راهبردهای بهره‌گیری دانش آموختگان مشمول برتر مقیم در خارج از کشور با نگاهی به افق ۱۴۰۴

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پست پیشین: پژوهشگر/هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 ستادکل

چکیده

در دوران ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی، رشد پایدار را می­توان از امور زیربنایی در کشور در نظر داشت، اینکه بتوان کلیت امور کشور را در مسیر توسعه­یافتگی جهت­دهی نمود تلاشی مضاعف می‌طلبد. هدف این پژوهش بررسی چگونگی استفاده خدمت سربازی دانش آموختگان برتر مقیم در خارج از کشور را در راستای توسعه کشور است. لذا با در نظر گرفتن سرمایه فکری کشور همچون نقطه بهبود و در نظر گرفتن سیستم آموزش عالی کشور همچون محل بهبود سرمایه فکری کشور، به ارائه راهکاری استراتژیک در رابطه با مسیردهی خدمت سربازی می­پردازد. جمع­آوری داده به صورت درخواست پیشنهادهای به صورت کتبی در مرحله اول،به همراه پرسشنامه­ای شامل سؤالات و دیگر موارد به مسئولین ارائه و نظرات آن­ها به صورت کتبی درخواست گردید. در صورت کافی بودن پاسخ­ها بهبود طرح و نتیجه­گیری براساس پیشنهادها پذیرفته می‌شد. در برگزاری جلسه مشترک شبه‌ساختاریافته (در مرحله دوم) در صورت به اجماع نظر نرسیدن طرحی اجرایی معرفی و با استفاده از روش کیفی و دریافت نظر مسئولین طرح را بهبود داده و مدل اجرایی نهایی شده ارائه گردید. عواملی مانند تبعیض، تعاملات سازنده و نحوه اجرا، مورد بررسی بیشتر قرار گرفته‌اند. پژوهش راهبردهای بکارگیری مشمولان خارج از کشور در راستای توسعه علمی سند چشم‌انداز ایران1404، تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploitation Strategies for Top Eligible Graduates Living Abroad Looking at Horizon 1404

نویسندگان [English]

 • Ali Kazeminia 1
 • Gholamreza Rahimipoor 2
1 Tehran university
2 Setad Kol
چکیده [English]

During the 40 years after the Islamic Revolution, sustainable growth can be considered as one of the infrastructural affairs in the country, so that it can redouble the efforts of the whole affairs of the country in the direction of development. The purpose of this study is to survey how the military service of top graduates living abroad would be used for the development of the country. Therefore, by considering the intellectual capital of the country as a point of improvement and considering the higher education system of the country as a place to improve the intellectual capital of the country, it offers some strategic approaches in relation to the route of military service. Data collection was in the form of requesting written proposals in the first stage, along with a questionnaire including questions and other items were presented to the officials and their comments were requested in writing. If the answers were sufficient, improvement of the plan and conclusion based on the suggestions would be accepted. In holding a quasi-structured joint meeting (in the second stage), in case of no consensus, the executive plan was introduced and the plan was improved using the qualitative method and receiving the opinion of the officials, and the finalized executive model was presented. Factors such as discrimination, constructive interactions, and enforcement have been further explored. The paper explains the strategies for employing foreign higher education students for the scientific development of the Iran Vision 1404.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategies approaches
 • Iranian elite graduates
 • Resident of foreign countries
 • Higher education System
 1.  

