تأثیر قابلیت‌ها و راهبردهای زیست محیطی زنجیره تأمین سبز بر بهبود عملکردهای نیروگاه‌های حرارتی کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی قزوین

چکیده

صنعت برق نقش به‌­سزایی در رشد اقتصادی و صنعتی کشورهای مختلف دارد اما فعالیت­‌های این صنعت عامل اصلی تولید گازهای گلخانه‌­ای در کشورهای آسیایی از جمله ایران است؛ بنابراین بهبود عملکرد زیست­‌محیطی نیروگاه‌­های حرارتی یکی از اولویت­‌های اصلی کارشناسان زیست­‌محیطی ایران است و به بررسی‌های ساختاری، سازمانی و راهبردی نیاز دارد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر قابلیت­‌ها و راهبرد­های زیست­‌محیطی بر بهبود عملکردهای زیست‌محیطی، مالی و عملیاتی نیروگاه­‌های حرارتی کشور در چارچوب مدیریت زنجیره تأمین سبز پرداخته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و آزمون فرضیه است. کلیه­ داد‌ه‌­های پژوهش به شکل میدانی و از طریق مصاحبه و ابزار پرسشنامه جمع‌­آوری شده­اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان زیست­محیطی شرکت نیروگاه­‌های حرارتی کشور و کارشناسان زیست­‌محیطی نیروگاه­‌های حرارتی کشور، هستند. برای نمونه­‌گیری نیز از سرشماری استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان می­‌دهند: 1( قابلیت‌­های زیست‌محیطی تأثیر مثبتی بر راهبرد­های زیست­محیطی دارند. 2( راهبرد­های زیست­‌محیطی تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد مالی، عملیاتی  و زیست‌­محیطی دارند. 3) قابلیت­‌های زیست‌­محیطی می­‌توانند از طریق راهبرد­های زیست­محیطی تأثیر مثبتی بر بهبود عملکردهای زیست­محیطی، مالی و عملیاتی بگذارند. توجه به مسائل زیست محیطی در فعالیت­های نیروگاه­‌های حرارتی نه تنها موجب بهبود عملکرد زیست‌محیطی نیروگاه­‌ها می­‌شود، بلکه موجب بهبود عملکرد عملیاتی و مالی آنان نیز می‌­گردد. بنابراین به کلیه­ مدیران ارشد نیروگاه­‌ها توصیه می‌­گردد تا با تقویت قابلیت­‌های زیست‌­محیطی و اتخاذ و به­‌کارگیری راهبرد­های زیست‌­محیطی، علاوه بر انجام مسئولیت اجتماعی، گام مثبتی در جهت بهبود عملکرد صنعت برق ایران بردارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Green Supply Chain Management for Environmental Capabilities and Strategies on Improving the Performance of Thermal Power Plants

نویسندگان [English]

 • ruhollah bayat 1
 • Leila Benia 2
1 Qazvin university
2 Qazvin univesity
چکیده [English]

