تحلیل نقش قابلیت‌های مدیریتی و عملیاتی استراتژی دیجیتال و فرهنگ دیجیتال بر بهره‌وری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه با ظهور تحولات دیجیتال و فناوری‌های جدید، بخش بانکی بسیار رقابتی شده است و بانک‌ها در تلاش هستند تا بهره‌وری خود را بهبود بخشند و رقابتی بمانند. هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش قابلیت‌های مدیریتی و عملیاتی استراتژی دیجیتال بر بهره‌وری با نقش میانجی فرهنگ دیجیتال است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده‌شده است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر روسا، معاونین و کارمندان مدیریت شعب شمال غرب بانک تجارت شهر تهران است. طبق جدول مورگان کرجسی از جامعه آماری 260 نفر نمونه انتخابی 152 نفر انجام گرفت و روش نمونه‌گیری در این پژوهش به‌صورت در دسترس بوده است. روایی محتوایی آن با نظر متخصصان، استادان دانشگاهی و کارشناسان خبره تأیید شد و نیز پایایی ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ(84/0) در سطح مناسبی قرار داشت. جهت آزمون فرضیات تحقیق، مدل معادلات ساختاری و به‌ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کار گرفته‌شده و به این منظور از نرم‌افزارهای آماری اس‌پی‌اس‌اس و اسمارت پی‌ال‌اس استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که قابلیت‌های مدیریتی، قابلیت‌های عملیاتی و فرهنگ دیجیتال بر بهره‌وری تاثیری معناداری دارد و همچنین اثر قابلیت‌های عملیاتی بر فرهنگ دیجیتال معنادار است؛ اما تاثیر قابلیت‌های مدیریتی بر فرهنگ دیجیتال معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of managerial and operational capabilities of digital strategy and digital culture on productivity

نویسندگان [English]

 • Towhid Firoozan Sarnaghi 1
 • dariush tahmasebi 2
 • Ali Abedini 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Kharazmi University
2 PhD student of Business Management, University of Tehran
3 PhD Student of Strategic Management, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, with the advent of digital developments and new technologies, the banking sector has become highly competitive and banks are working to improve their productivity and stay competitive. The purpose of the present study is to analyze the role of management and operational capabilities of digital strategy on productivity with mediating role of digital culture. This is a descriptive-correlational study and the Likert five-point spectrum questionnaire was used to collect data. The statistical population of the present study is chiefs, deputies, and management staff of the Northwest Branches of Tejarat Bank in Tehran. According to Morgan Krejcie's table, 260 people were selected from the statistical population of 152 and the sampling method was available in this study. Its content validity was confirmed by experts, academics and experts, and reliability of the instrument was at a good level by Cronbach's alpha (0.84). Structural equation modeling and in particular path analysis techniques have been used to test the research hypotheses. SPSS and PLS statistical software have been used for this purpose. The findings of the study showed that management capabilities, operational capabilities and digital culture had a significant effect on productivity and also the effect of operational capabilities on digital culture was significant but the effect of management capabilities on digital culture was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital Strategy
 • Managerial Capabilities
 • Operational Capabilities
 • Digital Culture
 • Productivity
 1. Abbasgholipour, M. (2010). Factors affecting the performance of banks. Journal of Banking and Economics, 106, 1-12. (In Persian)
 2. Ahmad, N., Naveed, A., Ahmad, S., & Butt, I. (2020). Banking sector performance, profitability, and efficiency: A citation based systematic literature review. Journal of Economic Surveys, 34(1), 185-218.‏
 3. Alsajjan, B., & Dennis, C. (2010). Internet banking acceptance model: Cross-market examination. Journal of business research, 63(9-10), 957-963.‏
 4. Barclay, C., & Duggan, E. W. (2008). Rethinking the digital divide: Towards a path of digital effectiveness. In Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 129-129. IEEE.‏
 5. Benitez, J., Chen, Y., Teo, T. S., & Ajamieh, A. (2018). Evolution of the impact of e-business technology on operational competence and firm profitability: A panel data investigation. Information & Management55(1), 120-130.‏
 6. Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: toward a next generation of insights. MIS quarterly, 37(2), 471-482.‏
 7. Carbo Valverde, S. (2003). Predicted and actual costs from individual bank mergers. Journal of Economics and Business, 56(2), 137-157.
 8. Chae, H. C., Koh, C. E., & Park, K. O. (2018). Information technology capability and firm performance: Role of industry. Information & Management55(5), 525-546.‏
 9. Chanias, S., Myers, M. D., & Hess, T. (2019). Digital transformation strategy making in pre-digital organizations: The case of a financial services provider. The Journal of Strategic Information Systems28(1), 17-33.‏
 10. Chuang, S. H., & Lin, H. N. (2015). Co-creating e-service innovations: Theory, practice, and impact on firm performance. International Journal of Information Management35(3), 277-291.‏
 11. Çöteli, S. (2019). The impact of new media on the forms of culture: digital identity and digital culture. Online Journal of Communication and Media Technologies9(2), 1-12.
 12. Deuze, M. (2006). Participation, remediation, bricolage: Considering principal components of a digital culture. The information society22(2), 63-75.‏
 13. El Sawy, O. A., & Pavlou, P. A. (2008). IT-enabled business capabilities for turbulent environments. MIS Quarterly Executive7(3), 139-150.‏
 14. El Sawy, O. A., Kræmmergaard, P., Amsinck, H., & Vinther, A. L. (2016). How LEGO built the foundations and enterprise capabilities for digital leadership. MIS Quarterly Executive15(2),‏ 141-166.
