نقش کارآفرینی راهبردی در ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش عمومی‌

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کارآفرینی راهبردی به تلاش هم­زمان شرکت برای بهره‌­گیری از مزیت­‌های رقابتی فعلی و جست‌وجوی فرصت­‌های جدید برای کسب موفقیت در آینده اطلاق می‌شود. پژوهش‌های فزاینده‌ای در حال مطالعه بر حوزه نوظهور کارآفرینی راهبردی هستند تا دریابند چگونه می‌توان از این کارآفرینی برای ارزش‌آفرینی و دستیابی به عملکرد بالاتر استفاده کرد؟ هدف این مقاله، ارائه و آزمودن مدلی برای ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش عمومی از طریق کارآفرینی راهبردی و متغیرهای پیش­بین آن است. این مطالعه، از نوع توصیفی است و نمونه‌­ها شامل 210 مدیر صدا و سیما هستند که داده­‌های گردآوری­‌شده از آنها، با استفاده از روش مدل‌­سازی معادلات ساختاری آزمون شده است. نتایج تحقیق نشانگر این است که هر سه متغیر پیش‌بین کارآفرینی راهبردی شامل دستگاه فکری کارآفرینانه، فرهنگ  کارآفرینانه و رهبری کارآفرینانه، تاثیر قابل‌توجهی بر عملکرد دارند؛ اما بخش زیادی از این تاثیر، به­‌صورت غیرمستقیم و از طریق نقش میانجی ابعاد کارآفرینی راهبردی یعنی   شناسایی و به­‌کارگیری فرصت­‌ها صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategic Entrepreneurship Role for Enhancing Performance in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Naeeji
  • Elham Khorasani
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Strategic entrepreneurship (SE) has been introduced to capture a firm’s effort to simultaneously exploit existing competitive advantages while exploring what needs to be done in the future to remain successful. More and more scholars have called for the SE construct to contribute to understanding of how firms can use SE to create value and to gain a higher performance. The goal of this paper is to propose and empirically test a model to enhance competiveness through strategic entrepreneurship in public organizations and to assess the role of this construct in organizational performance of. This study is descriptive which is conducted with total number of 210 managers in Islamic Republic of Iran Broadcasting and is tested by structural equation modeling. The results indicated that performance and two dimensions of strategic entrepreneurship namely opportunity exploration and opportunity exploitation is affected by recognized antecedents of strategic entrepreneurship including entrepreneurial mindset, entrepreneurial culture and entrepreneurial leadership. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Entrepreneurship
  • Performance
  • Opportunity Exploration and Exploitation
  • Broadcasting
 
1. امیری، مجتبی.، و نائیجی، محمدجواد (1389). شاخص­های مدیریت راهبردی، راهبرد رقابتی و کارآفرینی شرکتی.توسعهکارآفرینی،سالسوم، شمارهدهم، 171-155.
2. حمیدی‌زاده، محمدرضا.، عالم‌تبریز، اکبر.، و نیلچیان، مژده (1393). تبیین مهارت­های کارآفرینی سازمان در نیل به موقعیت برتر راهبردی. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 17، 92-73.
3. رضائیان، علی.، و نائیجی، محمدجواد (1391). هوش فرهنگی در تعامل با کارآفرینی استراتژیک. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 9، 34-15.
4. سیدی‌بادله. سید‌ایمان.، فریدی، سهیل.، رضا‌تبار، جعفر.، و برزگری، علی (1389). نقش کارآفرینی استراتژیک و مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت­های نوپا. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری: تهران.
5. مقیمی، سیدمحمد.، و رمضان، مجید (1390). پژوهشنامه مدیریت. جلد یازدهم، انتشارات راه‌دان: تهران.
6. موحدمنش، علی‌صادق.، و آقاجانی‌افروزی، علی‌اکبر (1391). مدل‌یابی تأثیر ابعاد کارآفرینی استراتژیک؛ مطالعه موردی گروه پیمان آمل. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال چهارم، شماره هشتم، 156-131.
7. نائیجی، محمدجواد (1391). طراحی و تبیین الگوی کارآفرینی استراتژیک در صنایع دفاعی موج چهارم با استفاده از رویکرد سیستمی. (رساله دکترا). دانشگاه شهید بهشتی، ایران.
8. Bird, B. (1988). Implementing entrepreneurial ideas: the case for intention. Academy ofManagement Review, 13 (3), 442-53.
9. Chaşovschi, C., Bordeianu, O. &  Clipa, D. (2014). Entrepreneurial Culture in Transition Economies. The case of Romania and Republic of Moldova. Procedia Economics and Finance, 15, 1507-1514.
10. Covin, J.G., and Slevin, D.P. (2002). The entrepreneurial imperatives of strategic leadership. In M. A. Hitt, R. D. Ireland, S. M. Camp, & D. L. Sexton (Eds.), Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset. Oxford: Blackwell Publishers, 309-327.
11. He, Z., and Wong, P. (2004). Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis. Organization Science, 15, 481–94.
