شناسایی الگوی کاهش تلفات زمان تولید با ترسیم نقشه وضعیت آینده شرکت سازه‌های فلزی طاق بیست بیرجند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مهندسی صنایع، دانشکده صنعت و معدن، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده

پیاده­سازی تولید ناب در واحدهای صنعتی تأثیر مستقیمی در ارتقای جایگاه رقابتی آن واحدها و سودآوری آن­ها دارد. کاهش زمان تولید، که از طریق کاهش تلفات پنهان و آشکار و هموار کردن جریان کار اتفاق می­افتد، منابع زمانی و تولیدی زیادی را در اختیار واحدهای صنعتی قرار می­دهد و به­طور غیرمستقیم موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات می­گردد. تکنیک نقشه جریان ارزش، از مهم­ترین ابزارهای پیاده­سازی تولید ناب و از تکنیک­های برنامه­ریزی پشتیبانی و کاربردی برای تحلیل و طراحی پیکربندی زنجیره فرآیند در بسیاری از صنایع است. هدف این پژوهش، ترسیم نقشه جریان ارزش برای شرکت سازه­های فلزی طاق بیست بیرجند و تحلیل عملیات و فرآیندهای تولید آن و ارائه پیشنهادات عملی برای بهبود زنجیره ارزش به­منظور کاهش تلفات زمان و هزینه­های تولید، است. نتایج پیاده­سازی تولید ناب در فرآیند تولید نشان می­دهد که، زمان کل اجرای فرآیندهای تولید از 3835 ثانیه به 3480 ثانیه کاهش پیدا کرده است. همچنین، تعداد ایستگاه­های خط مونتاژ از 8 به 4 تقلیل یافته است. در نتیجه، کاهش زمان تولید و تعداد ایستگاه­ها، موجب تبدیل سیستم تولیدی از فشاری به کششی، کاهش هزینه­ها و تعداد اپراتورهای خط تولید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify the pattern of reducing production time losses by mapping the future situation in TaghBist Steel Structures Company

نویسندگان [English]

 • Arman Bahari 1
 • Ehsan Alidoost 2
1 Assistant Professor, Faculty of Industry and Mining, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 MSc in Industrial Engineering Productivity and System Management, Iran
چکیده [English]

