تبیین رفتار نیروهای جهانی شدن بر سیاست‌گذاری بازرگانی خارجی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای عملی و صنعتی ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

حوزه بازرگانی خارجی از جمله مهمترین بخش های اقتصادی جوامع محسوب می شود. سیاست گذاری دولت در این حوزه شامل ارایه طرح های بلند مدت و میان مدت جهت هدایت فرایند تصمیم گیری در مواردی نظیر صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی است که به منظور حضور اثربخش و کارآمد کسب و کارها (دولتی و غیر دولتی) در بازارهای منطقه ای، بین المللی  و جهانی صورت می پذیرد. از سوی دیگر در سه دهه اخیر پدیده جهانی شدن تاثیرات شگرفی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جوامع داشته است و رویدادهای توسعه را به اشکال گوناگون و متفاوت متاثر نموده است. در این تحقیق مدلی برای تبیین این تاثیرها در حوزه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است. وزارت بازرگانی نیز به دلیل نقش محوری در دولت جمهوری اسلامی ایران، جهت سیاست گذاری بازرگانی خارجی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید‍‍. نتایج به دست آمده نشان می دهند که نیروهای جهانی شدن در سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر فرایند سیاست گذاری بازرگانی خارجی موثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Globalization behaviors on Policy making for Foreign Trade

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Molanezhad 1
  • Mahdi Nadaf 2
  • Behrouz Mousazadeh 3
1 Faculty Member of Iranian Research Organization for Science and Technology
2 Assistant professor of Management, Shahid Chamran University (SCU) of Ahvaz
3 Master of MB. Shahid Chamran University (SCU) of Ahvaz
چکیده [English]

Trade policy is one of the most important segments of a nation-state economic policy. The public policymaking in the segment includes developing long and mid-term plans to direct the decision making process on export, import and foreign investment in a country, by which businesses (either private or public) will be able to perfume more effective in international level and foreign marketplaces. On the other hand, in recent three decades globalization forces of economic, political and cultural scales have great impacts on the societies in different ways. In the paper, a model has been suggested to explain the impacts on trade policymaking process of I.R. Iran. Ministry of Commerce, however, was attained as the research source of data, due to the main role of the ministry on trade policy of Iran. The results indicate that economic, political and cultural forces of globalization have great impacts on trade policymaking process and probably would improve level of participation in planning and enhance trust and commitment of policymakers to the policy network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade
  • Trade Policymaking
  • Globalization
  • Ministry of Commerce
1. آقایی فیشانی، تیمور(1377)، خلاقیت و نوآوری در انسانها وسازمانها، چاپ اول، تهران، نشر ترمه.
2. افروز، غلامعلی،کامکاری،کامبیز(1387)هوش و خلاقیت (تاریخچه، نظریه ها و رویکردها) موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول،191-189
3. ال دفت،ریچارد(1374)،تئوری سازمان و طراحی ساختار،ترجمه علی پارسائیان و سید محمداعرابی،مرکز پژوهشهای بازرگانی،تهران،جلددوم،نوبت اول.
4. پارکینسون ، رستوم جی. (1376). مهارتهای مدیریت (چاپ اول)، مهدی ایران نژاد پاریزی، انتشارات آزاده: تهران.
5. تافلر،الوین. (1370). جابجایی در قدرت، شهین دخت خوارزمی، انتشارات مترجم: تهران
6. دراکر،پیتر. (1378). چالش های مدیریت درسده 21، عبدالرضا رضائی نژاد ،نشر فردا.
7. رابینز،استیفن(1374). مدیریت رفتار سازمانی (نوبت اول) ، علی پارسائیان و سید محمداعرابی، مرکز پژوهشهای بازرگانی، تهران.
8. رضائیان، علی(1386). مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان(مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، انتشارات سمت: تهران.
9. سادلر، فیلیپ. (1380). مدیریت تغییر، غلامرضا اسماعیلی، تهران.
10. سرمد، غلامعلی(1380). روابط انسانی در سازمانهای آموزشی، تهران.
11. سلطانی تیرانی، فلورا (1378). نهادی کردن نوآوری در سازمان، تهران.
12. سلطانی تیرانی، فلورا (1387). نهادی کردن نوآوری در سازمان، انتشارات مؤسسه فرهنگی رسا،(صص97-87)
13. سنجری، احمدرضا (1379).آموزش عاملان تغییر: دو مدل ترکیبی از تئوری و عمل، ماهنامه تدبیر 104.
14. سیدجوادین، سیدرضا (1386) . مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات نگاه دانش.
15. شیرازی، علی (1373) . مدیریت آموزشی، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی.
16. محمدزاده، عباس(1374). مدیریت توسعه، انتشارات سمت، تهران.
17. نژادایرانی، فرهاد (1381). مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمانها، انتشارات پیک سبحان، ارومیه.
18. Barnett,H(1953). Innovation ,New York:Mc Graw-Hill.
19. Becker, S. W., and T. L. Whisler, (1967),. “The Innovative Organi-zation: A Selective View of Current Theory and Re-search,” The Journal of Business, 40, 462-469.
20. Carroll, J. (1967). “A Note on Departmental Autonomy and In-novation in Medical Schools,” The Journal of Business, 40(4),531-534.
21. Ettlie, John E. (2006). Managing Innovation (2nd ed.). oxford Butterworth-Heineman, an imprint of Elsevier.
22. Evan, W. A., and G. B. (1967) . “Innovatior in Business Or-ganizations: Some Factors Associated with Success or Failure of Staff Proposals,” The Journal of Business,. 40, 519-530.
23. Forrel,D.& J.C.P. (1982)”Patterns of Political Behavior in Organizations”academy of management Review;7(3) 403-412.
24. Jon L. Pierce and Andre L. D,(1977). Organization Structure, Individual Attitudes and Innovation ,The Academy of Management Review,2)1(, 27-37.
25. Knight, K. E. (1967) “A Descriptive Model of the Intra-Firm In-novation Process,” The Journal of Business, 40, 478-496.
26. Kogan and Wallach (1964) in Vroom and Pahl (1971).
27. Maltzman ,I,(1960), The Training of Originality Psychological Review,67(4), 229-242.
28. Mansfield, E. (1963). “Size of Firm, Market Structure, and Inno-vation,” Journal of Political Economy, 71(6),556- 576.
29. Perrow, C.,; M. N. Zald. Perrow , C. (1970). Department power and perspective in industrial firms. In M. N. Zald (Ed.), Power in organizations. Nashville, Tenn.: Vanderbilt University Press ,. 49-89
30. Pfeffer, I. (1981). Power in Organizations;Marshfield,Mass:Pitman Publishing co.
31. Torrance, E. P. (1978). Giftedness in solving future problems. Journal of Creative Behavior, 12, 75–86.
32. Zaleznik, A. (1989). Real Work, Harvard Business Review; January-Februry, 57-64.