دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 1-262 

پژوهشی

واکنش‌های راهبردی و تعیینه‌های نهادی

صفحه 19-43

سعید سعیدپور؛ رضا احمدی کهنعلی


راهبرد قابلیت‌های بازاریابی، بازارمداری داخلی و عملکرد شرکت‌های دارویی بورس

صفحه 91-108

جمشید سالار؛ سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ مهدی محمدزاده؛ محمد احمدی


تبیین الگوی یکپارچه راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه

صفحه 151-171

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی


الگوی شناسایی و تحلیل موانع اجرای راهبرد

صفحه 215-237

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ مهین رحیم‌پور؛ آرمان احمدی زاد