الگوی ارتقای عملکرد، اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مهم­ترین سرمایه سازمان، شامل افرادی است که ذهن خلاق و پویایی دارند. در چشم‌انداز اجرای راهبرد، سرمایه خلاق سازمان باید نقش عمده­ای ایفا کند تا در نهایت تعیین نماید کدام راهبرد را باید فرموله‌سازی و اجرا نمود؛ اما باید دقت داشت که در ایجاد سرمایه خلاق، باید افراد در یک جو یادگیری مداوم قرار گیرند تا بتوانند قدرت نوآوری خود را افزایش دهند. در نتیجه، یادگیری سازمانی باید به­ عنوان یک اهرم در اجرای راهبرد مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به این­که راهبرد‌ها در شرکت‌ها به خوبی اجرا نمی‌شود و نیاز به بهبود روش‌ها وجود دارد، در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارتقای عملکرد سازمانی بر اساس اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی به انجام رسید. پس از مطالعه پژوهش‌­های پیشین، چارچوبی مفهومی ارائه شده است که در این چارچوب از مدل یادگیری سازمانی گومز (2005) و اجرای راهبرد اکوموس (2003) استفاده شده است. این پژوهش از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش از شرکت­‌های پتروشیمی ایران و توسط ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده است. نتایج این فرضیه‌ها و نقش میانجی­گری یادگیری سازمانی در اثرگذاری اجرای راهبرد بر عملکرد سازمانی تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Performance Improvement, the Strategy Implementation and the Organizational Learning

نویسندگان [English]

  • Vahid Khashei
  • Nader Mazlomi
  • Farideh Shahriyari
Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The important capital of the organization, including who have a creativesmind and dynamics. The prospect of implementation the strategy, the creative capital should play a major role to finally determine which strategy should formulated and finally implemented. But be aware that the creation of innovative investment, people should be placed in an environment of continuous learning to improve their innovation ability. As a result, organizational learning should be used as a lever in the implementation of the strategy. Since the company's strategies are not well implemented, the need for improved methods. In this regard, the present study was to evaluate the implementation of the strategy on organizational performance with emphasis on the role of mediator to reach organizational learning. After reading previous research, According to the purpose, a conceptual framework is presented in the context of  Gomez’s organizational learning model (2005) and okumus’s strategy implementation (2003) is used. The results of the mediating role of organizational learning in the effective implementation of the strategy on organizational performance has confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy Implementaion
  • Organizational Learning
  • Organizational Performance
 
1. پیرس و رابینسون (1393). مدیریت استراتژیک. ترجمه سهراب خلیلی شورینس. تهران: نشر نگاه.
2. دیوید، فرد آر (1390). مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارسیان و سید محمد علی اعرابی. چاپ سوم. تهران: دفتر پژوهش‌­های فرهنگی.
3. ربینیاک، لاورنس جی (1389). عملیاتی کردن استراتژی (مدیریت اثربخش اجرا و تغییر). ترجمه نادر نظلومی، شهرام خلیل‌­نژاد، سید علیرضا هاشمی. تهران: نشر آیلار، چاپ اول.
4. سعادت، سارنگ؛ عباسی، محمدرضا ( 1389). ارتباط بین مولفه های یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت‌­های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، مدیریت فردا، سال نهم، شماره 25.
5. سوری، موسی. محمدعلی تجریشی، ایمان. محمودی، مهدی (1392). مدیریت استراتژیک در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی. تهران. مهکامه. چاپ اول.
6. متولی، علی (1391)، الگویی برای اجرایی کردن برنامه­‌های استراتژیک، رساله دکترا.
7. Beer, M. & Eisenstat, R. A. (2000). The silent killers of strategy implementation and learning. Sloan Management Review, 41(4), 29-40.
8. Beer, M. Voelpel, S. C., Leibold, M., &Tekie, E. B. (2005). Strategic management as organizational learning: Developing fit and alignment through a disciplined process. Long Range Planning, 38(5), 445-465.
9. Brenes, E. R., Mena, M., & Molina, G. E. (2008). Key success factors for strategy implementation in Latin America. Journal of Business research, 61(6), 590-598.‏
10. Brusoni, S., &Rosenkranz, N. A. (2014). Reading between the lines: Learning as a process between organizational context and individuals’ proclivities. European Management Journal, 32(1), 147-154.‏
11. Cho, S. H., Song, J. H., Yun, S. C., & Lee, C. K. (2013). How the organizational learning process mediates the impact of strategic human resource management practices on performance in Korean organizations. Performance Improvement Quarterly, 25(4), 23-42.‏
12. Decuyper, S., Dochy, F., & Van den Bossche, P. (2010). Grasping the dynamic complexity of team learning: An integrative model for effective team learning in organisations. Educational Research Review, 5(2), 111-133.‏
13. Fraj, E., Matute, J., &Melero, I. (2015). Environmental strategies and organizational competitiveness in the hotel industry: The role of learning and innovation as determinants of environmental success. Tourism Management, 46, 30-42.‏
14. Goldman, Lynda (2002). strategy formulation implementation as organizational learning action.
15. Jerez-Gomez, P., Céspedes-Lorente, J., & Valle-Cabrera, R. (2005). Organizational learning capability: a proposal of measurement. Journal of business research, 58(6), 715-725.‏
16. Neefe. Diane Osterhause, (2001). Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating traditional and non-traditional (academic quality improvement project) accreditation processes.
17. Nevis, E. C., DiBella, A. J., & Gould, J. M. (1997). Understanding organizations as learning systems. Sloan management review, 36(2).‏
18. Nobel, Charles (1997). Implementing marketing strategies, PhD Thesis, Arizona State university.
19. Okumus, F. (2003). A framework to implement strategies in organizations, management decision journal, emerald.
20. Okumus,F.(2001). Towards a strategy implementation framework. International journal of contemporary hospitality management. 13/7 ,327-338
21. Pedersen, K. (2009). Cracking the code of strategy execution. Department of Innovation and Organizational Economics, Copenhagen Business School, Master thesis
22. Shimizu, K. (2008). New Strategy Implementation and Learning: Importance of Consensus (No. 0034).‏
23. Slater, Stanley, Hult, G., Tomas, M., & Olson, Eric M. (2007). On the importance of matching strategic behavior and target market selection to business strategy in high-tech markets. Journal of the Academy of Marketing Science, 35(1), 5−17.
24. Zagotta, R., & Robinson, D. (2002). Keys to successful strategy execution. Journal of Business Strategy, 23(1), 30-34.‏
25. Zhang. Li, Tian. Yezhuang, Zhongying Qi, A, (2009). A conceptual model of organizational learning based on knowledge sharing, School of  Management, Harbin Institute of Technology, China.