  1. Alvani, M., & Mardani, M. R. (2013). Designing patterns of higher education development in Iran’s 2025 Vision. Social Development & Welfare Planning, 4(14), 26-68. (In Persian)
  2. Azizi, F. (2010). Indices of Iran are scientific upgrading. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 12(3), 205-207. (In Persian)
  3. Bahrami, S., Rajaeepour, S., Yarmohammadian, M., & Kazemi, I. (2011). Multiple relationship strategic human resources management and intellectual capital in public university of Isfahan. Journal of Strategic Management Studies, 1(4), 87-105. (In Persian)
  4. Bahrami, M., & Taati, M. (2009). Government, industry and university rrelations: the horizon of Iran 1404. Journal of Industry & University, 2(5-6), 11-23. (In Persian)
  5. Danaee Fard, H. (2009). An analysis of barriers to knowledge generation in field of the humanities: some recommendations for promoting the capacity of Iranian science policy. Journal of Science and Technology Policy, 2(1), 1-16. (In Persian)
  6. Daneshfard, K., & Zakeri., M. (2012). Study of the effect of military training courses on psychological empowerment of the soldiers affiliated to the ground force of the Iranian army. A Research Quarterly in Military Management, 12(45), 43-61. (In Persian)
  7. Entezari, Y., & Mahjub, H. (2014). An analysis of development of Iran’s knowledge economy on the basis of 1404 Vision. Culture Strategy, 6(24), 65-97. (In Persian)
  8. Feizpour, M., & Asayesh, F. (2014). The development in Iran and comparison with other countries of region; the vision 1404 document. Majlis and Rahbord, 21(78), 85-119. (In Persian)
  9. Ghahremanpoor, A. (2010). The impact of Islamic revolution on Iran’s Military. Journal of Holy Defence, 33(9), 109-134. (In Persian)
  10. Halimi Jolodar, H., & Patyar, E. (2014). Professional military service in the holy quran and nahjolbalagheh. Journal of Defense Policy, 22(86), 173-200. (In Persian)
  11. Imani, A., & Ghasemi, A. (2016). Military service policymaking and the process of nationbuilding in Iran. Strategic Research of Politics, 5(18), 35-66. (In Persian)
  12. Kamali Ardakani, M. (2009).  Competitiveness of national economy, joining world trade organization and the 1404 vision. Barresi Bazargani, 35, (In Persian)
  13. Kiomarsi, M. (2015). Military service as social discipline. Capital police Scientific-professional quarterly. 1393(23), 81-95. (In Persian)
  14. Nazarizadeh, F., Mirshah Velayati, F., Ahmadvand, A.M., & Abdolmaleki, Y. (2011). Futurology of military service in The Islamic Republic of Iran: Macro-Trends in A 15-Year Outlook. Defense Strategy, 9(34), 55-84. (In Persian)
  15. Nodeh., A., & Niazi., M. (2014). Cultural-social problems of military service in Iran. Majles reports. (In Persian)
  16. Niazi, M., & Shalchi, V. (2013). The relation between obligatory military service and the governmental nation building project of Pahlavi I. Sociological Cultural Studies, 4(2), 117-155. (In Persian)
  17. Radfar, R., & Khamse, A., (2008). The role of government, university and industry in national innovation system in Iran. Roshd-e-Fanavari, 15(summer), 29-34. (In Persian)
  18. Ranaei Kordshouli, H., Farhangiyan, B., & Amini, M. (2016). Intellectual capital in Iran and the region countries: A comparative perspective. Iranian journal of management sciences, 11(41), 1-26.
  19. Rezaian, A., Danaeefard, H., & Zangoueinezhad, A., (2011). Designing a conceptual model for measuring national knowledge assets & intellectual capital. Journal of Public Administration Perspective, 2(6), 25-41. (In Persian)
  20. Report about the condition of buying military service (2001), Majles reports, No. 6319(410). (In Persian)
  21. Saghafi, F., Aliahmadi, A., Ghazi Noory, S., & Hourali, M. (2014). Achieving the desired future e-government services of Iran based on the backcasting. Iranian journal of management sciences, 9(34), 125-144. (In Persian)
  22. Sajjadieh, A., Akbari, R., Sarabadani, H., & Torabzadeh Jahromi, M. (2018). Moral analysis of the conscription from the perspective of duty and consequential theories. Strategic Studies of public policy, 8(27), 297-318. (In Persian)
  23. Sinaee, V. (2010). Modern state, national army, and conscription. Political Research, 7, 95-111. (In Persian)
  24. Sinaee, V. (2011). The impact of nnew strategies and technologies on the transformation of conscript armies to professioal armies. Political quarterly, 41(2), 197-211. (In Persian)
  25. Sinaee, V., & Massoudi, H., (2014). Socialization and political resocialization in the conscription: a study on the Ferdowsi university of Mashhad students’ atittude. Social Problems of Iran, 4(2), 79-104. (In Persian)
  26. Shahsavari, A., Yamani, M., & Abolghasemi, M. (2014). University intellectual capital management: case study of Sharif University of Technology. Iranian Journal of Engineering Education, 15(60), 91-116. (In Persian)
  27. Shayegan, F. (2016). Methods of increasing the social status of soldiers from the perspective of people in Tehran. Journal of Iranian Social Development Studies, 8(2), 7-20. (In Persian)
  28. Torabi, Y. (2015). Future of patterns of military service in Islamic Republic of Iran. Majles reports, No.13122. (In Persian)
  29. Yaghoubi, N., Dehghani, M., & Omidvar, M. (2018). Foresight of entrepreneurial university using the integrated method of processing scenarios and cross-impact analysis 1404. The Jounral of Productivity Management, 11(4(43)), 45-74. (In Persian)
  30. Yousefirad, M., & Ghaffari., H. (2009). Industrial university in the 1404 vision. Journal of Industry & University, 2(3-4), 53-61. (In Persian)