دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1389، صفحه 15-143 

پژوهشی

ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط

صفحه 15-31

اکبر عالم تبریز؛ ناصر مطهری فریمانی؛ حمید رضا یزدانی


تبیین توسعه ساختار بازار اوراق بهادار

صفحه 33-48

سعید فتحی؛ مجید صامتی؛ باقر عسگرنژاد نوری


آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری

صفحه 49-68

علی اکبر امین بیدختی؛ سیّد مجتبی زرگر؛ ماشاالله نظری


رهیافت راهبردی تاکتیک های سیاسی در سازمان

صفحه 89-106

اکرم هادیزاده مقدم؛ سید عابد رضایی؛ خدیجه اکبری


اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی

صفحه 123-143

تورج حسن‌زاده ثمرین؛ سید محمد مقیمی