راهبرد قابلیت‌های بازاریابی، بازارمداری داخلی و عملکرد شرکت‌های دارویی بورس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

     هدف این پژوهش، بررسی تأثیر واسطه‌ای قابلیت‌های بازاریابی بر ارتباط بین بازارمداری داخلی و عملکرد شرکت‌های دارویی بورس است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل خبرگان شرکت‌های دارویی فعال در بورس کشور می‌باشد. روش نمونه‌گیری، غیراحتمالی آسان است. در مجموع، 205 پرسشنامه از بین شرکت‌ها جمع‌آوری شد. برای آزمون فرضیه‌­های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل 80/8 استفاده شد. نتایج نشان داد که بازارمداری داخلی و قابلیت‌های بازار بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارند. تأثیر بازارمداری داخلی بر عملکرد، بیشتر از تأثیر قابلیت‌های بازار است. همچنین، قابلیت‌های بازار، در ارتباط بین بازارمداری داخلی و عملکرد سازمانی، نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کنند؛ بنابراین، ابتدا بازارمداری داخلی منجر به قابلیت‌های بازار می‌شود و سپس، قابلیت‌های بازار منجر به عملکرد سازمانی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market Capabilities Strategy, Internal Market Orientation and Performance of Pharmacy Companies Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Jamshid Salar 1
  • Seyyed Abolfazl Abolfazli 2
  • Mehdi Mohammadzadeh 2
  • Mohammad Ahmadi 1
1 Payame Noor University
2 Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
چکیده [English]

The purpose of this study is surveying the mediating effect of market capabilities in the relationship between internal market orientation and organizational performance of pharmacycompanies accepted in Tehran stock exchange. This research is applied in terms of the goal and descriptive- survey in terms of data gathering method. The population of this study consists of experts of pharmacycompanies in the stock exchange. The sampling method is convenience sampling.Totally, 205 questionnaires were collected from companies.To test the hypotheses, we usedstructural equation modeling with Lisre l8.8. Results showed that internal market orientation and market capabilities, effect onorganizational performance. The impact of internal market orientationis more. Results also showed that market capabilities play as a mediating variable in the relationship between internal market orientation and organizational performance. In the first, internal market orientation results into market capabilities and then, market capabilities result into organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Market Orientation
  • Market Capabilities Strategy
  • Organizational Performance
  • Pharmacy Companies
  • Stock Exchange
 
