کاربرد الگوی ممیزی راهبردی در تدوین راهبرد‌های منابع انسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس پژوهشکده مدیریت سما.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران، پردیس البرز.

چکیده

جایگاه محوری منابع انسانی در سازمان‌ها، آن را عاملی راهبردی در اداره سازمان مطرح می‌کند؛ بنابراین، تدوین، اجرا و ارزیابی راهبرد‌های منابع انسانی، به‌عنوان الگویی از تصمیمات درباره راهبرد‌های متعلق به منابع انسانی، باهدف مرتبط ساختن آنها باهدف‌های راهبردی سازمان مدنظر قرار می‌گیرد. در این پژوهش، به‌منظور تدوین راهبرد‌های منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، داده‌ها از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه اسناد جمع­آوری شده است. برای تدوین راهبرد‌های منابع انسانی از الگوی طبیعی، ماتریس‌های SWOT، IE، QSPM و روش دلفی استفاده‌ شده است. بر اساس نتایج، موقعیت راهبردی دانشگاه از نظر منابع انسانی، در خانه‌های محافظه‌کارانه و تهاجمی قرار دارد. یافته‌های پژوهش، مبین این نکته است که دانشگاه با اجرای راهبرد‌های پیشنهادی می‌تواند به هم‌افزایی در فعالیت‌ها و هماهنگی بیشتر در سیاست‌های منابع انسانی با راهبرد‌های کلی نائل شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Strategic Auditing Pattern in Human Resource Strategies

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Aarabi 1
  • Narjes Alsadat Nasabi 2
1 Professor, Allameh Tabatabai University.
2 Ph.D. Student, Tehran University, Alborz Campus
چکیده [English]

The central role of human resources in organizations introduce them as a strategic factor in the management of the organization. So the formulation, implementation and evaluation of human resource strategies, as a model of strategic decisions related to human resources is considered in order to link them to the strategic goals of organization. In this study, in order to develop human resources strategies in Shiraz University of Medical Sciences, data collected through questionnaires, interviews and documents. We used natural pattern, SWOT matrix, IE matrix, QSPM matrix and Delphi method for Formulating human resource strategies. Based on the results, the strategic position of the human resources was the conservative and aggressive houses. The findings, revealed the fact that the implementation of the proposed strategies could be more synergy and coordination of the activities of human resource policies and strategies will be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Strategies
  • SWOT Matrix
  • IE Matrix
  • QSPM Matrix
  • Strategic Position
 
1. ابطحی، سیدحسین و موسوی، سیدمحمد (1388). تدوین استراتژی­های منابع انسانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های معنوی کشور). فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). سال اول، شماره 3، 23-1.
2. ابطحی، سیدحسین. اعرابی، سیدمحمد. جعفری­نیا، شمس­اله و نجاری، رضا (1387). راهبرد‌های منابع انسانی. تهران: انتشارات پویند آزاد مهر، چاپ اول.
3. استوارت، گرگ ال و براون، کنت جی (1390). مدیریت منابع انسانی، پیوند راهبرد و عمل. ترجمه دکتر سیدمحمد اعرابی و دکتر مرجان فیاضی، تهران: مهکامه، چاپ دوم، 1390 -1389.
4. اعرابی، سیدمحمد و شیرخانی، فریبا (1388). تدوین استراتژی­های مناسب مالیاتی بر اساس مدل SWOT در اداره مالیات بر کالا و خدمات. (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره 14، 46-36.
5. اعرابی، سیدمحمد و مهدیه، امید (1388). استراتژی منابع انسانی، فرهنگ ملی و چالش هماهنگی، نقش نقاط مرجع راهبردی (SRP's). دو ماهنامه منابع انسانی، شماره 2، 29-20.
6. اعرابی، سیدمحمد (1393). جزوه درس راهبرد های منابع انسانی دوره دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران.
7. اعرابی، سیدمحمد. آقازاده، هاشم و نظامی وند چگینی، هوشنگ (1393). دست نامه برنامه‌ریزی استراتژیک. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ هشتم.
8. آرمسترانگ، مایکل (2001). مدیریت استراتژیک منابع انسانی، راهنمای عمل. ترجمه دکتر سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ سوم.
9. بامبرگر، پیتر و مشولم، لن (2000). استراتژی منابع انسانی (تدوین، اجرا و آثار). ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی، تهران: دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
10. دیوید، فرد آر (1999). مدیریت راهبردی. ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ نهم.
11. Chadwick, C. (2005). The vital role of Strategy in Strategic Human Resource Management Education. Human Resource Management Review, 15, 200-213.
13. Huang, T.C. (2001). The effects of linkage between business and human resource management strategies. Personnel Review, 30(2), 132 – 151.
14. Párraga, M. M., Gonzalez-Cancelas, N., & Soler-Flores, F. (2014). DELPHI- SWOT Tools Used in Strategic Planning of the Port of Manta. Social and Behavioral Sciences, 162, 129-138.