الگوی شناسایی و تحلیل موانع اجرای راهبرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا.

2 دانشگاه کردستان

چکیده

پژوهش حاضر به ­منظور ارائه الگوی شناسایی و تحلیل موانع اجرای راهبرد بانک سامان صورت گرفته است. در این پژوهش، ابتدا به مرور مفاهیم و مبانی نظری پرداخته شده و با استفاده از مطالعات و پژوهش­های پیشین، شاخص­‌های اندازه‌­گیری هریک از مؤلفه‌­ها و ابعاد مورد بررسی در این مطالعه استخراج شده است و در نهایت مدل مفهومی پژوهش طراحی شد. سپس، با استفاده از روش کیفی و گروه‌­های کانونی، مؤلفه‌­ها و شاخص­‌های مناسب تأیید شد. متغیرها و نمونه آماری این پژوهش 290 نفر از مدیران، رؤسا و کارشناسان ستاد و شعب شهر بانک سامان شهر تهران بوده است. داده‌­های پژوهش با پرسشنامه‌­ای جمع‌­آوری شد که با روش روایی محتوا و ضریب آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفت و درنهایت داده با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی تحلیل و مدل عملیاتی پژوهش طراحی شد. نتایج نشان داد که 10 عامل کلیدی از جمله مهم‌­ترین موانع اجرای راهبرد بانک سامان است. به ترتیب عوامل منابع انسانی، مدیریتی و راهبردی مهم­ترین موانع اجرای راهبرد در بانک سامان بوده‌­اند و عوامل ساختاری و سیستمی، ارتباطی و فرهنگی موانع چهارم تا ششم هستند و همچنین عوامل فرآیندی، هوش تجاری و سیستم اطلاعاتی، مدیریت پروژه و زمان و بودجه و مالی در جایگاه­‌های هفتم تا دهم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Identifying and Analyzing of Strategy Implementation Barriers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Babayi Zekilaki 1
  • Masoumeh Hosseinzadeh Shahri 1
  • Mahin Rahimpour 1
  • Arman Ahmadizad 2
1 Alzahrah University.
2 Kurdistan University
چکیده [English]

This research designs a model for Identifying and Analyzing of Strategy Implementation Barriers in Saman Bank. At first, the theoretical principals and concepts are reviewed and then measuring indicators of each index and dimension are derived by the literature review. Then the indices are confirmed by focus group and qualitative method. The statistical sample consists of 290 managers, deans and experts of staff and branches in saman bank of Tehran. Data is gathred through questionnaire which is confirmed by Chronbach's alpha coefficient and Content Validity and finally analyzed by descriptive and inferential statistics. The results show that 10 key factors are the most important barriers of strategy implementation, human resource, managerial and strategic factors are the most 3 important barriers and then structural, communicational, cultural, process, commercial intelligence and information system, time and project, and finance are the other factors, respctively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Strategy
  • Strategy Implementation
  • Strategies Implementation Barriers
 
1. بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره و حجازی، الهه (1387). روش­های پژوهش در علوم رفتاری، نشر آگه، تهران.
2. کریمی دستجردی داوود، پورعزت علی اصغر، سیدکلالی نادر و اخوان انوری محمدرضا (1389). رتبه­بندی موانع پیاده­سازی تصمیمات راهبردی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، 1(2)، 49-31.
3. لشکربلوکی، مجتبی (1390). جاری­سازی راهبرد: راهنمای گام به گام پیاده­سازی راهبرد در عمل، انتشارات آریانا.
4. موتمنی علیرضا،  جوادزاده محمد و تیز فهم مهدی (1389). ارزیابی عملکرد راهبردی بانک ها، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، 1(1)، 159-141.
6. Bey N A , Michael Z  and Tim C. Mc Aloone Hauschild (2013). Drivers and barriers for implementation of environmental strategies in manufacturing companies, Manufacturing Technology, 62 , 43–46.
7. Bryson J (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey-Bass; 4 edition .
8. Chimhanzi J,. Morgan R E, (2005). Explanations from the marketing/human resources dyad for marketing strategy implementation effectiveness in service firms, Journal of Business Research ,58, 787– 796.
9. David Fred R. (2013). Strategic Management Concepts: A Competitive Advantage Approach, Fourteenth Edition, Prentice Hall.
10. Dibb S 1, Simkin L and Wilson D (2008). Diagnosing and treating operational and implementation barriers in synoptic marketing planning, Industrial Marketing Management, 37 , 539–55.
11. Dmitrijeva K and Batraga A (2012). Barriers to integrated marketing communications: the case of Latvia (small markets), Social and Behavioral Sciences, 58 , 1018 – 1026.
12. Estiri M, Aghazadeh H, Rayej H, Raoufi T (2010). A survey of marketing barriers of sport institutions in Iran, Business Strategy Series, 11(3), 169 – 176.
13. Homburg C, Krohmer H, Workman  J P (2004) .A strategy implementation perspective of market orientation, Journal of Business Research, 57 , 1331– 1340.
14. Kaplan R.S & Norton D.P. (2006). The tyranny of the Balanced Scorecard in the innovation economy, Journal of Intellectual Capital, 7 (1), 43-60.
15. Mee N, Clewes D, Phillips P S, Adam D. Read A D (2004). Effective implementation of a marketing communications strategy for kerbside recycling: a case study from Rushcliffe, UK, Resources, Conservation and Recycling, 1–26.
16. Pehrsson, A (2009). Barriers to entry and market strategy: a literature review and a proposed model, European Business Review, 21(1), 64 – 77.
17. Simkin, L. (2002 a). Barriers Impeding Effective Implementation of Marketing Plans, Journal of Business & Industrial Marketing, 17(1), 8-2.
18. Simkin, L. (2002b). Tackling Implementation Impediments to Marketing Planning, Marketing Intelligence and Planning, 20(2), 120-126.
19. Simkin, L. (2000). Delivering Effective Marketing Planning, Journal ofTargeting, Measurement and Analysis for Marketing, 8(4), 335-350.