بهبود ساختار و فرآیندهای مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی مهارت‌ها و شایستگی‌ها در نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت

2 استاد دانشگاه علم و صنعت

3 استادیار، گروه فلسفه علم و فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

چکیده

امروزه برنامه‌های یادگیری با هدف تدارک فرصت‌های تربیتی برای کارآموزان جهت کسب شایستگی‌های درک و اصلاح موقعیت حرفه‌ای ، مورد توجه جدی است. این پژوهش با هدف بهبود ساختار و فرایندهای مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی مهارت‌ها و شایستگی‌ها برای آینده صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع نظریه‌پردازی داده ‌بنیاد است و جامعۀ آن: ذی‌نفعان آموزش فنی و حرفه‌ای، مربیان، هنرآموزان، مدیران و صاحبان صنایع است. با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق و با استفاده از نرم‌افزار اطلس، مصاحبه‌ها و  منابع بخش آموزش فنی و حرفه‌ای کدگذاری شده، گزاره‌ها و مقولات اصلی مشخص شدند. روایی ابزار و پایایی مصاحبه‌ها از روش توافق درون موضوعی است. لذا در گزاره «مـهـارت» سه راهبرد: کیفیت مهارت آموخته، بهره‌وری و انعطاف پذیری؛ در گزاره «دانش» دو راهبرد: ایجاد چارچوب و متولی ملی صلاحیت حرفه‌ای  منطبق با استانداردهای جهانی؛ در گزاره «ارزش‌ها» سه راهبرد  ایجاد سازوکارهای اصلاح فرهنگ، ایجاد سازوکار‌های اشتغال و استقلال سازمان نظام آموزش فنی و حرفه‌ای در کنار آموزش عمومی، متوسطه و عالی؛ پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the structure and processes of strategic management and planning in the country's technical, vocational and skill education system

نویسندگان [English]

 • sorur sefidgar 1
 • Alireza Aliahmadi 2
 • Hosein Aliahmadi Jeshfaghani 3
2 Faculty of Industrial Engineering , Iran University of Science and Technology
3 Assistant Professor, Department of Philosophy of Science and Technology, Progress Engineering School, Iran University of Science and Technology, Tehran​
چکیده [English]

Today, learning programs with the aim of providing educational opportunities for trainees to acquire the competencies to understand and improve their professional status are seriously considered.This research aimed at improving the structure and processes of management and strategic planning of skills and competencies. The research method based on the grounded theory of data processing and its society: stakeholders of technical and vocational education, educators, students, managers and industry owners. Based on the theoretical foundations and literature review of the research and using the Atlas software, the interviews and resources of the coded technical and vocational education subsystem, the main statements and categories identified. The validity of the tools and the reliability of the interviews are inherent in the method of agreement. Finally, the following strategies suggested: three for "skill" as quality of learned skills, productivity and flexibility; two for Knowledge strategies: to create a national framework and trustee of professional competence in accordance with international standards; three "Values" strategies for creating cultural reform mechanisms, creating employment and independence mechanisms for the organization of the system of technical and vocational education along with general, secondary and higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Skills
 • Competence
 • Future Education System
 • Strategies
 • Educational Design
 1. Board of Studies, T.A. (2017). Moderating and consistency committee (MCC) advice to teachers. (The NSW Education Standards Authority (NESA)) https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/teacher-accreditation/higher-levels/how-it-works/apply-for-higher-levels/mcc-advice.
 2. Breckenridge, J. (2014). Doing classic grounded theory: the data analysis process. SAGE research methods cases. London: SAGE Publications.
 3. Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 4. Creswell, J. W. (2012). Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research, fourth edition. Boston: Pearson Education, Inc.
 5. Development, O. F.O. (2018). OECD Education 2030. (Organisation for Economic Co-operation and Development)   http://www.oecd.org/education/2030/learning-framework-2030.htm
 6. Farasatkhah, M. M. (2017). Quality improvement in virtual higher education. Turkish Online Journal of Distance Education, TOJDE January 2017 ISSN 1302-6488 Vol 18 No. 1 Article 8.
 7. Fathi, M. M. (2015). A collection of qualitative research methods in social research - the grounded theory method (GTM). Department of Cultural and Social Research, Ministry of Islamic Guidance.
 8. Hamidizadeh, M. R. (2020). Implementation of scientific-applied education curriculum. Tehran: Encyclopedia of Scientific-Applied Training.
 9. JamilAhmad, M. I. (2015). Assessment for learning: practice in TVET. Procedia - social and behavioral sciences, No 204, 119-126.
 10. Ministry of Education (2018). Comprehensive system of technical, professional and vocational education and training. Tehran: Ministry of Education.
 11. Ministry of Education (2018). General skills based on competency, chapter 1.
 12. Research, F. M. (2017). Report on vocational education and training. Germany: Federal Minestry of Education and Research
 13. Sarimah Ismail, D. S. (2015). Employability skills in TVET curriculum in Nigeria Federal Universities of Technology. Procedia - Social and Behavioral Sciences (Procedia - Social and Behavioral Sciences 204, 73 – 80).
 14. Triyono, M. B. (2015). The Indicators of Instructional Design for e- learning in Indonesian Vocational High Schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences 204, 54 – 61.
 15. Zakai, B. (2003). Theory and method in qualitative research. Social Sciences Journal of Computer Science Research Center (spring - Issue 17).