 15. Fallahi, F., & Sajoodi, S. (2011). Investigating factors affecting human resources productivity in the industries of Iran. Journal of Research in Human Resources Management, 3(1), 93-117. (in Persian)
 16. Fichman, R.G., Dos Santos, B.L., Zheng, Z.E., )2014(. Digital innovation as a fundamental and powerful concept in the information systems curriculum. MIS Q. 38 (2), 329–353.
 17. Flynn, B. B., Wu, S. J., & Melnyk, S. (2010). Operational capabilities: Hidden in plain view. Business Horizons53(3), 247-256.‏
 18. Gans, J., King, S., & Mankiw, N. G. (2011). Principles of microeconomics. Cengage Learning.‏
 19. Giatsidis, I., Kitsios, F., & Kamariotou, M. (2019). Digital transformation and user acceptance of information technology in the banking industry. In Proceedings of the 8th International Symposium & 30th National Conference on Operational Research, Patras, Greece, 6-10.‏
 20. Grover, V., & Kohli, R. (2013). Revealing your hand: caveats in implementing digital business strategy. MIS Quarterly, 37(2), 655-662.‏
 21. Hess, T., Matt, C., Benlian, A., & Wiesbck, F. )2016(. Options for formulating a digital transformation strategy. MIS Q. Executive, 15(2), 123–139.
 22. Jayadev, M., & Sensarma, R. (2007). Mergerrs in Indian banking. Journal of Banking and Finance and Management, 1-41.
 23. Li, L., Su, F., Zhang, W., & Mao, J. Y. (2018). Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective. Information Systems Journal28(6), 1129-1157.‏
 24. Lim, J. H., Stratopoulos, T. C., & Wirjanto, T. S. (2012). Role of IT executives in the firm's ability to achieve competitive advantage through IT capability. International Journal of Accounting Information Systems13(1), 21-40.‏
 25. Liu, H., Ke, W., Wei, K. K., & Hua, Z. (2013). The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility. Decision support systems54(3), 1452-1462.‏
 26. Lucas, H.C., Agarwal, R., Clemons, E.K., El Sawy, O.A., & Weber, B.W. (2013). Impactful research on transformational information technology: an opportunity to inform new audiences. MIS Q. 37(2), 371–382.
 27. Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015). Digital transformation strategies. Bus Inf Syst Eng 57(5), 339-343.‏
 28. Mishra, V., & Singh, V. (2014). Analyzing the gap in the adoption of Internet Banking Services: Managers' perspective. In 2014 2nd International Conference on Business and Information Management, 42-46. IEEE.‏
 29. Mithas, S., Tafti, A., & Mitchell, W. (2013). How a firm's competitive environment and digital strategic posture influence digital business strategy. MIS quarterly, 37(2), 511-536.‏
 30. Pagoropoulos, A., Maier, A., & McAloone, T. C. (2017). Assessing transformational change from institutionalising digital capabilities on implementation and development of Product-Service Systems: Learnings from the maritime industry. Journal of cleaner production166, 369-380.‏
 31. Parida, V., Sjödin, D. R., Lenka, S., & Wincent, J. (2015). Developing global service innovation capabilities: How global manufacturers address the challenges of market heterogeneity. Research-Technology Management58(5), 35-44.‏
 32. Peng, D. X., Schroeder, R. G., & Shah, R. (2008). Linking routines to operations capabilities: A new perspective. Journal of operations management26(6), 730-748.‏
 33. Ross, J.W., Sebastian, I., Beath, C., Mocker, M., Moloney, K., & Fonstad, N. )2016(. Designing and executing digital strategies. Thirty-Seventh International Conference on Information Systems (ICIS), Dublin, Ireland.
 34. Sarlak, M., Keshavarz, E., & Keshavarz, A. (2016). A Study of productivity at human resource and financial situation in banking industry using FAHP technique. Journal of Research in Human Resources Management, 7(4), 191-214. (In Persian)
 35. Sia, S. K., Soh, C., & Weill, P. (2016). How DBS Bank Pursued a Digital Business Strategy. MIS Quarterly Executive, 15(2)., 121-125.
 36. Ukko, J., Nasiri, M., Saunila, M., & Rantala, T. (2019). Sustainability strategy as a moderator in the relationship between digital business strategy and financial performance. Journal of Cleaner Production236 (117626), 1-9.
 37. Wu, S. J., Melnyk, S. A., & Flynn, B. B. (2010). Operational capabilities: The secret ingredient. Decision Sciences41(4), 721-754.‏
 38. Yadav, P., & Marwah, C. (2015). The concept of productivity. International Journal of Engineering and Technical Research, 3(5), 192-196.
 39. Yoo, Y., Boland Jr., R.J., Lyytinen, K., & Majchrzak, A. (2012). Organizing for innovation in the digitized world. Organization Science. 23(5), 1398–1408.
 40. Zawislak, P. A., Fracasso, E. M., & Tello-Gamarra, J. (2018). Technological intensity and innovation capability in industrial firms. Innovation & Management Review.‏ 15(2), 189-207.