دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تیر 1399 

پژوهشی

شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای فرهنگ نیروی فروش

صفحه 1-18

سیدرضا سیدجوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عباسعلی رستگار؛ مجتبی بهرامی


ارائه چارچوب استراتژی گسترش بازار داخلی صنعت کفش

صفحه 37-58

حمید ذوالقدر؛ داریوش طهماسبی؛ علی ذوالقدر


تبیین الگوی راهبردی برند سازی شهری در صنعت گردشگری

صفحه 171-188

رومینا ربانی؛ سید مهدی جلالی؛ حسن مهرمنش