صنعت مشاوره مدیریت پویا: ابزار توسعه راهبردی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مؤسسه آموزش عالی فارابی

2 عضو هیأت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور روشن ساختن نقش صنعت مشاوره مدیریت پویا، در توسعه  راهبردی طراحی شده است. الزام و ضرورت به کارگیری میانبرهایی که روند سرعت توسعه راهبردی صنعت را برای کشور ایران امکان پذیر سازد، سبب شد که پژوهش حاضر شکل گیرد. تحقیق از نوع بنیادی بوده، به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. اطلاعات، با استفاده از  ابزارهای مراجعه به اسناد ومدارک، پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده‌اند. برای آزمون فرضیه تحقیق که شالوده مدل مفهومی را نیز شکل می‌دهد، از اطلاعات 127 کشور جهان شامل خریداران بالقوه و بالفعل صنعت مشاوره استفاده شده است. آزمون همبستگی اسپیرمن انجام شده، فرضیه بنیادین و مدل مفهومی را تأیید کرده است. می‌توان ادعا کرد که چنانچه صنعت مشاوره‌ای در جایگاه مناسب قرارگیرد و پویا و رقابتی باشد، در توسعه صنعتی، مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Management Consulting Industry, Competitive Bridge of Industrial Development

نویسندگان [English]

  • Maryam Khaleghi Baygi 1
  • Manijeh Ghareche 2
1 Academic Staff, Farabi institute, No.1.Sarvenaz 1, Arghavan Gharbi St. Shahrak Ghods , Tehran, Iran
2 Faculty Member, Faculty of Management & Acconting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to clarify the role of management consulting industry on industrial development. The speed rate of industrial development in developing countries such as Iran is low. Therefore it necessitates applying shortcuts to overcome such problems. Application of these shortcuts is the basis underlying this study. The research is fundamental and is conducted using descriptive and survey method. Data gathering was based on related literature (documents), questionnaires and interviews. Information of 127 countries was used for testing the conceptual model. Correlation test approved the hypothesis (conceptual model), and we can claim that management consulting industry influences the industrial development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consulting Industry
  • Competitive Consulting Industry
  • Industrial development
1. آذر هوش، فریدون. (1384). "حمایت دولت از ظرفیت سازی درصنعت مشاوره مدیریت"، نخستین همایش مشاوران مدیریت و توسعه ملی گزارش از: محمد آزادی، تهران.
2. اقتصاد ایران) 1379(. "مشکل شناسی صنعت ایران". اقتصاد ایران، 17، 4-6.
3. اقتصاد ایران (1379). "تاریخچه صنعت ایران". اقتصاد ایران، 17، 12-18.
4. امیری، حسین (1385). "نظام علمی-کاربردی حلقه مفقوده صنعت ودانشگاه". مجله جامع، 4-5.
5. انجمن مشاوره فدراسیون مدیریت اروپا ( 2003).
6. جمالی، مجید. (1385). مجموعه مقالات.
7. رشیدی، لیلا. (1387). "ایران و صنعت مشاوره مدیریت". تدبیر، 195، 66-67.
8. رضائیان، علی. (1381.) " نقش مدیر عالی دانش در مدیریت دانش ". پیام مدیریت ، 3 و 4، 16-40.
9. رضائیان، علی. (1382). " چرخه حیات دانش ". پیام مدیریت ، 7 و 8، 4-27.
10. سازمان مدیریت صنعتی(1382)، "طرح پشتیبانی از خدمات مدیریت"، سازمان مدیریت صنعتی.
11. شجاعی، محمدرضا. (1384)."سازوکار تعامل دانشگاه وصنعت". روزنامه ایران21-22 آبان.
12. طبیبی، سید جمال الدین. (1373). "نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملی". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 3 و 4
13. مدنی، امیر باقر. (1367). "استراتژی توسعه اقتصادی:مقایسه روشهای توسعه ایران با کره جنوبی". تهران: آذر.
14. مرتضوی، سعید. (1382). "صنعت مشاوره". پیام مدیریت، 3 و 4، 16-4.
15. مصطفوی،‌ محمود. (1376). "دانشگاه‌ و صنعت‌ برای‌ توسعه‌ ملی". دومین‌ کنگره‌ بین‌المللی‌ و پنجمین‌ کنگره‌ سراسری‌ همکاریهای‌ سه‌جانبه‌ دولت.
16. Ajay P., Andrew A. S., (2003 .( "The Announcement and Long –Term Effects of Hiring Management Consulting Firm". .Dartmouth College, June.
17. Alavi, M. (1999). "Knowledge Management Systems: Issues, Challenges and Benefits". Communications of AIS ,1(7).
18. Alavi, M. (2000). "Organizational Knowledge Management. Framing the Domains of IT Management Research: Glimpsing the Future through the Past". Pinneflex Educational Resources, Cincinnati, OH.
19. Arnoldo C. H. & Dean L.W. (2002). "the Delta Model-Toward a Unified Framework of Strategy." IT Sloan School of Management Working Paper 4261-02
20. Consulting Firm Rankings (2006). The Vault Top 50 Management and Strategy Consulting Firms.
21. Crucini, C. & Kipping, M. (2001). "Management consultancies as global change agents Evidence from Italy". Journal of Organizational Change Management ,14(6).
22. Druker, P. (1995). "The Post-Capitalist Society". Oxford: Butterworth-Heineman.
23. Furusten, S. (1995). "The Managerial Discourse: A study of the Creation and Diffusion of popular Management knowledge (Diss.)". Uppsala University: Department of business studies.
24. Grant, R. M(1996). "Toward a Knowledge – Based Theory of the firm, Strategic". Management Journal, Winter Special Issue 109-122.
25. Hilliard, R. (2004)."Tacit Knowledge and Dynamic Capability: The Importance of Penrose Image" Paper to be presented at the DRUID, 1 May.
26. Gross Domestic Product per capita, (2006). World Economic Outlook Database. Retrieved from: http:// www.International Monetary Fund..
27. Ranking web of world universities. (2006). Retrieved from: http://www.webometrics.info/about_rank.html
28. Kipping. (1996). "The Us influence on the evolution of management consultancies in Britain, France and Germany since 1954". Business and Economic.
29. Knights, D. and Morgan, G. (1991). Corporate strategy, organizations and the subject a critique". Organization Studies, 12(2), 251-73
30. Pankaj G. (2000). "Competition and Business Strategy in Historical Perspective". Harvard University. Retrieved from: http://papers.ssrn.com//paper.tal?abstract_id-264528
31. Plunkett Research, Ltd. (2005) Plunkett's Consulting Industry Almance.
32. Porter, M. (1986)." Competition in Global Industries". Boston: Harvard Business School Press.
33. Sherry L. Buschmann (2001). "knowledge Management: Obstacles and Opportunities-What Can NASA Learn from the Consulting Industry?". Sloan School of Management .
34. The World Bank Group. (2006 (Retrieved from: http://www.worldbank.org.
35. Van den Bouch .F. A. J., Volberda, M. B.(1999). "Co-evolution of Firm Absorptive Capacity and Knowledge Environment: Organization and Combinative Capabilities". Organization Science. 10)5( 551-568.
36. Van den Bouch, F. A. J., Volberda, M. B. (2003). "Management Consulting: Emergence and Dynamic of Knowledge industry". Administrative Science Quarterly.48(4), 695-699.
37. Volberada, W. (2005). "How Knowledge Accumulation Changed the Competitive Advantage of Strategy Consulting Firms". ERIM, 1-18