دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، دی 1399 
تحلیل تجربیات پدیدار شناسی بُعد تفکر استراتژیک

صفحه 101-120

محمد مهدی پرهیزگار؛ سجاد اعتمادیان؛ محمدتقی امینی؛ جمشید سالار


ممیزی راهبردی نیروی کار ایران در نواحی کوچک

صفحه 103-129

اشکان شباک؛ تابان باغفلکی؛ مرضیه خاکستری


واکاوی جهانی‌سازی در نظام آموزش‌عالی ایران

صفحه 149-166

زینب شیرزاد؛ سعید رجایی پور؛ بهروز مهرام


ارائه الگوی پیاده‌سازی تجارت و سرمایه اجتماعی کسب‌وکارهای نوپا

صفحه 221-236

نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ وحیدرضا میرابی؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری