تبیین الگوی راهبردی برند سازی شهری در صنعت گردشگری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران.

2 گروه مدیریت بازارگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیارگروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران. ا

چکیده

در دنیای رقابتی امروز نیازشهرها برای مطرح شدن و ماندگاری درعرصه رقابت، نگاه به شهر به عنوان یک محصول را امری اجتناب ناپذیرمی کند، برند سازی شهری به عنوان رهیافتی جدید درحوزه گردشگری شهری شناخته می شود.برند شهری، دارایی مهمی برای معرفی مقصد گردشگری، توسعه پایدار شهری و وجه تمایز بین شهرهاست.با ایجاد برند برای یک شهر، جایگاه شهر به عنوان محلی برای اقامت، کسب وکار و مقصد گردشگری تعریف می شود و هدف، تبیین الگوی راهبردی برند سازی شهری در صنعت گردشگری است. روش این پژوهش آمیخته اکتشافی است که ازطریق راهبردهای کیفی مدل مفهومی بدست آمده وسپس از طریق راهبردهای کمّی برازش مدل و تحلیل ها صورت گرفته است. در مرحله کیفی با بهره گیری از نظرات 22 نفر از خبرگان و کارشناسان و تکیه بر منابع مطالعاتی، چارچوب الگو ارائه و اعتبارسنجی شد و سپس در مرحله کمی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان 456 نفر از کارشناسان واساتیدحوزه مدیریت شهری،برندسازی وگردشگری اجرا شده است.تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و نهایتا به مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند پرداخته شده است. ایجادراهبردهای مدرن توسعه شهری، الگوسازی شهری، بازاریابی داخلی، برگزاری جشنواره هاو رویدادهای علمی، تدوین شاخص های گردشگری، شناسایی ومعرفی جاذبه های شهری بر تبیین راهبرد برندسازی شهری موثر است.برند سازی متناسب شهری سطح جدیدی از کیفیت درراهبرد، روابط جامع ،خلاقیت ،تنوع وانعطاف پذیری را فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation the Strategic Pattern of Urban Branding in the Tourism Industry

نویسندگان [English]

 • Romina Rabani 1
 • Seyed Mahdi Jalali 2
 • Hassan Mehrmanesh 3
1 Ph.D. student, Department of Business Management, Roodehen Department, Islamic Azad University, Roodehen, Iran.
2 Business management, Management and accounting faculty, Azad, Firouzkouh, Iran
3 Assistant Prof,Department of Industrial ManagemenAssistant Prof,Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.t, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In today's competitive world, cities need for mentioning and Durability in competitive level, look at a city as a product makes it inevitable, Urban Branding is recognized as a new approach in the field of urban tourism. Urban brand is an important asset for introducing tourism destination, sustainable urban development and the distinction between cities.by creating a brand for the city, city position is defined as a place for stay, business and Tourism destination. The purpose is explanation the strategic pattern of urban branding in the tourism industry. The method of this research is an exploratory blend that is obtained conceptual model, through qualitative strategies and then through quantitative strategies fitted and analyzed. In the qualitative phase, the model framework was presented and validated by using the opinions of 22 experts and specialists and based on study resources then in the quantitative phase, with using a distributed questionnaire among 456 experts in the field of urban management, branding and tourism. Data analysis consists of three main operations: First, the description and preparation necessary data to test the hypotheses, then analyze the relationships between the variables, and finally compare the observed results with the results of the hypotheses are expected. Modern urban development strategies, urban modeling, domestic marketing, holding festivals and scientific events, developing tourism indicators, identifying and introducing urban attractions are effective in explaining urban branding strategies. Proportional urban branding provides a new level of quality in strategy, comprehensive relationships, creativity, diversity and flexibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Branding
 • Urban Brand
 • Strategy
 • Tourism Industry
 1.  