The electricity industry activities are the main cause of greenhouse gas emissions in Iran, so improving the environmental performance of thermal power plants is one of the main priorities of environmental experts of power plants and needs structural, organizational and strategic researches. Therefore, the present study has investigated the impact of environmental capabilities and strategies on improving the environmental, financial and operational performance of the Iran's thermal power plants. This research is applied in terms of descriptive method and hypothesis testing. All research data were collected by interviewing and questionnaire tools. The statistical population of the study includes all environmental experts of specialized company of thermal power plants of country and environmental experts of thermal power plants of the Iran. The census method was also used for sampling. The research results show that: 1. Environmental capabilities have a positive impact on environmental strategies. 2. Environmental strategies have a positive impact on improving financial, operational and environmental performance. 3. Environmental capabilities have positive impact on environmental, financial and operational performance through environmental strategies. The above results show that attention to environmental issues in thermal power plants not only improves the environmental performance of power plants, but also improves their operational and financial performance, so that the it is suggested to the top managers of power plants to strengthening environmental capabilities and adopting and applying environmental strategies to improve the environmental, financial and operational performance of power plants in addition of fulfilling their social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental strategies
 • Environmental performance
 • Environmental capabilities
 1. Anonymous, (1395). Detailed statistics of Iran's electricity industry, especially for strategic management in 2016, Tavanir specialized company.
 2. Alarcón, D., Sánchez, J., & De Olavide, U. (2015). Assessing convergent and discriminant validity in the ADHD-R IV rating scale: User-written commands for Average Variance Extracted (AVE), Composite Reliability (CR), and Heterotrait-Monotrait ratio of correlations (HTMT). In Spanish STATA meeting.
 3. Bae, H. S. (2017). The effect of environmental capabilities on environmental strategy and environmental performance of korean exporters for green supply chain management. The asian journal of shipping and logistics, 33(3), 167-176.
 4. Bai, Y., Hua, C., Jiao, J., Yang, M., & Li, F. (2018). Green efficiency and environmental subsidy: Evidence from thermal power firms in China. Journal of cleaner production, 188, 49-61.
 5. Bhattacharyya, A. (2019). Corporate environmental performance evaluation: A cross-country appraisal. Journal of cleaner production, 237, 117607.
 6. Brown, H., & Dray, J. (1996). Where the rubber meets the road: measuring the success of environmental programs. Environmental qualitymanagement, 5(3), 71-80.
 7. Chini Foros, H., & Sheikhzadeh, H. (2010). The relationship between organization performance and green supply chain in Iranian petrochemicals, (69).
 8. Choi, Y., Bone, C., & Zhang, N. (2016). Sustainable policies and strategies in Asia: Challenges for green growth.
 9. Dean, T. J., & Brown, R. L. (1995). Pollution regulation as a barrier to new firm entry: Initial evidence and implications for future research. Academy of Management Journal, 38(1), 288-303.
 10. del Rosario Reyes-Santiago, M., Sánchez-Medina, P. S., & Díaz-Pichardo, R. (2019). The influence of environmental dynamic capabilities on organizational and environmental performance of hotels: Evidence from Mexico. Journal of cleaner production, 227, 414-423.
 11. Fornell, C., & Larker, D. (1981). Structural equation modeling and regression: guidelines for research practice, Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
 12. Gao, J., Xiao, Z., Cao, B., & Chai, Q. (2018). Green supply chain planning considering consumer’s transportation process. Transportation research part E: logistics and transportation review, 109, 311-330.
 13. Grant, R. M. (1999). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. In knowledge and strategy, 3-23.
 14. Hart, S.L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. Academy of management review, 20(4), 986-1014.
 15. Imani, D., & Ahmadi, A. (2009). Green supply chain management, New strategy for competitive advantage, Journal of automotive engineering and related industries, (10) 1.
 16. Judge, W. Q., & Douglas, T. J. (1998). Performance implications of incorporating natural environmental issues into the strategic planning process: an empirical assessment. Journal of management Studies, 35(2), 241-262.
 17. Kenton,W.https://www.investopedia.com/terms/f/financialperformance.asp/ . )2018(.
 18. Khosravani, F. (2014). Structuring the Problem of Developing a Green Fossil Energy Supply Chain Strategy. PhD Thesis in Governmental Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares university, 327-1.
 19. Kim, M.G., Woo, C., Rho, J.J., & Chung, Y. (2016). Environmental capabilities of suppliers for green supply chain management in construction projects: a case study in Korea. Sustainability, 8(1), 82.
 20. Liu, X., & Wen, Z. (2012). Best available techniques and pollution control: a case study on China’s thermal power industry. Journal of cleaner production, 23(1), 113-121.
 21. Menguc, B., Auh, S., & Ozanne, L. (2010). The interactive effect of internal and external factors on a proactive environmental strategy and its influence on a firm's performance. Journal of business ethics, 94(2), 279-298.
 22. Nasrabad, Z. (2014). Investigating the impact of audience motivation on their attitude towards online newspapers. Case study Quds online, Master thesis management, faculty of management and accounting, Imam Reza international university.
 23. Niknejad, M. (2011). Green supply chain (with case study), supply chain management quarterly, 34.
 24. Qorbanpour, A., Poya, A., Nazemi, Sh., & Azimi, Z. (2017). The importance of green supply chain management measures in the Iranian petroleum industry (FISM_FANP Combined Approach), Journal of modern research in decision making, 3(2).
 25. Qazi Tabatabai, M., & Yousefi Afrashteh, M. (2012). Analysis of some of the variables related to teaching evaluation by students: Application of structural equation model, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 64, 107-83.
 26. Rabbani, M., & Delshad, Z. (2017). Influence of green supply chain driving factors on its functions with LISREL software (case study: polymer industries), 5th conference on research approaches in humanities and management.
 27. Radu, C., Caron, M. A., & Arroyo, P. (2020). Integration of carbon and environmental strategies within corporate disclosures. Journal of cleaner Production, 244, 118681.
 28. Raeesi, R. (2016). Green energy efficiency and productivity in Iranian thermal and non-thermal power plants in environmental perspectives and clean energy, Phd Thesis, Faculty of management and economics, Tarbiat Modares university.
 29. Rojoei, M. Ramezani, M., Hesari, M., & Borbor Jafari, M. (2017). Designing performance indicators Using AHP and BSC methods in Mashhad, 64(17).
 30. Rostamzadeh, R., & Mohammadi Siaban, A. (2016). The effects of environmental factors on green marketing performance; case study: Shirin asal company, Journal of value chain management, 1(1).
 31. Saeedi, M., Karbassi, A., Sohrab, T., & Samadi, R. (2005). Power plant environmental management, ministry of energy - Iran energy efficiency organization (SABA).
 32. Sands, P. (1994). Principles of international environmental law, frameworks, standards and implementation, Manchester University press, Manchester and New York.
 33. Sarumpaet, S. (2006). The relationship between environmental performance and financial performance of Indonesian companies. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 89.
 34. Seles, B.M.R.P., De Sousa Jabbour, A.B.L., Jabbour, C.J.C., Latan, H., & Roubaud, D. (2019). Do environmental practices improve business performance even in an economic crisis? Extending the win-win perspective. Ecological economics, 163, 189-204.
 35. Shahbandarzadeh, H., & Kabgani, M. (2017). Quantitative analysis of risks in green supply chain management using mathematical modeling, Journal of business research, (82), 1-32.
 36. Taheri Jebeli, M. (2013). Investigating the impact of knowledge management on improving software development processes in software companies. A case study of Tarfeh Negar Company, Department of management, Mehr Alborz institute.
 37. Tavanir Specialized Mother Company. (2016). Detailed statistics of Iran power industry for strategic management in 2016.
 38. Zhang, S., Wang, Z., & Zhao, X. (2019). Effects of proactive environmental strategy on environmental performance: Mediation and moderation analyses. Journal of cleaner production.
 39. Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K. H. (2008). Confirmation of a measurement model for green supply chain management practices implementation. International journal of production economics, 111(2), 261-273.