تحلیل تجربیات پدیدار شناسی بُعد تفکر استراتژیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور. ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

برای برنامه‌ریزی استراتژیک می‌بایست تفکر استراتژیک وجود داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، درک تجربیات برنامه‌ریزان، اجرا کنندگان و کنترل استراتژیک گمرک و درک جایگاه تفکر استراتژیک است. لذا این پژوهش با توجه به برنامه‌ریزی استراتژیک در گمرک ایران، به دنبال این است که متغیر حساس و مهم تفکر استراتژیک چه جایگاهی در میان تدوین کنندگان، کاربران و کنترل کنندگان برنامه‌ریزی استراتژیک داشته است؟ آیا شرکت‌کنندگان و کاربران برنامه‌ریزی استراتژیک دارای عمق تفکر استراتژیک هستند؟ جامعه مورد مطالعه دست اندرکاران برنامه‌ریزی استراتژیک در گمرک هستند که تجربیات خود را بیان و توصیف می‌کنند. برای انتخاب افراد از نمونه‌گیری مبتنی بر هدف استفاده شد. (18 نفر از تدوین کنندگان برنامه و مجریان) سپس داده‌های مورد نیاز با مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند (20 تا 30 دقیقه) در محدوده‌ زمانی 30/1/1398 تا 12/3/1398 جمع‌آوری شدند. یافته‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل دیکلمن و مدل تفکر استراتژیک لیدکا در 5 مفهوم اساسی طبقه‌بندی شدند. این مفاهیم عبارتند از: "نگرش سیستمی"، "عزم استراتژیک"، "پیشروی بر اساس رویکرد علمی"، "فرصت طلبی هوشمندانه"، و "تفکر در زمان" نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که تفکر استراتژیک عنصر اصلی در تدوین اجرا و کنترل برنامه‌ریزی استراتژیک است و این متغیر در برنامه‌ریزی استراتژیک گمرک مورد توجه نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Phenomenological Experiences of the Strategic Thinking Dimension

نویسندگان [English]

 • mohammad mahdi parhizgar 1
 • sajad Etemadian 2
 • mohammadtaghi Amini 3
 • jamshid salar 4
1 payam noor
2 PhD student
3 Payamnoor university
4 payam noor
چکیده [English]

