تبیین و ارزیابی کارایی سیستم خبره تصمیمات راهبردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     خبرگی سازمانی، بر پایه توسعه و مزیت‌آفرینی در کیفیت، حل مسئله و سودمندی، صحت و تطابق با فرایندها و اثربخشی تصمیمات رهبران و مدیران سازمان‌ها قرار دارد. مسئله گستردگی و پیچیدگی فرآیندهای اتخاذ تصمیم‌های راهبردی، با بهره‌گیری از سامانه‌های سیستمی و هوشمند خبره تخصصی حل می‌شود. این مقاله به تبیین کیفیت سیستم خبره تصمیمات راهبردی در سازمان مورد مطالعه می­‌پردازد. جامعه آماری پژوهش را 987 نفر و نمونه آماری را 85 نفر از کارکنان در سطوح ستاد و صف در تعامل با ماهیت محتوایی سیستم خبره شکل می‌دهد. این پژوهش دارای چهار فرضیه مبتنی بر کیفیت تصمیمات راهبردی، حل مسئله و سودمندی، صحت و تطابق با فرایندها و اثربخشی تصمیمات است که در چارچوب ویژگی‌های سیستم خبره تصمیمات راهبردی آزمون و بررسی می‌­شود.مباحث نظری مقاله با بررسی سیستم خبره و تصمیمات راهبردی استمرار می‌یابد. پس از ارائه داده­‌ها و تحلیل رفتار آزمودنی‌ها و تبیین نتایج آزمون فرضیه‌ها، راهبردهای اشاعه سیستم خبره در سازمان ارائه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and Evaluation the Efficiecny of the Strategic Decision Expert System

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hamidizadeh
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This research explains and examines the decision quality, usefulness and problem solving, and accuracy and compatable components of the efficiecny of the strategic decision expert system for organizational expertise development. The complexcity and the expansion of the strategic decision mechanisms and its processes need to use the solving problems knowledge capbilites upon the heuristic expert system. This research empirically investigates the multivariables effects of capbilites of the heuristic expert system for especial organization. The population size is 987 of personnels and the sample size has 85 of them. The research has four hypothese that after statistical data analysis and hypothses test by factors analyses and t test, the significant effects are found in capbilites of the heuristic expert system for especial organization based on its components.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Effectiveness
  • Knowledge and Expertise
  • Decision Speed
  • Gap Information
  • Decision Making Costs Reduction
 
1. قرآن مجید (1386). ترجمه ناصر مکارم شیرازی، تهران: دارالقران الکریم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
2. اصفهانی، راغب (1389). فرهنگ قرآنی راغب. تلخیص و ترجمه جهانگیر ولدبیگی، سنندج: آراس.
3. الهی، شعبان و رجب‌زاده، علی (1385). سیستم‌های خبره، الگوی هوشمند تصمیم‌گیری، تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
4. الوانی، سید مهدی، محبوبه خسروی (1381). نقش سیستم‌های اطلاعاتی در تصمیم‌گیری، فصل‌نامه مطالعات مدیریت، شماره 47. 
5. جوادکار، دبیلو. اس (1389). سیستم‌های اطلاعات مدیریت، ترجمه احمد سرداری، تهران: انتشارات سمت.
6. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1390). مدیریت دانش و دانایی، قم: نشر یاقوت.
7. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1387). تصمیم‌گیری نوین، تهران:دانشگاه عالی دفاع ملی.
8. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1388). طراحی مدل شناخت‌شناسی تصمیم در مدیریت راهبردی، فصل‌نامه مطالعات دفاعی استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی، سال دهم، شماره 37، 115- 138.
9. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1392). طراحی سیستم‌های هوشمند خبره و تصمیمات راهبردی، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
10. داونپورت، تامسن اچ؛ و لارنس پروساک (1379). مدیریت دانش، ترجمه حسین رحمان‌سرشت، تهران: نشر ساپکو.
11. دبیلو. اس. جواد کار (1382). سیستم­های اطلاعات مدیریت، ترجمه احمد سرداری، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.        
12. رادینگ ،آلن (1390). مدیریت دانش، ترجمه محمد حسین لطیفی، تهران: انتشارات سمت.
13. ری شهری، محمدی (1388). منتخب میزان الحکمه. تلخیص و ترجمه سید حمید حسینی و حمیدرضا شیخی. قم: سازمان چاپ و نشردارالحدیث.
14. شعبان الهی، علی رجب­زاده (1385). سیستم‌های خبره، الگوی هوشمند تصمیم‌گیری، تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
15. صرافی­زاده، اصغر (1387). سیستم­های اطلاعات مدیریت، تهران: نشرترمه.
16. عالم‌تبریز، اکبر (1393). مدیریت دانش و برنامه‌ریزی منابع سازمانی، تهران: انتشارات صفار.
17. عدلی فریبا (1384). مدیریت دانش: حرکت به سوی فرا دانش، تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
18. فتحیان، محمد، مهدوی نور، حاتم (1387). مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.
19. کلارک، استیو (1389). مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی: رهیافتی جامع، ترجمه سید محمد اعرابی، داود ایزدی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
20. لاودن، کنث سی، لاودن، جین پریس (1380). نظام­های اطلاعات مدیریت، سازمان و فناوری، عبدالرضا رضایی نژاد، تهران: خدمات فرهنگی رسا. 
21. لیبو ویتز، جی (1384). مدیریت دانش، آموزه‌هایی از مهندسی دانش، ترجمه محمد حسن‌زاده، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.
22. Blecker, J. et al (2012). Information and Management Systems for Product Customization, Boston: Springer Science.
23. Forgang, William G. (2004). Strategy-specific Decision Making: A Guide for Executing Competitive Strategy.
24. Karl-Eri, Sveiby (2001). A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation, Journal of Intellectual Capital , Emerald Group Publishing Limited. 2(4), 344-358
25. Kroenke, Hatch (2004). Management Information Systems, New York: McGraw Hill Pub. Co.
26. Ling, T. (2006). Encyclopedia of Communities of Practice in Information and K. M., London: IDEA Group Pub.
27. Ward, J. & Y. Peppard (2012). Strategic Planning for Information Systems, London: John Wiley & Sons Ltd.