دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، فروردین 1399 
چارچوب پیاده‌سازی کنترل استراتژیک منابع انسانی در شرکت مادر

صفحه 15-38

حمیدرضا یزدانی؛ نسترن علئی؛ علی مقدم زاده؛ حسن زارعی متین