There must be strategic thinking for strategic planning. The purpose of the present study is to understand the experiences of planners, executives and strategic control of customs and to understand the place of strategic thinking. Therefore, considering the strategic planning in the Customs of Iran, this research seeks to find out what position of critical and important strategic thinking variable among strategic planners, users and controllers? Do participants and users of strategic planning have a depth of strategic thinking? The community under study is involved in strategic planning at customs, describing and describing their experiences. Purposeful sampling was used to select the subjects (18 programmers and presenters) then required data with semi-structured individual interview (20-30 minutes) in the time frame of 30/1/98 until 12/3/1398. Research findings were categorized into five basic concepts using the Dikelman analysis method and Lidka's strategic thinking model. These concepts are: "Systematic attitude", "Strategic determination", "Advancement based on scientific approach", "Intelligent opportunism", and "Thinking in time" The research results show that strategic thinking is a key element in formulating and implementing The control is strategic planning and this variable has not been as well considered in the strategic planning of customs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Thinking
 • Strategic Planning
 • Strategic Editing
 • Implementation and Control
 • Diekelmann's Approach
 1. Brews, P., & Purohit, D. (2007). Strategic planning in unstable environments, Long Range Planning, 40, 64-83.
 2. Cacciolatti, L.A., & Fearne, A. (2013). Marketing intelligence in SMEs: Implications for the industry and policy makers. Marketing Intelligence & Planning, 31(1), 4–26.
 3. Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and research design: choosing among five approaches. (Second Edition). Thousands oaks, ca, sae publication,25(4), 165-180.
 4. Diyanat Nejad, N., & Irajpour, A. (2016). The impact of strategic thinking on organizational innovation, Quarterly Journal of Transformation and Development Management, 95, 92-85. (In Persian)
 5. Emerson Wagner, M., João J. F., & Mario L. R. (2014). Strategy and strategic management concepts: are they recognised by management students? Journal Ekonomika a management, 1, 61-41
 6. Fry, L.F, & Stoner R.C. (1995). Strategic planning for the new and small business, upstart publishing company, inc.
 7. Ghaed Amini Harouni, A., Ebrahimzadeh Dastjerdi, R., Sadeghi Deh Cheshmeh, M., & Maheri Barzani, M. (2020). The impact of strategic leadership through strategic thinking on organizational performance in sapco, Quarterly Journal of Public Policy in Management, 34, 1-14. (In Persian)
 8. Ghemawat, P. (2005). Strategy and the business landscape: Core concepts. 2nd ed. Englewood Cliffs/New Jersey: Prentice-Hall. ISBN 01-3028-976-0
 9. Ghiyasvandian, Sh., Emami Sigaroudi, A., & Nikbakht, A. (2012). Experiences of doctoral students in nursing, related to blended learning. 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Istanbol, turkey.
 10. Hakala, H. (2011). Strategic orientations in management literature: Three approaches to understanding the interaction between market, technology, entrepreneurial and learning orientations. International Journal of Management Reviews, 13(2), 199–217.
 11. Hanger. J. D. (2008). Fundamentals of strategic management, translated by seyed mohammad aarabi and davood izadi, Fourth Year, Tehran, Cultural Research Office. (In Persian)
 12. Hitt, M.A., Hoskisson, R.E., Johnson, R.A., & Moesel, D.D. (1996). The market for corporate control and firm innovation. Academy of Management Journal. Briarcliff Manor, NY: Academy of Management.
 13. Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative research in nursing, 2th edition. Oxford: BlackWell Science,11(2), 63-75.
 14. Hunger, J.N., & Wheelen, T.L. (2011). Essentials of Strategic Management, 5th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
 15. Jennings, D., & Disney, J.J. (2006). Designing the strategic planning process: does psychological type matter?, Journal of Management Decision, 44(5), 598-614,
 16. Kazmi, A. (2008). Strategic Management and Business Policy, 3rd edition. New Delhi: TATA McGraw-Hill
 17. Kamri, H., Nourian, M., Soleimani, N., & Masoudi Nodooshan, E. (2015). Designing a strategic thinking model in the managers of the comprehensive university of science and technology, Quarterly Journal of Educational Management Research, 9(35), 60-41. (In Persian)
 18. Liedtka, J.M. (1998). Linking strategic thinking with strategic planning, Strategy & Leadership, September/October, 5-30.
 19. Martin, O. )2013. (Strategic control systems in strategy implementation and financial performance of bamburi cement limited, Kenya, University of Nairobi, No. D61/P/8040/2002, 
 20. Manvarian, A., Aghazadeh, H., & Shahamatnejad, M. (2012). Measuring strategic thinking in Tehran municipality managers, Journal of Business Management, University of Tehran, 12(4), 146-129. (In Persian)
 21. Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning, Harvard Business Review, January-February, 107-14
 22. Morgan, R.E., & Strong, C.A. (2003). Business performance and dimensions of strategic orientation. Journal of Business Research, 56(3), 163–176.
 23. Nelson, R., & Winter, S. (1982). An evolutionary theory of economic change. Cambridge: Harvard Business School Press.
 24. Oregan, N., & Ghobadian, A. (2002). Effective strategic planning in small and medium sized firms, Journal of Management Decision, 40(7), 663-671.
 25. Pamela A., Isabel, M., Bodas, F., & Roberto, F. (2019). Strategic orientation, innovation performance and the moderating influence of marketing management, Journal of Business Research, 129–140.
 26. Parhizgar, M.M., & Etemadian, S. (2018). The experiences of transformational leaders with entrepreneurial orientation and innovative performance in customs electronicization, Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, 7, 1(25), 1-29. (In Persian)
 27. Porter, M. (1987). The state of strategic thinking, The Economist, 23, 19-22.
 28. Poursadegh, N., & Yazdani, B. (2011). The effect of strategic thinking ability of senior managers on the success of small and medium enterprises, Strategic Management Studies, 7, 159-143. (In Persian)
 29. Pearce, II, John, A., Robinson, JR., & Richard B. (2005). Strategic management: formulation, Implementation and Control, 7thed
 30. Porth, S. (2002). Strategic management: A crossfunctional approach. New Jersey: Prentice Hall,. ISBN 01-3042-213-4.
 31. Rahim Nia, F., Nazemi, Sh., & Mashreqi, I. (2011). A study of strategic planning elements in order to provide a conceptual and practical model for small companies, Quarterly Journal of Industrial Management Studies, Ninth Year, 23, 49-70. (In Persian)
 32. Rudolf, G., Richard, K. (2018). The strategy planning process, University of Bern Bern, Switzerland, ISBN 978-3-662-56221-5, p2
 33. Rudd, J.M., Greenley, G.E., Beatson, A., Lings, T., & Ian, N. (2008). Strategic planning and performance: Extending the debate, Journal of Business Research, 61, 99–108.
 34. Salem, I., & Kattara, H. (2015). Transformational Leadership: Relationship to Job Stress and Job Burnout in Five-Star Hotels. Tourism and Hospitality Research, 18(6), 1-14.
 35. Sayyadi, M., & Reaiche, C. (2015). Leading in globalized markets; the emerging role of transformational leadership. Proceedings of the Australasian Conference on Business and Social Sciences in partnership with The Journal of Developing Areas, 88, 1433-1447.
 36. Shafizadeh, H. (2018). Explaining the status of strategic thinking in the university and its relationship with organizational learning, Social-Cultural Strategy Quarterly, 27, 406-385. (In Persian)
 37. Soltani, I. (2012). Strategic thinking of managers underlying the transformation and excellence of organizations. The Second National Conference on Strategic Management in Strategy-Based Organizations. Tehran. (In Persian)
 38. Stead, J., & Stead, W. (2008). Sustainable strategic management: An evolutionary perspective. International Journal of Sustainable Strategic Management. 1, 1, 62-81. ISSN 1753-3619.
 39. Thompson, A. A. J., & Strickland A. J. (1999). Strategic management. Concepts and Cases (11th ed. ), Irwin McGraw-Hill, Boston, MA
 40. Wilson, I. (1994). Strategic planning isn’t dead ± it changed, Long Range Planning, 27. 4, 12-24.
 41. Arayesh, M.B., Golmohammadi, E., Nekooeezadeh, M., & Mansouri, A. (2017). The effects of organizational culture on the development of strategic thinking at the organizational level. International Journal of Organizational Leadership, 6(2), 261.
 42. Casey, A. J., & Goldman, E. F. (2010). Enhancing the ability to think strategically: A learning model. Management Learning, 41(2), 167-185.
 43. Zabihnia, E.F., & Emamgholizadeh, S. (2015). Strategic thinking and its approaches, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(11S)145-150
 44. Müller-Stewens, G. (2016). Das strategische Management als Disziplin – Meilensteine und Perspektiven seiner Entwicklung. Die Unternehmung 70(4), 322–343.
 45. Gru¨nig, R., & Ku¨hn, R. (2018a). Strategieplanungsprozess, 2nd edn. Haupt, Bern
 46. Gru¨nig, R., & Ku¨hn, R. (2018b) Proce´de´ de planification strate´gique, 2e`me e´d. Haupt, Berne.