12. Hitt, M.A., Ireland, R.D., Camp, S.M., & Sexton, D. L. (2001). Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation. Strategic Management Journal, 22 (Special Issue), 479–491.
13. Haynie, J.M., Shepherd, D., Mosakowski, E., & Earley, P.C. (2010). A situated metacognitive model of the entrepreneurial mindset. Journal of Business Venturing, 25, 217-229.
14. Ireland, R.D., Hitt, M.A., and Sirmon, D.G. (2003). A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions. Journal of Management, 29 (6), 963–989.
15. Ireland, R.D., and Webb J.W. (2007). Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation. Business Horizons, 50(1), 49-59.
16. Ireland, R.D., and Webb, J.W. (2009). Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioning between exploration and exploitation. Business Horizons, 52(5), 469–79.
17. Kansikas, J., Laakkonen, A., Sarpo, V., and Kontinen, T., (2012). Entrepreneurial leadership and familiness as resources for strategic entrepreneurship, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 18(2), 141-158.
18. Ketchen, D., Ireland, R. D., & Snow, C. (2007). Strategic entrepreneurship, collaborative innovation, and wealth creation. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1), 371-385.
19. Klein, P.G., Mahoney, J.T., Mcgahan, A.M., & Pitelis, C.N. (2013). Capabilities and Strategic Entrepreneurship in Public Organizations, 4, Strategic Entrepreneurship Journal, 7, 70-91.
20. Kraus, S., Kauranen, I., and Reschke, C.H. (2011). Identification of domains for a new conceptual model of strategic entrepreneurship using the configuration approach. Management Research Review, 34, 58-74.
21. Kyrgidou, L.P., & Hughes, M. (2010). Strategic entrepreneurship: origins, core elements and research directions. European Business Review, 22, 43-63.
22. Kyrgidou, L.P., & Petridou, E. (2011). The effect of competence exploration and competence exploitation on strategic entrepreneurship. Technology Analysis & Strategic Management, 23, 697–713.
23. Kyriakopoulos, K., Meulenberg, M., and Nilsson, J. (2004). The impact of cooperative structure and firm culture on market orientation and performance. Agribusiness, 20(4), 379-96.
24. Luke, B., and Verreynne M.L. (2006). Exploring strategic entrepreneurship in the public sector. Qualitative Research in Accounting & Management 3, 4-26.
25. Luke, B. (2009).Strategic entrepreneurship in New Zealand’s state-owned enterprises: Underlying elements and financial implications (Unpublished doctoral dissertation). Auckland University, New Zealand.
26. McGrath, R.G., and MacMillan, I. (2000). The Entrepreneurial Mindset, Boston: Harvard Business School Press, MA.
27. Meuleman, M., Amess, K., Wright, M., & Scholes, L. (2009). Agency, Strategic Entrepreneurship, and the Performance of Private Equity-Backed Buyouts.Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 213–239.
28. Naeiji, M.J., Mousavi Hejazi, S.A., and Maleki M.M. (2012). Designing a Scale for Measuring Entrepreneurial Leadership in SMEs, International Conference on Economics Marketing and Management (ICEMM), Hong Kong.
29. Ruvio A., Rosenblatt Z., Hertz-Lazarowitz R. (2010). Entrepreneurial leadership vision in nonprofit vs. for-profit organizations, The Leadership Quarterly, 21, 144-158.
30. Schulz, W.C., & Hofer, X., (1999). Creating Value through Skill-Based Strategy and Entrepreneurial Leadership. Pergamon, New York.
31. Shirokova, G., Vega, G., and Sokolova, L. (2013). Performance of Russian SMEs: exploration, exploitation and strategic entrepreneurship. Critical perspectives on international business, 9(1/2), 173-203.
32. Swierczek, F., & Quang, T. (2004). Entrepreneurial cultures in Asia: Business policy or cultural imperative. Journal of Enterprising Culture, 12(2), 127-146.
33. Turró, A., Urbano, D., Peris-Ortiz, M. (2014). Culture and innovation: The moderating effect of cultural values on corporate entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change, 88, 360-369.
34. Venkataraman, S. & Sarasvathy, S.D. (2001). Strategy and entrepreneurship: outlines of an untold story, in Hitt, M.A., Freeman, E. & Harrison, J.S. (Eds), Handbook of Strategic Management, Blackwell, Oxford, 650-668.
35. Wang Z.M., & Wang, S., (2008). Modeling regional HRM strategies in China: An entrepreneurship Perspective. The International Journal of Human Resource Management,19(5), 45- 963.
36. Webb J.W., Ketchen, D.J., Ireland, R.D. (2010). Strategic entrepreneurship within family-controlled firms: opportunities and challenges. Journal of Family Business Strategy, 1, 67–77.
37. Yalcinkaya, G., Calantone, R.J., and Griffith, D.A. (2007). An examination of exploration and exploitation capabilities: Implications for product innovation and market performance. Journal of International Marketing, 15(4), 63–93.