اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشگاه غیر انتفاعی مقدس اردبیلی

2 دانشیار، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

بسیاری از سازمانها صرف نظر از اندازه و میزان تجارت به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت و تعالی و مبنایی برای نوآوری و تطبیق پذیری شان اعتراف دارند. موضوع این مقاله طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی در شهرداری تهران می باشد.برای متغیر مستقل دو بعد درونی و بیرونی شامل اعتماد، هنجار، ارزشهای دینی، شبکه مشارکت و قانون در نظرگرفته شده است و برای متغیر وابسته نه بعد در نظر گرفته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده است و قلمرو جغرافیایی آن مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سطوح سازمانی کارشناسان، رؤسای ادارات، معاونین و مدیران منطقه بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با تعداد نمونه 342 انجام گرفته است. همچنین از روش‌های تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون،  مدل معادلات ساختاری و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در شهرداری تهران بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت واضح‌تر، با افزایش سرمایه اجتماعی تعالی و سرآمدی سازمان ارتقا و بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social capital and organizational excellence

نویسندگان [English]

  • Touraj Hasan Zade Samarin 1
  • Seyed Mohammad Moghimi 2
1 Faculty member , Moghdas-e Ardebili Non profit University, Ardebil, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Many organizations, regardless of the size and amount of business the importance of social capital as a source of competitive and sustainable basis for innovation and excellence and versatility they have confessed. The subject of this article explains the model design and social capital in order to achieve excellence is the Tehran municipality. For the next two independent variables, including internal and external trust, norms, religious values, networks and partnerships law is not for the dependent variable is considered later. This type of research has been applied and the geographic territory of 22 districts of Tehran municipality-level organizational experts, heads of departments, deputies and regional managers have been. Descriptive research method that is correlated to stratified random sampling with 342 samples have been conducted. Also, correlation analysis, regression analysis, structural equation modeling and Friedman test for data analysis has been used. The results of this study showed that the Tehran Municipality between social capital and organizational excellence and significant positive relationship exists. Clearer words, increasing social capital and promote excellence and eminent organization improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • trust
  • network
  • organizational quality and excellence
1. آذر،عادل و مؤمنی، منصور. (1382). آمار و کاربرد آن در مدیریت ج1 و 2، تهران: سمت.
2. خاکی، غلامرضا. (1379). روش تحقیق در مدیریت، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
3. دلاور، علی.(1378). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: رشد.
4. سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی. (1380). روشهای تحقیق در علوم رفناری، تهران: آگاه
5. سکاران، اوما. (1381). روش تحقیق در مدیریت، محمد صائبی شیرازی، تهران: مرکز اموزش مدیریت دولتی.
6. Danchev, A. (2008). "Economic and social capitals: two keys for improvement of the firm's management vision". International Journal of Management and Enterprise Development,5(5),609-618.
7. Talwar, B. (2009). "Comparative study of core values of excellence models vis-à-vis human values". MEASURING BUSINESS EXCELLENCE , 13(4), 34-46.
8. Klefsjo, B., Bergquist, B., & Garvare, R. (2008). "Quality management and business excellence, customers and stakeholders". The TQM Journal, 20(2), 120-129.
9. Thompson, D. (2009). "What does social capital mean?". Australian journal of social issues,44(2), 145-161.
10. Erikson, H. (2004). "Organisational value of participating in a quality award process: a Swedish study". The TQM Magazine, 16(2), 78-92.
11. Sabatini, F. (2008). "Does social capital improve labor productivity in Small and Medium Enterprises?". International Journal of Management and Decision Making, 9(5), 452-480.
12. Frits, K. P., & Leana, C. (2009). "The effects of teacher human and social capital on student performance". Academy of Management Journal, 52(6),1101-1124.
13. Harrington, H. J. (2004). "The fallacy of universal best practices". Total Quality Management & Business Excellence, 15, 5-6
14. Henrik, V. A. & Lawrie, G. (2004). "Effective quality management through third-generation balanced scorecard" International Journal of Productivity and Performance Management, 53 ( 7), 634-645
15. Oh, H. S., Chung, M. H., & Lbianca, G. (2004). "group social capital and group effectiveness". The academy of management journal, 147(6), 860.
16. Hoffman, J. J., Hoelscher, M. L., & Sherif, K. (2005). "Social capital, knowledge management and sustained performance". Journal of Knowledge Management, 9(3), 93-100.
17. Rhodes, J., Lok, P., Hung, R. Y. Y., & Fang, S. C. (2008). "An integrative model of organizational learning and social capital on effective knowledge transfer and perceived organizational performance". Journal of Workplace Learning, 20(4), 245-258
18. Tari, J. J. & Espinosa, S. J. (2007). "EFQM model self-assessment using a questionnaire university administrative approach in services". The TQM Magazine, 19(6), 604-616.
19. Sankaran, K. (2008). "Social Capital and Outcomes". International Journal of Management and Decision Making, 9(5).
20. Striukova, L. (2008). "The role of social capital in virtual teams and organizations: corporate value creation". International Journal of Networking and Virtual Organizations, 5(1), 503-516.