1. ابزری، مهدی، رنجبریان، بهرام.، فتحی،سعید.، و قربانی، حسن (1388). تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری، چشم‌انداز مدیریت، شماره‌ 31، 42-25.
2. حسنقلی‌پور، طهمورث، انصاری،منوچهر، الهیگل،اکرم، و رحمانی یوشانلوئی، حسین (1391). تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: مورد کاوی بانک ملت شهر تهران، تحقیقات بازاریابی نوین، 2، شماره‌ 1، 46-25.
3. حسینی، سید محمود.، جزنی، نسرین.، اسدالهی، هوشنگ.، و سالار، جمشید (1391). طراحی الگوی ارتباط بازارمداری، یادگیری‌مداری، و نوآوری‌مداری و عملکرد شرکت‌های مواد غذایی در بورس، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دوره 11، شماره 9، 23-9.
4. دعایی، حبیب‌اله، رضایی­راد، مصطفی، و خانی، داوود (1390). طراحی وتبیین مدل تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر بازارگرایی عملکرد سازمانی، پژوهش­های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره‌ چهاردهم، 106-85.
5. زارع‌زاده مهریزی، محبوبه، و میرمحمدی صدرآبادی، محمد (1391). بررسی تاثیر بازارگرایی بر موفقیت محصول جدید باتوجه به نقش میانجی متغیرهای سرمایه فکری و قابلیت یادگیری سازمانی، مدیریت بازاریابی، دوره 10، شماره 27، 57-35.
6. سالار، جمشید، ابوالفضلی، سید ابوالفضل، و رحیمی، فرج‌الله (1392). تاثیر گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعه محصولات جدید بر عملکرد توسعه محصولات جدید، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 14، 33-15.
7. مؤتمنی، علی‌رضا، و جعفری، ابراهیم (1388). بررسی زمینه‌های پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)  در صنعت هتلداری ایران، چشم‌انداز مدیریت، دوره‌ی 8، شماره‌ 30، 65-49.
8. Armario, J., Ruiz, D. and Armario, E. (2008). Market orientation and internationalization in small and medium-sized enterprises, Journal of Small Business Management, 46 (4), 485-511.
9. Baker, W.E., and Sinkula, J.M. (2015). Market Orientation and Organizational Performance: A New Product Paradox, Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science¸ 201-207.
10. Bansal, H., Mendelson, M. and Sharma, B. (2001). The impact of internal marketing activities onexternal marketing outcomes, Journal of Quality Management, 6(1), 61-76.
11. Beverland, M. and Lindgreen, A. (2007). Implementing market orientation in industrial firms: a multiple case study, Industrial Marketing Management, 36(4), 430-442.
12. Cahill, D. (1995). The managerial implications of the learning organization: a new tool for internal marketing, Journal of Service Marketing, 9(4), 43-51.
13. Carter, L. and Gray, D. (2007). Relational competence, internal market orientation and employeeperformance, The Marketing Review, 7(4), 385-400.
14. Chen, T.-Y., Hwang, S.-N. and Liu, Y. (2009). Employee trust, commitment and satisfaction as moderators of the effects of idealized and consideration leadership on voluntary performance: a structural equation investigation, International Journal of Management, 26(1), 127-141.
15. Day, G. (1994b). The capabilities of market-driven organizations, Journal of Marketing, 58(4), 37-52.
16. Edo, V.T., Llorens-Monzonís., J.,. Moliner-TenaJavier, M.A. and Sánchez-García. (2015). The influence of internal market orientation on external outcomes: The mediating role of employees’ attitudes, Journal of Service Theory and Practice, 25(4), 486–523.
17. Fang, S-R., Chang, E., Ou, C-C., and Chou, C-H. (2014). Internal market orientation, market capabilities and learning orientation, European Journal of Marketing, 48(1/2), 170-192.
18. Foley, A. and Fahy, J. (2004). Towards a further understanding of the development of market orientation in the firm: a conceptual framework based on the market-sensing capability, Journal of Strategic Marketing, 12(4), 219-230.
19. Grinstein, A. (2008). The relationships between market orientation and alternative strategic orientations: A meta-analysis, European Journal of Marketing, 42(1/2), 115-134.
20. Gounaris, S. (2006). Internal-market orientation and its measurement, Journal of BusinessResearch, 59(4), 432-448.
21. Gro¨nroos, C. (1996). Relationship marketing: strategic and tactical implications”, Management Decision, 34(3), 5-14.
22. Gro¨nroos, C. (1981). Internal marketing – an integral part of marketing theory, in Donnelly, J. and George, W. (Eds), Marketing of Services, American Marketing Association Proceedings Series, 236-238.
23. Homburg, C., Workman, J. and Jensen, O. (2000). Fundamental changes in marketing organization: the movement toward a customer-focused organizational structure”, Journal of the Academy of Marketing Science, 28(4), 459-478.
24. Hooley, G., Greenley, G., Cadogan, J. and Fahy, J. (2005). The performance impact of marketing resources, Journal of Business Research, 58(1), 18-27.
25. Hurley, R. and Hult, G. (1998). Innovation, market orientation, and organizational learning: an integration and empirical examination, Journal of Marketing, 62(3), 42-54.
26. Hyvo¨nen, S. and Tuominen, M. (2007). Channel collaboration, market orientation and performance advantages: discovering developed and emerging markets, International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 17(5), 423-445.
27. Jaakkola, M., Luoma, J., Frösén, J., Tikkanen, H., and Aspara J. (2015). Complementarity of Innovation Capability and Customer-Linking Capability: A Configurational Approach, Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science, 131-134.
28. Jaworski, B., Kohli, A. and Sahay, A. (2000). Market-driven versus driving markets, Journal ofAcademy of Marketing Science, 28(1), 45-54.
29. Kohli, A. and Jaworski, B. (1990). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications, Journal of Marketing, 54 (2), 1-18.
30. Kropp, F., Lindsay, N. and Shoham, A. (2006). Entrepreneurial, market, and learning orientations and international entrepreneurial business venture performance in South African firms, International Marketing Review, 23(5), 504-523.
31. Lings, I. (1999). Balancing internal and external market orientations, Journal of Marketing Management, 15(4), 239-263.
32. Lings, I. (2004). Internal market orientation construct and consequences, Journal of Business Research, 57(4), 405-413.
33. Lings, I. and Greenley, G. (2005). Measuring internal market orientation, Journal of ServiceResearch, 7(3), 290-305.
34. Llonch, J. and Rialp, J. (2015). Marketing Capabilities in the Transition Economy of Cuba: The Impact of Ownership Structure, Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science, 201-207.
35. Morgan, N., Slotegraaf, R. and Vorhies, D. (2009a). Linking marketing capabilities with profitgrowth”, International Journal of Research in Marketing, 26(4), 284-293.
36. Morgan, N., Vorhies, D. and Mason, C. (2009b). Market orientation, marketing capabilities, and firm performance, Strategic Management Journal, 30(8), 909-920.
37. Narver, J. and Slater, S. (1990). The effect of a market orientation on business profitability, Journal of Marketing, 54(4), 20-35.
38. Pı´ercy, N. (1995). Customer satisfaction and the internal market: marketing our customers to our employees, Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 1(1), 22-44.
39. Rafiq, M. and Ahmed, P. (2000). Advances in the internal marketing concept: definition, synthesis and extension”, The Journal of Services Marketing, 14(6), 449-462.
40. Ramaswami, S. (1996). Marketing controls and dysfunctional employee behaviors: a test of traditional and contingency theory postulates, Journal of Marketing, 60(2), 105-120.
41. Rapp, A., Trainor, K. and Agnihotri, R. (2010). Performance implications of customer-linkingcapabilities: examining the complementary role of customer orientation and CRMtechnology, Journal of Business Research, 63(11), 1229-1236.
42. Said, E., Macdonald, E.K., Wilson, H.N. and Marcos,J. (2015). How organisations generate and use customer insight, Journal of Marketing Management, 31(9-10), 1158-1179.
43. Sasser, E. and Arbeit, S. (1976). Selling jobs in the service sector, Business Horizon, June, 61-62.
44. Sheth, J. and Parvatiyar, A. (2002). Evolving relationship marketing into a discipline, Journal of Relationship Marketing, 1(1), 3-17.
45. Shi, G., Shi, Y., Chen, A. and Wang, Y. (2009). Relationship strength in service industries: a measurement model, International Journal of Market Research, 51(5), 659-685.
46. Theoharakis, V., Sajtos, L. and Hooley, G. (2009). The strategic role of relational capabilities in the business-to-business service profit chain, Industrial Marketing Management, 38, 914-924.
47. Tsai, YC., Chi, YL (2014). Is Internal Market Orientation Still a Good Strategy to Promote Business Performance?: Evidence from Taiwan, Malaysia Conference.
48. Zhang, J. (2010). Employee orientation and performance: an exploration of the mediating role of customer orientation, Journal of Business Ethics, 91(1), 111-121.