The implementation of lean manufacturing in industrial units has a direct impact on enhancing the competitive position of those units and their profitability. In other words, reducing the production time, which occurs by reducing hidden and obvious losses and smoothing the workflow, provides much time and production resources to the industrial unit and indirectly reduces the cost of finished products. Value stream mapping is one of the supports and application planning techniques for analyzing and designing process chain configuration and is one of the most important lean manufacturing implementation tools for many industries. The purpose of this research is mapping the value stream for the TaghBist metal structures company, analyze its operations and manufacturing processes, and provide practical suggestions for improving the value chain to reduce production time and costs losses. The results of the lean production implementation in the production process show that the total lead-time of the manufacturing processes reduced from 3835 seconds to 3480 seconds. In addition, the number of assembly line stations reduced from eight to four. As a result, the reduction in the production time and the number of stations have led to the conversion of the manufacturing system from compression to stretching, reducing production costs, as well as reducing the number of operators in the production line.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Value flow
 • time losses
 • Lean production
 • Industrial environments
 1. Dadashnejad, A.A., & Valmohammadi, C. (2017). Investigating the effect of value stream mapping on overall equipment effectiveness: a case study. Total Quality Management & Business Excellence, 30(3) DOI:10.1080/14783363.2017.1308821
 2. Deshkar, A., Kamle, S., Giri, J., & Korde, V. (2018). Design and evaluation of a Lean Manufacturing framework using Value Stream.Mapping (VSM) for a plastic bag-manufacturing unit. Materials Today: Proceedings, 5(2), 7668–7677.
 3. Edtmayr, A. T., & Sunk, A. (2016). An approach to integrate parameters and indicators of sustainability management into value stream mapping. 48th CIRP Conference on Manufacturing Systems–CIRP CMS, 289–294.
 4. El-Haik, B., & Al-Aomar, R. (2006). Simulation-based lean six-sigma and design for six-sigma. New Jersey:John Wiley & Sons. DOI:10.1002/0470047720
 5. Fatehi Fashimi, M., & Abadi, M. A. (2017). Evaluation of value flow mapping in Iranian health system. Fourth International Conference on Knowledge Based Research in Computer Engineering and Information Technology. (In Persian).
 6. Fashtamimi, M., & Mahmoodabadi, A. (2017). Investigating the application of value flow mapping in the Iranian health system, fifth International Conference on knowledge Based Research in Computer Engineering and Information technology. (In Persian).
 7. Hines, P. (2004). Learning to evolve: a review of contemporary lean thinking. International Journal Of Operations & Production Management, 24(10), 994-1011.
 8. Huangm Y., & Tomizuka, M. (2017). Production flow analysis through environmental value stream mapping: A Case Study of Cover Glass Manufacturing Facility. Procedia CIRP, 61,446-50.
 9. Jain, V., Benyoucef, L., Bennett, D., Seth, D., Seth, N., & Goel, D. (2008). Application of value stream mapping (VSM) for minimization of wastes in the processing side of supply chain of cottonseed oil industry in Indian context. Journal of Manufacturing Technology Management. 19(4), 529-50.
 10. Jia, S., Yuan, Q., Lv, J., Liu Y., Ren, D., & Zhang, Z. (2017). Therblig-embedded value stream mapping method for lean energy machining. Energy, 138, 1081-1098.
 11. Kurdistan, M., & Rasouli, M., (2014). Value flow mapping: a case study in the automotive industry, Second National Conference on Industrial and Systems Engineering, Najafabad, Islamic Azad University of Najafabad, Department of Industrial Engineering, https://www.civilica.com/Paper-NIESC02-NIESC02_068.html. (In Persian).
 12. Masuti, P. M., & Dabade, U. A. (2019). Lean manufacturing implementation using value stream mapping at excavator manufacturing company, Materials Today: Proceedings, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.07.740 (Article in Press)
 13. Meudt, T., Metternich, J., & Abele, E. (2017). Value stream mapping 4.0: Holistic examination of value stream and information logistics in production. CIRP Annals-Manufacturing Technology, 66(1). 413-416
 14. Mottaghi, H., & Khazaei, S. (2008). Using value flow management to improve production planning system in Iranian automobile industry, Production Management, 29, 54 - 42. (In Persian).
 15. Mottaghi, H., & Arsalan, E. (2011). Trend analysis in the efficiency of Iran Commercial Banks: Combining Window Analysis with the Malmquist Index Approach. Journal of Business Strategies (CS), 9 (47), 163-178. (In Persian).
 16. Mottaghi, H., & Ghadrdan, A. (2015). Reduction of lead-time production by using value stream mapping and simulation. Management Research in Iran, 18 (4) :161-181. (In Persian).
 17. Rahani, A. R., & al-Ashraf, M. (2012). Production flow analysis through value stream mapping: A lean manufacturing process case study. Procedia Engineering, 41, 1727–1734.
 18. Sadeghi, Kh., & Aghdas, M.I. (2014). Application of value stream mapping for waste reduction in make-to-order environment (An Action Research in a Commercial Printing Company). Journal of Industrial Engineering, 48(Special Issue), 111-121. (In Persian).
 19. Sa’udah, N., Amit, N., & Ali, MN. (2015) Facility layout for sme food industry via value stream mapping and simulation. Procedia Economics and Finance, 31, 797-802.
 20. Shobha, N., & Subramanya, K. (2012). Application of value stream mapping for process improvement in a food manufacturing industry–a case study. International Conference on Challenges and Opportunities in Mechanical Engineering, Industrial Engineering and Management Studies.
 21. Tyagi, S., Choudhary, A., Cai, X., & Yang, K. (2015). Value stream mapping to reduce the lead-time of a product development process. International Journal of Production Economics, 160, 202-12.
 22. Yüksel, H., & Uzunović, Z. (2019). Application of value stream mapping in a manufacturing firm in Bosnia and Herzegovina. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 26 (1) , 201-219. DOI: 10.18657/yonveek.499994
 23. Venkataraman, K., Ramnath, BV., Kumar, VM., & Elanchezhian, C. (2014). Application of value stream mapping for reduction of cycle time in a machining process. Procedia Materials Science, 6, 1187-96.