آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

3 کارشناس ارشد حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردی عناصر آمیخته بازاریابی در ارتقای جایگاه صنعت گردشگری استان سمنان بر اساس مفهوم چرخه حیات مناطق گردشگری از دیدگاه بوهالیس می باشد. بدین منظور ابتدا با استفاده از داده های ارائه شده توسط سازمان های تخصصی گردشگری و مراجع آماری ذیربط و بکارگیری 15 شاخص مختلف و بهره گیری از تکنیک موریس، جایگاه استان سمنان در صنعت گردشگری در میان استان های کشور مشخص شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که این استان علی رغم دارا بودن جاذبه های بی شمار طبیعی، تاریخی و مذهبی، در میان 30 استان مورد مطالعه در زمینه تسهیلات و زیرساخت های گردشگری، رتبه 26 را به خود اختصاص داده و در گروه استانهای محروم در این خصوص قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و میدانی و بهره گیری از نظرات صاحب نظران و خبرگان امر، اثر هر یک از عوامل آمیخته بازاریابی گردشگری بر ارتقای جایگاه این صنعت در استان سمنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تمامی عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری بر ارتقای جایگاه و توسعه این صنعت تأثیرگذار می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A strategic marketing mix to tourist industry

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Aminbeidokhti 1
  • Seyed Mojtaba Zargar 2
  • Mashaallah Nazari 3
1 Assistant Professor of Semnan University
2 M.A in management and Invited Instructor at Semnan University
3 M.A in management and Invited Instructor at Semnan University
چکیده [English]

Nowadays, tourist industry at international level is recognized as an economic, social and cultural element that can play a major role in developing the economy. Unfortunately, Iran inspite of possessing tremendous abilities in tourism, couldnٴt find a proper position in that industry. Semnan province which is a part of Iran and possesses many historical, natural and eco-tourist attractions couldn'tٴt find a suitable position among different provinces in Iran. So this article strives to examine Semnan province tourist industry and finds its rank among all provinces in Iran. The study has been done via survey method using data from specialized tourist organizations. The analysis show that Semnan rank in terms of tourist is 26 among 30 provinces. Then through a survey method and with the data collected from tourist specialists, the role of marketing mix for promoting tourist industry is analyzed. The findings shows that all marketing mix play an important role in the promotion of tourist industry. At end the most important Semnan tourist industry challenges and pitfalls are recognized and proper recommendations are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism marketing mix
  • Bohalis model
  • Moriss method
  • Semnan province
1. ابراهیم زاده، عیسی و آقاسی زاده، عبدالله. (1388). «تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT». فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره اول، تابستان 1388، 128-107.
2. آسایش، حسین و استعلاجی، علیرضا (1382)، «اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای: مدلها، روش ها و فنون»، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.
3. استانداری سمنان (1388)، «گزارش اقتصادی- اجتماعی استان سمنان در سال 1387»، سمنان، دفتر برنامه ریزی و بودجه، معاونت برنامه ریزی استانداری سمنان.
4. استانداری سمنان (1387)، «گزارش اقتصادی- اجتماعی استان سمنان در سال 1386»، سمنان، دفتر برنامه ریزی و بودجه، معاونت برنامه ریزی استانداری سمنان.
5. امین بیدختی، علی اکبر (1388)، «مطالعات امکان سنجی مناطق نمونه گردشگری استان سمنان»، سمنان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
6. امین بیدختی، علی اکبر و نظری، ماشاء الله (1388). “نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری». فصلنامه چشم انداز مدیریت، 32، 68-49.
7. خاکپور، براتعلی و باوان پوری، علیرضا. (1388). «بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه یافتگی شهر مشهد». مجله دانش و توسعه، 27، 202-182.
8. رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد (1387)، «بازاریابی گردشگری»، اصفهان، انتشارات چهار باغ.
9. زارعی، عظیم؛ زرگر، سید مجتبی و نظری، ماشاءالله (1388)، «رضایت گردشگران گامی به سوی توسعه صنعت گردشگری استان سمنان»، دانشگاه سمنان، مجموعه مقالات همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اشتغال زایی، صص 116- 105.
10. سالنامه آماری استان سمنان (1387)، معاونت برنامه ریزی استانداری سمنان.
11. سالنامه آماری استان سمنان (1386)، معاونت برنامه ریزی استانداری سمنان.
12. سالنامه آماری کشور (1387)، مرکز آمار ایران.
13. سالنامه آماری کشور (1386)، مرکز آمار ایران.
14. عمادی، فاطمه (1387)، «نگاهی به وضعیت گردشگری در استان سمنان»، مجموعه مقالات همایش ملی توانمندی ها، موانع وراهکارهای توسعه گردشگری استان سمنان، دانشگاه سمنان، صص 319-309.
15. غازی، ایران (1379)، «نگرشی تحلیلی بر مدل تکامل فضایی در برنامه ریزی توسعه گردشگری»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 22 و23، صص 54-41.
16. کتابی، سعیده؛ انصاری، محمد اسماعیل و ناصری طاهری، مظفر (1384)، «انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استراتژی بازاریابی»، مجله علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال هفدهم، شماره 1، صص 93-79.
17. نظری، ماشاء الله (1388)، «بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری استان سمنان»، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان.
18. Brooker, E., & Burgess, J. (2008), Marketing destination Niagara effectively through the tourism life cycle, International Journal of Contemporary Hospitality", 20 (3), 278-292.
19. Buhalis, D. (1999), Marketing the competitive destination of the future, Tourism management, 21, 97-112.
20. Genning, G. (2001), Tourism Research, John Wiley and Sons Australia Ltd.
21. Hudson, S. (2005), Marketing for Tourism & Hospitality, Nelson & Division of Thomson Canada limited.
22. Jafari. J. (2005), Encyclopedia of Tourism, Rutledge: London& New York.
23. Jamrozy, U. (2007), Marketing of tourism: a paradigm shift toward sustainability, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 1(2), 117-130.
24. Machintosh, R., G., C. R. & Ritchie, R. B. (1995), Tourism principle, practice, philosophies, United States of America: John Wiley & sons, Inc.
25. Report International World Tourism Organization (UNWTO), available at http//www.unwto.org, 2009.
26. Shaw, G. & Williams. M. A. (2004), Tourism and tourism space, London: SAGE publications.
27. Stynes, D. J. & Halloran, C. (2004), Tourism planning, Michigan State University Extensions Bulletin.
28. Sund. J. (2004), The Tourism Industry Life Cycle: Initial Evidence from the Swiss Hotel Industry, Prentice Hall.
29. Williams, A. (2006), Tourism Hospitality Marketing: Fantasy, Feeling and Fun, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18( 96), 482-491.
30. Zehrer, A. (2009), Service experience and Service design, Managing Service Quality, 19 (3), 332- 339.