ارزیابی و اعتباریابی الگوی توسعه برنامه‌ریزی راهبردهای منابع انسانی ریسک‌محور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی- دانشکده مدیریت

2 دانشیار مدیریت آموزش، دانشگاه خوارزمی، دانشکده مدیریت

3 گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

4 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده مدیریت

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و اعتبارستجی الگوی برنامه­ریزی راهبردی منابع انسانی مبتنی بر ریسک انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که اعتبار، مطلوبیت و تمایل به­کارگیری «مدل فرآیندی طراحی راهبردهای منابع انسانی ریسک‌ محور» در شرکت­های برتر تولیدی ایران چگونه است؟ جامعه آماری مشتمل بر 45 نفر از متخصصین و مدیران اجرایی منابع انسانی 21 شرکت تولیدی برتر ایران، بر اساس نتایج IMI100 و با رعایت شاخص­هایی به روش غیراحتمالی هدفمند سهمیه­ای انتخاب شدند. جمع­آوری اطلاعات با پرسشنامه (19پرسش و 5 بُعد) پژوهشگر ساخته در طیف لیکرت، صورت گرفت که روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 89/0 مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با توصیف آماری و آمار استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد فرض میانگین بیشتراز3 در تمام پرسش­ها و تمامی ابعاد ارزیابی شده، مورد تأیید و موافقت پاسخ­دهندگان قرار گرفت و بنابراین از نظر جامعه آماری صحت‌ودرستی، کاربردی بودن (سودمندی و قابلیت کاربرد در عمل)، منطقی بودن، جامعیت و مانعیت، سهولت و نوآورانه بودن مدل تا حد قابل قبولی تصدیق گردید. پاسخ­های مربوط به پرسش­های باز نیز باعث شد مدل با حفظ ساختار و اسکلت­بندی، به­گونه‌ای بازترسیم شود که ابزارهای کاربردی را دربرگرفته و فهم آن جهت اجرا ساده‌تر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Validation of Risk-oriented Human Resource Strategic Planning Model

نویسندگان [English]

 • Ali Andayesh 1
 • bijan abdollahi 2
 • saeed jafari nia 3
 • akbar hassanpour 4
1
2 Associate Professor of Education Management, Kharazmi University, Faculty of Management
3 Human Resources Management and Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University
4 Associate Professor of Education Management, Kharazmi University, Faculty of Management
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate and validate the risk-oriented human resources strategic planning model.
The main question of the research is what is the validity, desirability and tendency of applying the above model in top Iranian manufacturing companies?
The statistical population was selected by non-probability quota targeted method with respect to indicators. Data collected by using of a researcher-made questionnaire (19 questions and 5 dimensions) in the Likert scale. Content validity and reliability were confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.89.
Data analyzed by using of descriptive and inferential statistics. The results showed that the assumption of an average of more than 3 in all questions and in all dimensions evaluated was confirmed and agreed by the respondents.
Therefore, the validity, accuracy, applicability, rationality, comprehensiveness, precision and simplicity of the model confirmed by the statistical population.
Answers to open questions have made the model redesigned so that it incorporates practical tools and makes it easier to understand by maintaining structure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic human resource planning
 • Human resource risk management
 • Risk- oriented planning model
 1. Abtahi, S. H., & Hassani Niaki, S. R. (2016). Designing a pattern of aligning human resources and strategic plans in banks: Tose e Ta avon Bank Case study, Iranian Society for Training and Development, 3(8), 57.
 2. Andayesh, A., Abdollahi, B., Jafarinia, S., Hasanpour, A. (2019). Designing a model for human resource strategies based on human resource risk management. Journal of Research in Human Resources Management, 11(1), 1-28.
 3. Arabi, S. M., & Nasabi, N. S. (2016). Application of strategic audit model in developing human resources strategies, Strategic Management Studies , 7(25), 197-214.
 4. Boxall, P., & Purcell, J. (2011). Strategy and human resource management. Macmillan International Higher Education.
 5. Chaves, G. M., & Maia, I. R. D. (2016). Integration of risk management into strategic planning: a new comprehensive approach. Society of Actuaries and Casualty Actuarial Society.
 6. Ernst, & Young, (2008). Global human resources risk, from the danger zone to the value zone. London: EY.
 7. Flouris, T., & Yilmaz, A. K. (2010). The risk management framework to strategic human resource management. International Research Journal of Finance and Economics, 36, 25-45.‏
 8. Forouzandeh Dehkordi, L., Hamidizadeh, M. R., Amini, M.T., & Azami, M. (2014). Designing and validating strategic positioning model of businesses, Strategic Management Studies, 5(19). 135-171
 9. Khodadad Hosseini, S.H, Hamidizadeh, M.R., Hosseini, S.M., & Lashkarbouki, M. (2013). Designing a process model of strategic compact development in uncertainty, Strategic Management Studies, 6(2), 121-151.
 10. Lashkarbouki, M & Khodadad Hosseini, H. (2011). Designing a Process Model for Sustainable Strategy Development Using Interpretive Structural Modeling. Doctoral Thesis, Faculty of Management, Shahid Beheshti University, Tehran.
 11. Meyer, M., Roodt, G., & Robbins, M. (2011). Human resources risk management: governing people risks for improved performance: opinion paper. SA Journal of Human Resource Management, 9(1), 1-12.‏
 12. Parsajam, M., Hamidizadeh, M. R., Hajipour, B., & Fadaee Nejad, E.  (2019). Risk functions in formulating firm growth strategy in high-tech industries, Strategic Management Studies, 10(37), 19-43.
 13. Wright, P. M., Dunford, B. B., & Snell, S. A. (2001). Human resources and the resource based view of the firm. Journal of management, 27(6), 701-721.‏
 14. ISO, I. (2018). ISO 31000: 2018, Risk Management—Guidelines. ISO/TC, 262.2-25.
 15. Yilmaz, A. K., &  Flouris, T., (2010). The risk management framework to strategic human resource management. International Research Journal of Finance and Economics, 36, 25.