. (2019). Consumer ethnocentrism in developing countries. European Research on Management and Business Economics, 25(2), 63-71.
 23. Keillor, B. D., Hult, G. T. M., Erffmeyer, R. C., & Babakus, E. (1996). The development and application of a national identity measure for use in international marketing. Journal of International Marketing, 4(2), 57-73.
 24. Khodadadhoseini, S. H., Shahtahmasbi, E., & Mansouri, M. (2015). The impact of ethnocentrism on attitude towards domestic and foreign products with the moderator of perceived economic Threat. Journal of Business Administration Researches, 7(13), 159-181. (In Persian)
 25. Kline, R. B. (2005). Methodology in the social sciences: principles and practice of structural equation modeling (3rd). New York, NY, US: Guilford Press.
 26. Lantz, G., Loeb, S., Nguyen, T.T.M., & Khanh, T.V. (2002). National identity, consumer ethnocentrism and product preferences in Vietnam. In Zwick, R. and Ping, T. (Ed.), AP – Asia Pacific Advances in Consumer Research, 5, 169-173.
 27. Le, N.H., Thi Nguyen, H.M., & Van Nguyen, T. (2013). national identity and the perceived values of foreign products with local brands: The Case of Local Wine in Vietnam. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25(5), 765-783.
 28. Makanyeza, C., & Toit, F. (2016). Measuring consumer ethnocentrism: an assessment of reliability, validity and dimensionality of the CETSCALE in a Developing Market. Journal of African Business, 17(2), 188-208.
 29. Neghabi, A., Yazdani, N., & Nazem Bokaie, M. (2016). The effect of the national identity of consumers on foreign product purchase. New Marketing Research Journal, 6(2), 115-132. (In Persian)
 30. Pentz, C., Terblanche, N. S., & Boshoff, C. (2013). Measuring consumer ethnocentrism in a developing context: an assessment of the reliability, validity and dimensionality of the cetscale. Journal of Transnational Management, 18(3), 204-218.
 31. Saeida Ardakani, S., Saneian, Z.S., & Menati, N. (2019). Measurement of the factors affecting the tendency of iranian consumers to buy and consume Iranian goods. Journal of Business Management, 11(2), 241-258. (In Persian)
 32. Shafiee, M. M., & Maddah, M. (2019). Identifying the attractiveness and place branding strategies in exhibitions. Strategic Management Studies, 8(30), 19-41. (In Persian)
 33. Sobol, K., Cleveland, M., & Laroche, M. (2018). Globalization, national identity, biculturalism and consumer behavior: a longitudinal study of Dutch consumers. Journal of Business Research, 82)1(, 340-353.
 34. Wang, J. (2005). Consumer nationalism and corporate reputation management in the global era. Corporate Communications: An International Journal, 10(3), 223-239.
 35. Zhuojun, W., & Hualing H. (2014). National Identity in the Era of Globalization: Crisis and Reconstruction. Social Sciences in China, 35(2), 139-154.