  1. Akhavan Salas, Sh. (2010). The feasibility of creating a brand city, Case study of Tehran's 12th district, Master thesis, Tehran University. (In Persian)
  2. Asadi, M., & Javadi, M. (2018). The necessity of creating a brand of urban tourism for the metropolitan city of Urmia, Civil, Architectural and Urban Development Conference of the Islamic World, Tabriz, Tabriz University. - Shahid Madani University of Azerbaijan. - Applied Science University of Tabriz. (In Persian)
  3. Awang, Z. (2012). Structural equation modeling using AMOS graphics. Penrite University Technology MARA, Malaysia.
  4. Azizi, M. (2013). Interagency learning model of project management capabilities in joint construction projects, PhD Thesis. Tarbiat Modares University. (In Persian)
  5. Baker, B. (2012). Destination branding for small cities, (2nd ed.) Creative Leap Books, Portland. Oregon. USA.
  6. Basirat, E. (2016). Formulate strategies for the development of sustainable tourism Shiraz city with SWOT Approach, Approach. M.Sc. Thesis, Payame Noor University, shiraz. (In Persian)
  7. Byrne, B. (2001). Structural equation modeling with AMOS: basic concepts, Applications, and Programming, Mahwah N.J., Lawrence Erlbaum Associates.
  8. Cai, L. (2002). Cooperative branding for rural destinations annals of tourism research, 13(9), 810-811.
  9. Croswell, J. (2012). Qualitative dynamics and research design: selection from five approaches (narrative research; phenomenology, foundation data theory, ethnography, Case Study) Translated by Hassan Danaeifard, Hossein Kazemi, Saffar Publications, Second Edition, Tehran, p. 32. (In Persian)
  10. Danaeifard, H., Alvani, S. M., & Azar, A. (2011). Methodology of qualitative research in management, Comprehensive Approach, Safar Ashrafi Publications, Tehran, Fourth Edition. (In Persian)
  11. Gholami, Y., & Khalaji, N., (2017). Developed and prioritize strategies for tourism development with a sustainable approach (Case study: Kashan). Urban tourism, 4(2), 17-30. (In Persian)
  12. Habibie, A., & Adnvar, M., (2017). Structural equation modeling and factor analysis, Jahad Daneshgahi, Press, Sixth Edition, 120 pages. (In Persian)
  13. Herstein, R., & Jaffe Eugene, D.  (2008). Sport hospitality as a business strategy, Journal of Business Strategy, 29(6), 36-43.
  14. Hohman, H.A. (2015). A practical guide to qualitative research, Tehran: Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities, Samt. (In Persian)
  15. Khalil Abadi, H., & Shahmorady Ghaheh, S., & Khanizadeh, M.A. (2018). The effect of urban management function on the gradation of citizen's life quality (Case study: The New City of Baharestan), Human & Environment., 45. (In Persian)
  16. Kline, R.B. (2011). Principle and practice of structural equation modeling. The Guilford press. Third edition.
  17. Masoudnia, A. (2014). Investigating and determining the most important factors affecting urban brand in Tehran and providing a suitable strategy, Payam Noor Center of Tehran, Faculty of Management. (In Persian)
  18. Mirzaeean Khamseh, P., & Harandi, A. (2014). Explaining the role of urban brand in the impact of city aesthetics on the attachment of Iranian citizens, the first congress of urban management and city councils, Sari, Center for the Development of Iran. (In Persian)
  19. Moilanen, T., & Rainisto, S. (2009). How to brand nations, cities and destinations? A planning book for place branding. UK: Palgrave MacMillan, 65-75.
  20. Mozafari, G. (2012). Branding and urban diplomacy, Tehran, Branding Specialist Meeting, Tehran Research and Planning Center. (In Persian)
  21. NasrollahZadeh, S. (2013). Effective factors on brand development in Tehran, Master's thesis, Payame Noor University of Tehran, Faculty of Management and Accounting. (In Persian)
  22. Niemann, B., &،Pramel, F. (2018). Branding the urban waterfront: urbanity and images of cities. International Journal of the Image, 9(1), 31-41.
  23. Ouwehand, A., & Bosch, E. (2016). Planning home by branding, Home Cultures, 13(2), 169-192.
  24. Pan, W., Lu, W., He, H., & Xue, Y, (2018). An environmental indicator: particulate characteristics on pedestrian pathway along integrated urban thoroughfare in Metropolis. Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, Vol. 32 Issue 9, p2527-2536, Sep2018.
  25. Qu, H., Kim, L.H., & Im, H.H. (2011). A model of destination branding: Integrating the Concepts of the Branding and Destination Image. Tourism Management, 32, 465-476.
  26. Ranjbar, H., Haghdoost, A., Salsali, M., Khoshdel, A., Soleimani, M., & Bahrami, N. (2012). Annals of military and health sciences research, 10(3), 238-250. (In Persian)
  27. Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research – techniques and procedures for developing grounded theory. Second edition, London, Sage Publications.
  28. Strauss, A., & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: SAGE.
  29. Wayne, W. D. (1990). Kolmogorov–Smirnov one-sample test.  Applied Nonparametric Statistics. Boston: PWS-Kent. 319–330
  30. West, S. G., Finch, J. F., & Curran, P. J. (1995). Structural equation modeling with no normal variables: problems and remedies. In R. H. Hoyle (Ed.), 35. Structural equation modeling: Concepts, issues and applications. (pp 56-75). Thousand Oaks, Ca, Sage.
  31. Winfield-Pfefferkron, J. (2005). The branding of cities, exploring city branding and the importance of brand image, Master Thesis (1-164).
  32. Zhang, L., & Zhao, S. (2009). City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing, Elsevier, 245-254.