ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان لزوماً سیستم های توجیه پذیری برای همه سازمان ها در راستای تحقق اهدافشان نمی باشند. این موضوع در نزد سازمان های کوچک و متوسط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا که یک تصمیم خرید اشتباه در مورد چنین پروژه های سرمایه بری چه بسا که به نابودی این گونه سازمان ها منجر گردد. بحث ارزیابی خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تاکنون از زاویه برنامه راهبردی سازمان در تحقیقات گذشته مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا این تحقیق با هدف ارائه یک مدل ارزیابی برای طرح خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با محوریت تحقق برنامه راهبردی سازمان و با تمرکز بر روی شرکتهای کوچک و متوسط انجام گرفته است. روش شناسی در مرحله ساخت مدل کاملاً کیفی و بر اساس مصاحبه اکتشافی و در مرحله آزمون مدل کمی و از نوع توصیفی –تحلیلی و مطالعه موردی می باشد. نتایج نشان داد که برای  شرکت دارو سازی نصر بر اساس مدل ساخته شده، طرح خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان از توجیه پذیری متوسطی برخوردار  است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of implementation strategy ERP Plan for Small and Medium Enterprises

نویسندگان [English]

  • Akbar Alemtabriz 1
  • Naser Motahari farimani 2
  • Hamid reza reza yazdani 2
1 Associated Professor, Faculty Managemen And Accounting, Shahid Beheshti University
2 Student of Ph.D Management, University of Tehran
چکیده [English]

Enterprise Resource Planning systems(ERP) aren't necessarily justifiable systems for all organizations in direction of their objectives. This matter is very important for Small and Medium Enterprises(SME's) because an erroneous purchase decision in relation expensive project such this can been resulted to destruction of company. evaluating procurement of      Enterprise Resource Planning system haven’t been analysed from aspect of organization’s strategic plan in past researchs yet. Thus this research was performed to presenting a model for evaluation of ERP procurement scheme with centralization on realization of strategic plan and focusing on small and medium enterprises. At the stage of constructing model, methodology is perfectly qualitative and base on explorative interviews but at the stage of testing model that is quantitative and its kind is descriptive-analytic and case study. The results depict that ERP procurement scheme for Nasr Pharmaceutical Company has median justification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise resource planning system
  • strategic plan
  • ERP principal attributes
1. جلالی ,علی اکبر و زارع, محمد امین و روحانی , سعید (1384) سیستم های برنامه ریزی سازمان(چاپ اول) , انتشارات دانشگاه علم و صنعت,تهران.
2. فردآر, دیوید,(1379),مدیریت راهبردی,ترجمه پارسائیان و اعرابی,دفتر پژوهش های فرهنگی,تهران.
3. مومنی,منصور(1385). مباحث نوین تحقیق در عملیات.(چاپ اول),انتشارات دانشگاه تهران,تهران.
4. Campbell, A. & Yeung, S.(1991) Creating a Sense of Mission, Long Range Planning, 24(4),10 - 20.
5. Davenport, T.H (1998), Putting the Enterprise into the Enterprise System, Harward Business School Press. 76(4), 34.
6. Langen W. G. (2000), Enterprise Resource Planning and Beyond, Intergrating your entire organization, St.Luice Press.
7. O'Leary, D. E(2001), Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic Commerce, and Risk, Cambridge University Press, UK.
8. Olson, L.D (2004), Managerial Issues of Enterprise Resource Planning Systems, Mc Grow Hill.
9. Seen, J. A, and Laudon, K (1990), Information System in Management, Wadworth Publisher Co , California , 4th Edition.
10. Turban , E (2002), Information Technology for Management 3e with Micr Soft Project, John Wiley & Sons Inc.